artykuł nr 6

Sprawozdania za rok 2012

Załączniki:
RB Z 153 KB
RB NDS 124 KB
RB N 165 KB
RB 28S 354 KB
RB 27S 834 KB
artykuł nr 7

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA IV KWARTAŁY 2012 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA IV KWARTAŁY 2012 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za IV kwartały 2012r.
IV kwartały 2012 roku zamknęły się deficytem w kwocie 2 817 652,21 zł, przy planowanym na rok 2012 deficycie w wysokości 4 223 420,00zł. Osiągnięto dochody w wysokości 37 452 453,93 zł (planowane 37 495 650,26 zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 40 270 106,14 zł (planowane 41 719 070,26 zł).
W IV kwartałach 2012r. spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 3 263 000,00 zł. Jednocześnie zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 6 648 282,03zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 2 040 312,00 zł). Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wyniosło 15 713 800,87 zł, co stanowi 41,9% planowanych dochodów ogółem.
 
Halina Paruzel-Tkacz
Skarbnik Gminy

artykuł nr 8

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na rok 2013