artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

budowa odc. sieci wodociągowej w msc. Witkowice.

artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Witkowice.

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa stacji transformatorowej i sieci elektroen. w rejonie ulic Nowej i Szkolnej w Kłomnicach.

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa oświetlenia ulicznego w msc. Adamów ul. Dojazdowa.

artykuł nr 20

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o...

na podstawie: · art.11a ust.1 oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.) · art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dn. 29 01 2013r na wnios...