artykuł nr 6

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011r w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012, WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE „ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH...

artykuł nr 7

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011r w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIE KULTURY I PIELĘGNOWANIE TRADYCJI NARODOWYCH W ŚRODOWISKACH...