artykuł nr 1

Informacja o ofercie złożonej z pominięciem...

W dniu 05.10.2012r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” w Rzerzęczycach. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, p.n. „Dofinansowanie klubu sportowego uczestniczącego w klasie okręgowej i drużyn młodzieżowych”.

artykuł nr 2

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2012 zostało przeprowadzone w dniu 29 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, pok. 103 przez Komisję Konkursową ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 3

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2012 zostało przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, pok. 103 przez Komisję Konkursową ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 4

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice zostało przeprowadzone w dniu 26 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, pok. 103 przez Komisję Konkursową ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołaną Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2012r.

artykuł nr 5

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536.) oraz Uchwały Nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011r w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W R...