artykuł nr 6

Uchwała nr 154/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

artykuł nr 7

Uchwała nr 153/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia statutów sołectw w gminie Kłomnice

artykuł nr 8

Uchwała nr 152/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 9

Uchwała nr 151/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

artykuł nr 10

Uchwała nr 150/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok