artykuł nr 31

Uchwała nr 67/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

artykuł nr 32

Uchwała nr 66/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. Remont zbiornika wodnego z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 33

Uchwała nr 65/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie.

artykuł nr 34

Uchwała nr 64/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie : upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

artykuł nr 35

Uchwała nr 63/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.