artykuł nr 31

Uchwała Nr 293/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1395 obręb Kłomnice od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Opolu.

artykuł nr 32

Uchwała Nr 292/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2010-2017

artykuł nr 33

Uchwała Nr 291/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

artykuł nr 34

Uchwała Nr 290/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

artykuł nr 35

Uchwała Nr 289/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”