artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
KIEROWNIKA GM
INNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KŁOMNICACH

 

Nabór nr 1/06 

 

Opublikowany w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice www.bip.klomnice.plw dniu 20 grudnia 2006r.

 

Na podstawie art.3aust.3 ustawy zdnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1593z późn.zm./

 

Wójta Gminy Kłomnice

ogłasza nabórkandydatów na

wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wKłomnicach

 

I. Nazwa iadres jednostki ,której dotyczy stanowisko:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kłomnice ul. Strażacka 20

 

II. Miejsce iwymiar czasu pracy:

 

Liczba etatów 1

Wymiar etatu: cały etat

 

III. Wymagania:

 

Osoba ubiegająca się na to stanowisko musi spełniać następującewymagania niezbędne do zatrudnienia natym stanowisku:

- jest obywatelem polskim,

- wykształcenie wyższe,

- łącznie co najmniej 5 letnistaż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy w pomocy społecznej samorządowych/Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1593 z późn.zm./

- preferowane posiadaniespecjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej,

- ma pełną zdolność do czynnościprawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowiapozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

- posiada nieposzlakowaną opinię,

- nie może być karana zaprzestępstwa popełnione umyślnie/oświadczenie kandydata/,

- znajomość pracy na komputerze

 

Dodatkowe umiejętności:

 

-umiejętność sprawnej organizacjipracy,

-umiejętność kierowania zespołemludzi,

-umiejętność skutecznegokomunikowania się,

-umiejętność analizy problemu ipoprawnego wyciągania wniosków,

-samodzielność i kreatywność,

-umiejętność formułowania decyzjiadministracyjnych,

-umiejętność planowania pracy

-odporność na stres,

-prawo jazdy

 

Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 -ustawa o pomocy społecznej,świadczeniachrodzinnych,o postępowaniu alimentacyjnym

 oraz ozaliczce alimentacyjnej,

-Prawo zamówień Publicznych,

-Kodeks PostępowaniaAdministracyjnego,

-ustawa o samorządzie gminnym,

-przepisy związane z funduszami unijnymi

 

IV Zakres zadań na stanowisku:

 

-kierowanie działalnością Ośrodka,

-wydawanie i nadzór nadwydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocyspołecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

-sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątekOśrodka,

-tworzenie warunków dorealizowania przez Ośrodek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanieśrodkami określonymi w planie finansowymoraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie,

-współdziałanie z instytucjami,organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjamioraz z zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

-składanie Radzie Gminy corocznychsprawozdań ,

-realizowanie innych zadań zzakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb Gminy, w tym tworzenie irealizacja programów rządowych pomocy społecznej, mających na celu ochronę i poprawę życia osób, rodzin i grup społecznych-opracowywanie projektów rocznych planówfinansowych,

-prowadzenie analiz wykorzystaniaśrodków będących w dyspozycji jednostki,

-kontrolowanie prawidłowościprowadzonych przez pracowników socjalnych rodzinnych wywiadów środowiskowychoraz ich zatwierdzanie,

-wykonywanie uprawnień pracodawcyw stosunku do pracowników Ośrodka,

 

V. Kandydaci przystępujący do otwartegokonkurencyjnego naboru składają w Sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice,pokój103,pisemną ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem”Oferta na stanowisko Kierownika GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach” w terminie

VI. do dnia. 05stycznia 2006r.

 

Aplikacje ,które wpłyną dotutejszego urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać:

-list motywacyjny,

-C.V.,

-odpis dyplomu lub innychdokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje,

-dokumenty potwierdzającewymagany staż pracy,

-świadectwo zdrowia,

-oświadczenie o niekaralności,

-oświadczenie kandydata owyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,.

 

VI.Termin otwarcia ofert.

Listakandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w BIPKłomnice.

 

VII. Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naborubez wyłaniania kandydatów, wkażdym czasie, bez podania przyczyny.

VIII. Wyniki naboru na stanowisko Kierownika GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach zostaną upowszechnione w BIP oraz natablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice.

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 7 Grudnia 2006r

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GM
INY KŁOMNICE
Z DN. 7 grudnia 2006r

 

Działającna podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

zawiadamiam

żew dn. 7 grudnia 2006r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w celudoświetlenia ulicy Rolniczej i Głównej w miejscowości Garnek, do realizacji nadziałkach o numerze ewid. dr-132, dr-134, 120/1, obręb Garnek.

 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, żemożna się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącymprojektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracyurzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

artykuł nr 3

W Y K A Z

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze pisemnego przetargu ofert.

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 22 LISTOPADA 2006r

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 22 listopada 2006r

 Działając na podstawie art. 53ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

zawiadamiam

 że w dn. 21 listopada 2006r została wydana decyzja oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetleniaulicy Projektowej w miejscowości Garnek, do realizacji na działkach o numerzeewid. 121, 120/10, 120/11, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 120/16 obręb Garnek.

 
 

W związku z powyższym zawiadamiamzainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiemgraficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 8...

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego