artykuł nr 86

Zarządzenie nr 39/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Zespołu doradczo-Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w celu rozstrzygnięcia ofert na realizacje zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez upowszechnienie kultury

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 38/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2005 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 37/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony działki nr 478 w Pacierzowie

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 36/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny nieruchomości rolnej położonej w Konarach.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 35/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny nieruchomość rolną położoną w Rzekach Małych.