artykuł nr 1

Uchwała nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

artykuł nr 3

Uchwała dotycząca Programu Współpracy Gminy...

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

artykuł nr 4

Projekt Uchwały Programu Współpracy Gminy...

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007