główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 86/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

Uchwała Nr 86/IX/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1
na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 506) i § 13 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Kłomnice stanowiącego załącznik do uchwały nr 359.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłomnice oraz uchwałą nr 18/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.  w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłomnice, Rada Gminy Kłomnice uchwala:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie niezwłocznej odbudowy przez Skarb Państwa dróg gminnych  zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu: Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury
i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Posłom i Senatorom
z okręgu częstochowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Nr 86/IX/2019
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Stanowisko Rady Gminy Kłomnice

dotyczące odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1
na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego

 

  Ze względu na degradację okołoautostradowych dróg samorządowych w czasie budowy autostrady A-1 po śladzie ogólnodostępnej drogi DK-1, domagamy się całkowitego dofinansowania odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku objazdu przebudowywanej DK-1. Pomimo organizacji ruchu w istniejącym śladzie drogi DK-1 wielu kierowców chcąc ominąć zatory korzysta z dróg lokalnych. Parametry dróg lokalnych przejmujących ruch
z DK-1 nie są dostosowane do zwiększonego ruchu samochodów, szczególnie ciężarowych, wielkotonażowych, dlatego, nawet te niedawno wybudowane, szybko ulegają dewastacji. Gminy nie posiadają takich środków by mogły je kolejny raz przebudowywać.

Należy nadmienić, że alternatywne do autostrady A-1 drogi gminne wymagają natychmiastowej przebudowy i bezpiecznych skrzyżowań z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Środki na ten cel powinny pochodzić z budżetu państwa.

W związku z powyższym kwoty na te zadania powinny być przewidziane obligatoryjnie w ramach środków na  zadanie „budowa autostrady A-1” w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad lub w Funduszu Dróg Samorządowych na podobnych zasadach jak budowa dróg i mostów o charakterze obronnym tj. obejmującym całość kosztów realizacji zadania.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 85/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 84/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych

artykuł nr 5

Uchwała Nr 83/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.