główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5895534
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ335217
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 335217
   Godziny urzędowania 13394
   Organizacja urzędu 16236
   Struktura organizacyjna 16723
Organy
   Wójt Gminy 13189
     Kontakt 4688
     Dyżury 4747
   Zastępca Wójta Gminy 10614
   Sekretarz 10360
   Skarbnik 9859
   Rada Gminy 12973
     Skład Rady 8698
   Komisje Rady 9991
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 36
    ›    2019 17
     Referaty Urzędu 367
    ›    Referat Księgowości 450
    ›    Referat Podatków 387
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 370
    ›    Referat Drogownictwa 418
    ›    Referat Informatyki 395
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 469
Prawo Lokalne
   Statut 10144
     2003 2676
     2004 1425
     2005 1250
   Regulamin 18509
   Budżet 39362
     Rok 2012 1799
     Rok 2013 4733
     Rok 2014 3068
     Rok 2015 2150
     Rok 2016 1392
     Rok 2017 1491
     Rok 2018 686
     Rok 2019 156
   Uchwały 29633
     Rok 2019 2323
     Rok 2018 8207
     Rok 2017 12014
     Rok 2016 24544
     Rok 2015 24237
     Rok 2014 28540
     Rok 2013 47498
     Rok 2012 52408
     Rok 2011 80737
     Rok 2010 94814
     Rok 2009 92373
     Rok 2008 99512
     Rok 2007 93633
     Rok 2006 95837
     Rok 2005 122459
     Rok 2004 121973
     Rok 2003 2690
    ›    IV Kwartał 3665
   Protokoły obrad Rady Gminy 17021
     Rok 2019 617
     Rok 2018 3075
     Rok 2017 3774
     Rok 2016 8024
     Rok 2015 14717
     Rok 2014 10661
     Rok 2013 11448
     Rok 2012 10539
     Rok 2011 14792
     Rok 2010 21165
     Rok 2009 17142
     Rok 2008 5633
   Nagrania Sesji Rady Gminy 1643
     Rok 2019 192
     Rok 2018 262
   Interpelacje i zapytania radnych 236
     2019 256
   Podatki i opłaty lokalne 11142
     Podatek od nieruchomości 17251
     Podatek od środków transportowych 13275
     Podatek rolny i leśny 14154
     Opłata targowa 754
   Zarządzenia 35653
     Rok 2019 2534
     Rok 2018 14913
     Rok 2017 22529
     Rok 2016 43198
     Rok 2015 50457
     Rok 2014 46581
     Rok 2013 72704
     Rok 2011 146396
     Rok 2012 101861
     Rok 2010 147815
     Rok 2009 159271
     Rok 2008 129799
     Rok 2007 157908
     Rok 2006 173832
     Rok 2005 160624
     Rok 2004 164174
   Obwieszczenia i zawiadomienia 37511
     Rok 2004 11531
     Rok 2005 51914
     Rok 2006 41642
     Rok 2007 51117
     Rok 2008 34470
     Rok 2009 65115
     Rok 2010 55408
     Rok 2011 37003
     Rok 2012 45000
     Rok 2013 21499
     Rok 2014 10953
     Rok 2015 16876
     Rok 2016 9215
     Rok 2017 6385
     Rok 2018 3329
     Rok 2019 1239
   Sprawozdania 2368
     Rok 2015 1523
     Rok 2016 1086
     Rok 2017 874
     Rok 2018 521
     Rok 2019 136
   Strategia rozwoju 10077
   Plan Rozwoju Lokalnego 9631
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15939
     Rok 2012 7545
     Rok 2013 7591
     Rok 2014 552
     Rok 2015 1199
     Rok 2016 996
     Rok 2017 567
     Rok 2018 250
     Rok 2019 45
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 1978
     Rok 2019 1973
     Rok 2018 4533
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 2413
     Rok 2018 3344
     Rok 2017 4593
   Przetargi pozostałe 97842
     Rok 2019 6957
     Rok 2018 24535
     Rok 2017 36617
     Rok 2016 46073
     Rok 2015 61792
     Rok 2014 58709
     Rok 2013 52338
     Rok 2012 65608
     Rok 2011 79451
     Rok 2010 75065
     Rok 2009 119059
     Rok 2008 52911
     Rok 2007 60684
     Rok 2006 30298
     Rok 2005 53541
     Rok 2004 44726
     Rok 2003 24575
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1238
     Rok 2019 401
     Rok 2018 632
     Rok 2017 959
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 685
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 281
    ›    Rok 2017 610
    ›    Rok 2018 336
    ›    Rok 2019 76
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 355
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 412
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 460
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 429
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 422
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 453
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 442
     Dowody osobiste 921
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 520
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 464
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 452
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 681
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 421
     Meldunki 326
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 349
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 381
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 365
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 348
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 360
     Mieszkania 340
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 384
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 354
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 394
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 395
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 333
     Nieruchomości 374
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 374
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 324
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 391
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 362
    ›    Podział nieruchomości 356
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 357
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 407
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 431
     Działalność gospodarcza 312
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 368
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 349
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 357
     Zezwolenia i decyzje 311
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 352
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 382
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 370
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 328
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 364
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 349
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 429
     Zaświadczenia 297
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 376
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 356
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 339
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 494
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 385
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 378
   Formularze do pobrania 16895
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6232
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7021
   Usługa tłumaczenia migowego 2971
Inne
   Raport o stanie gminy 49
     2019 40
   Emisja obligacji 7328
     Opinie RIO i uchwały RG 1404
     Sprawozdania 1704
     Zaproszenie do składania ofert 1999
   Konkursy ofert 8365
     Rok 2014 5580
     Rok 2015 16033
     Rok 2016 26321
     Rok 2017 17790
     Rok 2018 15524
     Rok 2019 4600
   Nabór 56967
     Rok 2013 9253
     Rok 2014 9345
     Rok 2015 19328
     Rok 2016 15169
     Rok 2017 10645
     Rok 2018 6705
     Rok 2019 2502
   Wybory 14673
     Wybory ławników 2020-2023 34
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1383
     Wybory samorządowe 2018 18576
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4132
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5285
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3700
   Ochrona środowiska 9943
     Program Ochrony Środowiska 4098
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3819
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 238
    ›    Formularz A - wnioski 199
    ›    Formularz B - postanowienia 171
    ›    Formularz B - decyzje 281
    ›    Formularz E - raporty 152
    ›    Obwieszczenia 178
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 681
    ›    - - - Formularz A - wnioski 878
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 651
    ›    - - - Formularz B - decyzje 824
    ›    - - - Formularz E - raporty 499
    ›    - - - Obwieszczenia 1102
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 879
    ›    Formularz A - wniosk 880
    ›    Formularz B - postanowienia 946
    ›    Formularz B - decyzje 1231
    ›    Formularz E - raporty 1131
    ›    Obwieszczenia 1983
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1673
    ›     Formularz A - wnioski 3084
    ›    Formularz B - postanowienia 2710
    ›    Formularz B - decyzje 2168
    ›    Formularz E - raporty 1111
    ›    Obwieszczenia 3295
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1314
    ›    Formularz A - wnioski 5386
    ›    Formularz B - postanowienia 4897
    ›    Formularz B - decyzje 5936
    ›    Formularz E - raporty 876
    ›    Obwieszczenia 1184
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1341
    ›    Formularz A - wnioski 889
    ›    Formularz B - postanowienia 888
    ›    Formularz B - decyzje 950
    ›    Formularz E - raporty 911
    ›    Obwieszczenia 3311
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2771
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20860
    ›    Formularz B - postanowienia 16765
    ›    Formularz B - decyzje 17192
    ›    Formularz E - raporty 3308
    ›    Zawiadomienia 29215
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31329
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 49113
    ›    Formularz E - raporty 5795
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3460
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1666
     Udział społeczeństwa 7395
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1629
     Inne informacje 6292
   Jednostki organizacyjne 8823
     Gminny Ośrodek Kultury 4636
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5815
    ›    inne 868
     Gminna Biblioteka Publiczna 1292
    ›    Kontakt 4820
    ›    Kierownictwo 591
    ›    Statut 309
    ›    Regulamin 294
    ›    Struktura organizacyjna 506
    ›    Ewidencje i rejestry 352
    ›    Majątek 337
    ›    Dokumentacje kontroli 308
    ›    Budżet i inwestycje 477
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 360
    ›    Procedury 290
   Petycje 1229
     Rok 2017 557
     Rok 2016 931
   Porozumienia 2976
     Rok 2011 2353
     Rok 2012 1252
     Rok 2013 1195
   Jednostki pomocnicze 6755
     Sołectwa 10079
    ›    Statut Sołectw 567
   Konsultacje społeczne 8399
     Rok 2011 2588
     Rok 2012 10729
     Rok 2013 7839
     Rok 2014 2991
     Rok 2015 3404
     Rok 2016 1879
     Rok 2017 1137
     Rok 2018 1366
     Rok 2019 108
     Infrastruktura 256
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 292
    ›    Stan elektryfikacji 303
    ›    Stan telefonizacji 279
    ›    Stan gospodarki komunalnej 289
     Oferty 257
   Oświata 803
     Rok 2019 11
     Rok 2018 0
     Rok 2017 362
   Rejestry i ewidencje 5896
     Rejestr Instytucji Kultury 2171
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1601
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1457
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1908
     pozostałe 12006
   Majątek publiczny 18742
   Oświadczenia majątkowe 20375
     Wójt 10712
     Przewodniczący Rady 6563
     Radni 17718
     Urząd 14891
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8667
     Kierownicy jednostek oświatowych 14622
     Gminny Ośrodek Kultury 4490
     Biblioteki 3931
     Schronisko "AS" 2663
     Centrum Integracji Społecznej 553
   Małe Granty 16066
     Rok 2019 34
     Rok 2018 122
     Rok 2017 206
     Rok 2016 899
     Rok 2014 2388
   Dostęp do informacji publicznej 4537
     Dostęp do informacji publicznej 2000
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1514
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1433
   Redakcja Biuletynu 8543