Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5653253
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ317010
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 317010
   Godziny urzędowania 12269
   Organizacja urzędu 15325
   Struktura organizacyjna 15768
Organy
   Wójt Gminy 12586
     Kontakt 4489
     Dyżury 4651
   Zastępca Wójta Gminy 10237
   Sekretarz 9967
   Skarbnik 9529
   Rada Gminy 12108
     Skład Rady 7763
    ›    Planowane - harmonogram roczny 343
    ›    Podsumowanie sesji 340
    ›    Najbliższa sesja 352
   Komisje Rady 9578
     Referaty Urzędu 313
    ›    Referat Księgowości 363
    ›    Referat Podatków 337
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 321
    ›    Referat Drogownictwa 364
    ›    Referat Informatyki 353
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 404
Prawo Lokalne
   Statut 9785
     2003 2618
     2004 1382
     2005 1225
   Regulamin 18202
   Budżet 38343
     Rok 2012 1741
     Rok 2013 4627
     Rok 2014 2946
     Rok 2015 2058
     Rok 2016 1321
     Rok 2017 1273
     Rok 2018 368
   Uchwały 27368
     Rok 2018 3095
     Rok 2017 10241
     Rok 2016 22988
     Rok 2015 23338
     Rok 2014 27607
     Rok 2013 46672
     Rok 2012 51676
     Rok 2011 79867
     Rok 2010 93978
     Rok 2009 91676
     Rok 2008 98758
     Rok 2007 92883
     Rok 2006 94851
     Rok 2005 121734
     Rok 2004 121088
     Rok 2003 2626
    ›    IV Kwartał 3605
   Protokoły obrad Rady Gminy 15676
     Rok 2018 1693
     Rok 2017 3388
     Rok 2016 7586
     Rok 2015 14299
     Rok 2014 10315
     Rok 2013 11067
     Rok 2012 10266
     Rok 2011 14448
     Rok 2010 20799
     Rok 2009 16851
     Rok 2008 5442
   Podatki i opłaty lokalne 10143
     Podatek od nieruchomości 16529
     Podatek od środków transportowych 12878
     Podatek rolny i leśny 13744
     Opłata targowa 672
   Zarządzenia 32547
     Rok 2018 8061
     Rok 2017 20412
     Rok 2016 39548
     Rok 2015 47872
     Rok 2014 45021
     Rok 2013 71492
     Rok 2011 145188
     Rok 2012 100532
     Rok 2010 146663
     Rok 2009 158032
     Rok 2008 128813
     Rok 2007 156832
     Rok 2006 172539
     Rok 2005 159548
     Rok 2004 163046
   Obwieszczenia i zawiadomienia 36272
     Rok 2004 11394
     Rok 2005 51390
     Rok 2006 41310
     Rok 2007 50635
     Rok 2008 34088
     Rok 2009 64555
     Rok 2010 54899
     Rok 2011 36501
     Rok 2012 44361
     Rok 2013 21090
     Rok 2014 10634
     Rok 2015 15729
     Rok 2016 8503
     Rok 2017 5796
     Rok 2018 1860
   Sprawozdania 1854
     Rok 2015 1417
     Rok 2016 1005
     Rok 2017 722
     Rok 2018 246
   Strategia rozwoju 9743
   Plan Rozwoju Lokalnego 9439
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15733
     Rok 2012 7416
     Rok 2013 7477
     Rok 2014 518
     Rok 2015 1133
     Rok 2016 945
     Rok 2017 493
     Rok 2018 146
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 523
     Rok 2018 1805
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 1173
     Rok 2018 1719
     Rok 2017 2254
   Przetargi pozostałe 93871
     Rok 2018 14790
     Rok 2017 35242
     Rok 2016 44706
     Rok 2015 57834
     Rok 2014 57522
     Rok 2013 51598
     Rok 2012 64886
     Rok 2011 78720
     Rok 2010 74443
     Rok 2009 116126
     Rok 2008 52481
     Rok 2007 60231
     Rok 2006 30085
     Rok 2005 53146
     Rok 2004 44265
     Rok 2003 24338
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 839
     Rok 2018 439
     Rok 2017 893
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 439
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 210
    ›    Rok 2017 506
    ›    Rok 2018 211
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 317
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 374
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 406
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 390
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 381
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 409
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 400
     Dowody osobiste 688
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 433
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 397
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 394
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 552
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 348
     Meldunki 296
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 292
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 341
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 327
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 305
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 316
     Mieszkania 294
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 329
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 312
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 326
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 288
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 289
     Nieruchomości 340
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 329
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 289
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 330
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 323
    ›    Podział nieruchomości 314
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 316
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 355
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 386
     Działalność gospodarcza 282
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 330
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 311
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 322
     Zezwolenia i decyzje 278
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 291
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 306
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 323
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 294
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 320
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 308
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 340
     Zaświadczenia 270
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 313
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 313
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 294
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 332
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 330
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 338
   Formularze do pobrania 16109
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6063
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6672
   Usługa tłumaczenia migowego 2811
Inne
   Emisja obligacji 6332
     Opinie RIO i uchwały RG 1336
     Sprawozdania 1601
     Zaproszenie do składania ofert 1915
   Konkursy ofert 7331
     Rok 2014 5454
     Rok 2015 15114
     Rok 2016 23488
     Rok 2017 17536
     Rok 2018 9246
   Nabór 52300
     Rok 2012 6447
     Rok 2013 9097
     Rok 2014 9116
     Rok 2015 19021
     Rok 2016 14812
     Rok 2017 10162
     Rok 2018 3258
   Wybory 10227
     Wybory samorządowe 2018 27
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 3473
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4671
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3480
   Ochrona środowiska 9428
     Program Ochrony Środowiska 3954
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3673
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 161
    ›    Formularz A - wnioski 140
    ›    Formularz B - postanowienia 118
    ›    Formularz B - decyzje 203
    ›    Formularz E - raporty 111
    ›    Obwieszczenia 119
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 600
    ›    - - - Formularz A - wnioski 801
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 595
    ›    - - - Formularz B - decyzje 748
    ›    - - - Formularz E - raporty 459
    ›    - - - Obwieszczenia 891
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 818
    ›    Formularz A - wniosk 818
    ›    Formularz B - postanowienia 853
    ›    Formularz B - decyzje 1123
    ›    Formularz E - raporty 1031
    ›    Obwieszczenia 1851
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1594
    ›     Formularz A - wnioski 2933
    ›    Formularz B - postanowienia 2572
    ›    Formularz B - decyzje 2048
    ›    Formularz E - raporty 1061
    ›    Obwieszczenia 3108
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1283
    ›    Formularz A - wnioski 5194
    ›    Formularz B - postanowienia 4765
    ›    Formularz B - decyzje 5732
    ›    Formularz E - raporty 833
    ›    Obwieszczenia 1137
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1305
    ›    Formularz A - wnioski 849
    ›    Formularz B - postanowienia 850
    ›    Formularz B - decyzje 916
    ›    Formularz E - raporty 862
    ›    Obwieszczenia 3204
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2738
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20536
    ›    Formularz B - postanowienia 16490
    ›    Formularz B - decyzje 16933
    ›    Formularz E - raporty 3254
    ›    Zawiadomienia 28859
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 30920
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 48497
    ›    Formularz E - raporty 5701
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3377
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1620
     Udział społeczeństwa 7225
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1420
     Inne informacje 6145
   Jednostki organizacyjne 8588
     Gminny Ośrodek Kultury 4484
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5719
    ›    inne 809
     Gminna Biblioteka Publiczna 1063
    ›    Kontakt 2895
    ›    Kierownictwo 428
    ›    Statut 265
    ›    Regulamin 246
    ›    Struktura organizacyjna 395
    ›    Ewidencje i rejestry 290
    ›    Majątek 273
    ›    Dokumentacje kontroli 269
    ›    Budżet i inwestycje 372
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 294
    ›    Procedury 246
   Petycje 1019
     Rok 2017 447
     Rok 2016 863
   Porozumienia 2827
     Rok 2011 2311
     Rok 2012 1195
     Rok 2013 1142
   Jednostki pomocnicze 6533
     Sołectwa 8601
    ›    Statut Sołectw 406
   Konsultacje społeczne 7961
     Rok 2011 2494
     Rok 2012 10494
     Rok 2013 7660
     Rok 2014 2878
     Rok 2015 3244
     Rok 2016 1753
     Rok 2017 994
     Rok 2018 543
     Infrastruktura 235
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 249
    ›    Stan elektryfikacji 249
    ›    Stan telefonizacji 248
    ›    Stan gospodarki komunalnej 259
     Oferty 239
   Oświata 486
     2017 240
   Rejestry i ewidencje 5595
     Rejestr Instytucji Kultury 2074
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1377
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1408
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1812
     pozostałe 11375
   Majątek publiczny 18421
   Oświadczenia majątkowe 18146
     Wójt 9859
     Przewodniczący Rady 5946
     Radni 15741
     Urząd 13845
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8150
     Kierownicy jednostek oświatowych 13644
     Gminny Ośrodek Kultury 4256
     Biblioteki 3726
     Schronisko "AS" 2543
     Centrum Integracji Społecznej 335
   Małe Granty 15646
     Rok 2018 57
     Rok 2017 181
     Rok 2016 783
     Rok 2014 2267
   Dostęp do informacji publicznej 3997
     Dostęp do informacji publicznej 1832
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1435
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1386
   Redakcja Biuletynu 8323