Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5273115
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ288429
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 288429
   Godziny urzędowania 11138
   Organizacja urzędu 14256
   Struktura organizacyjna 14862
Organy
   Wójt Gminy 12020
     Kontakt 4274
     Dyżury 4478
   Zastępca Wójta Gminy 9925
   Sekretarz 9614
   Skarbnik 9197
   Rada Gminy 11658
     Skład Rady 7432
    ›    Planowane - harmonogram roczny 229
    ›    Podsumowanie sesji 221
    ›    Najbliższa sesja 231
   Komisje Rady 9225
     Referaty Urzędu 231
    ›    Referat Księgowości 246
    ›    Referat Podatków 233
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 217
    ›    Referat Drogownictwa 245
    ›    Referat Informatyki 241
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 262
Prawo Lokalne
   Statut 9435
     2003 2376
     2004 1235
     2005 1144
   Regulamin 17719
   Budżet 36629
     Rok 2012 1611
     Rok 2013 4225
     Rok 2014 2485
     Rok 2015 1812
     Rok 2016 1139
     Rok 2017 634
   Uchwały 25214
     Rok 2017 3677
     Rok 2016 16878
     Rok 2015 19624
     Rok 2014 24504
     Rok 2013 43494
     Rok 2012 49308
     Rok 2011 76802
     Rok 2010 91109
     Rok 2009 89089
     Rok 2008 95865
     Rok 2007 89729
     Rok 2006 91878
     Rok 2005 118668
     Rok 2004 118220
     Rok 2003 2526
    ›    IV Kwartał 3425
   Protokoły obrad Rady Gminy 14211
     Rok 2017 1846
     Rok 2016 6396
     Rok 2015 12595
     Rok 2014 8790
     Rok 2013 9924
     Rok 2012 9396
     Rok 2011 13375
     Rok 2010 19389
     Rok 2009 15723
     Rok 2008 5150
   Podatki i opłaty lokalne 9464
     Podatek od nieruchomości 15693
     Podatek od środków transportowych 12170
     Podatek rolny i leśny 12965
     Opłata targowa 516
   Zarządzenia 28980
     Rok 2017 10813
     Rok 2016 31560
     Rok 2015 37280
     Rok 2014 39559
     Rok 2013 66299
     Rok 2011 138301
     Rok 2012 95876
     Rok 2010 142147
     Rok 2009 153800
     Rok 2008 124543
     Rok 2007 151735
     Rok 2006 167789
     Rok 2005 155483
     Rok 2004 158580
   Obwieszczenia i zawiadomienia 34745
     Rok 2004 11143
     Rok 2005 50449
     Rok 2006 40459
     Rok 2007 49685
     Rok 2008 33434
     Rok 2009 63349
     Rok 2010 53756
     Rok 2011 35563
     Rok 2012 42996
     Rok 2013 20268
     Rok 2014 10010
     Rok 2015 13931
     Rok 2016 7577
     Rok 2017 4087
   Sprawozdania 1404
     Rok 2015 1126
     Rok 2016 834
     Rok 2017 350
   Strategia rozwoju 9323
   Plan Rozwoju Lokalnego 9169
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15251
     Rok 2012 7109
     Rok 2013 7133
     Rok 2014 438
     Rok 2015 998
     Rok 2016 805
     Rok 2017 296
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 89123
     Rok 2017 23770
     Rok 2016 40314
     Rok 2015 51759
     Rok 2014 53976
     Rok 2013 49084
     Rok 2012 62059
     Rok 2011 76551
     Rok 2010 72308
     Rok 2009 112280
     Rok 2008 51740
     Rok 2007 59137
     Rok 2006 29470
     Rok 2005 52203
     Rok 2004 43474
     Rok 2003 23868
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 460
     Rok 2017 659
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 124
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 57
    ›    Rok 2017 240
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 212
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 252
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 283
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 267
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 259
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 289
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 271
     Dowody osobiste 375
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 295
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 251
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 256
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 337
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 250
     Meldunki 207
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 211
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 235
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 222
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 206
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 222
     Mieszkania 197
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 212
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 212
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 211
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 190
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 214
     Nieruchomości 220
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 225
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 212
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 217
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 224
    ›    Podział nieruchomości 220
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 219
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 250
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 224
     Działalność gospodarcza 197
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 236
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 211
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 221
     Zezwolenia i decyzje 200
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 218
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 212
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 227
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 203
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 220
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 210
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 227
     Zaświadczenia 187
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 211
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 219
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 210
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 235
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 229
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 234
   Formularze do pobrania 15384
   Elektroniczna skrzynka podawcza 5815
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6388
   Usługa tłumaczenia migowego 2628
Inne
   Emisja obligacji 5197
     Opinie RIO i uchwały RG 1216
     Sprawozdania 1475
     Zaproszenie do składania ofert 1747
   Konkursy ofert 6243
     Rok 2014 5235
     Rok 2015 13925
     Rok 2016 20144
     Rok 2017 12507
   Nabór 48479
     Rok 2012 6319
     Rok 2013 8902
     Rok 2014 8829
     Rok 2015 18474
     Rok 2016 14216
     Rok 2017 6822
   Wybory 9659
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 2697
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4073
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3090
   Ochrona środowiska 8939
     Program Ochrony Środowiska 3812
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3549
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 46
    ›    Formularz A - wnioski 36
    ›    Formularz B - postanowienia 35
    ›    Formularz B - decyzje 95
    ›    Formularz E - raporty 29
    ›    Obwieszczenia 29
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 531
    ›    - - - Formularz A - wnioski 656
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 485
    ›    - - - Formularz B - decyzje 606
    ›    - - - Formularz E - raporty 364
    ›    - - - Obwieszczenia 759
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 756
    ›    Formularz A - wniosk 707
    ›    Formularz B - postanowienia 735
    ›    Formularz B - decyzje 971
    ›    Formularz E - raporty 860
    ›    Obwieszczenia 1597
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1524
    ›     Formularz A - wnioski 2691
    ›    Formularz B - postanowienia 2320
    ›    Formularz B - decyzje 1827
    ›    Formularz E - raporty 948
    ›    Obwieszczenia 2781
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1220
    ›    Formularz A - wnioski 4889
    ›    Formularz B - postanowienia 4476
    ›    Formularz B - decyzje 5401
    ›    Formularz E - raporty 741
    ›    Obwieszczenia 1043
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1243
    ›    Formularz A - wnioski 761
    ›    Formularz B - postanowienia 765
    ›    Formularz B - decyzje 840
    ›    Formularz E - raporty 766
    ›    Obwieszczenia 3049
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2678
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20004
    ›    Formularz B - postanowienia 16081
    ›    Formularz B - decyzje 16503
    ›    Formularz E - raporty 3116
    ›    Zawiadomienia 28151
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 30391
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 47742
    ›    Formularz E - raporty 5546
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3244
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1557
     Udział społeczeństwa 7031
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 988
     Inne informacje 5980
   Jednostki organizacyjne 8231
     Gminny Ośrodek Kultury 4363
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5581
    ›    inne 726
     Gminna Biblioteka Publiczna 874
    ›    Kontakt 395
    ›    Kierownictwo 186
    ›    Statut 161
    ›    Regulamin 172
    ›    Struktura organizacyjna 200
    ›    Ewidencje i rejestry 169
    ›    Majątek 181
    ›    Dokumentacje kontroli 187
    ›    Budżet i inwestycje 216
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 193
    ›    Procedury 182
   Petycje 796
     Rok 2017 283
     Rok 2016 733
   Porozumienia 2671
     Rok 2011 2234
     Rok 2012 1141
     Rok 2013 1054
   Jednostki pomocnicze 6284
     Sołectwa 7704
    ›    Statut Sołectw 267
   Konsultacje społeczne 7595
     Rok 2011 2400
     Rok 2012 10124
     Rok 2013 7379
     Rok 2014 2688
     Rok 2015 2954
     Rok 2016 1481
     Rok 2017 558
     Infrastruktura 169
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 177
    ›    Stan elektryfikacji 178
    ›    Stan telefonizacji 172
    ›    Stan gospodarki komunalnej 180
     Oferty 168
   Rejestry i ewidencje 5156
     Rejestr Instytucji Kultury 1916
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1220
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1293
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1701
     pozostałe 10506
   Majątek publiczny 17873
   Oświadczenia majątkowe 16331
     Wójt 9009
     Przewodniczący Rady 5523
     Radni 14131
     Urząd 12556
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7444
     Kierownicy jednostek oświatowych 12346
     Gminny Ośrodek Kultury 3989
     Biblioteki 3526
     Schronisko "AS" 2355
     Centrum Integracji Społecznej 96
   Małe Granty 14818
     Rok 2017 100
     Rok 2016 588
     Rok 2014 2066
   Dostęp do informacji publicznej 3528
     Dostęp do informacji publicznej 1650
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1334
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1262
   Redakcja Biuletynu 7769