główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5794082
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ324816
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 324816
   Godziny urzędowania 12669
   Organizacja urzędu 15742
   Struktura organizacyjna 16174
Organy
   Wójt Gminy 12920
     Kontakt 4591
     Dyżury 4703
   Zastępca Wójta Gminy 10436
   Sekretarz 10163
   Skarbnik 9712
   Rada Gminy 12607
     Skład Rady 8308
   Komisje Rady 9789
     Referaty Urzędu 332
    ›    Referat Księgowości 385
    ›    Referat Podatków 361
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 347
    ›    Referat Drogownictwa 388
    ›    Referat Informatyki 376
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 434
Prawo Lokalne
   Statut 9924
     2003 2663
     2004 1410
     2005 1240
   Regulamin 18358
   Budżet 38880
     Rok 2012 1775
     Rok 2013 4708
     Rok 2014 3037
     Rok 2015 2118
     Rok 2016 1353
     Rok 2017 1416
     Rok 2018 521
   Uchwały 28213
     Rok 2018 5254
     Rok 2017 11475
     Rok 2016 23893
     Rok 2015 23996
     Rok 2014 28304
     Rok 2013 47258
     Rok 2012 52220
     Rok 2011 80553
     Rok 2010 94631
     Rok 2009 92237
     Rok 2008 99318
     Rok 2007 93459
     Rok 2006 95598
     Rok 2005 122267
     Rok 2004 121813
     Rok 2003 2645
    ›    IV Kwartał 3649
   Protokoły obrad Rady Gminy 16280
     Rok 2018 2744
     Rok 2017 3662
     Rok 2016 7933
     Rok 2015 14635
     Rok 2014 10612
     Rok 2013 11377
     Rok 2012 10464
     Rok 2011 14693
     Rok 2010 21095
     Rok 2009 17050
     Rok 2008 5563
   Nagrania Sesji Rady Gminy 596
     Rok 2018 138
   Podatki i opłaty lokalne 10386
     Podatek od nieruchomości 16812
     Podatek od środków transportowych 13088
     Podatek rolny i leśny 13977
     Opłata targowa 707
   Zarządzenia 33835
     Rok 2018 13176
     Rok 2017 21993
     Rok 2016 42748
     Rok 2015 49673
     Rok 2014 46292
     Rok 2013 72531
     Rok 2011 146224
     Rok 2012 101671
     Rok 2010 147665
     Rok 2009 159055
     Rok 2008 129673
     Rok 2007 157728
     Rok 2006 173613
     Rok 2005 160454
     Rok 2004 163979
   Obwieszczenia i zawiadomienia 36735
     Rok 2004 11494
     Rok 2005 51858
     Rok 2006 41582
     Rok 2007 51062
     Rok 2008 34426
     Rok 2009 65046
     Rok 2010 55344
     Rok 2011 36932
     Rok 2012 44899
     Rok 2013 21460
     Rok 2014 10903
     Rok 2015 16415
     Rok 2016 9014
     Rok 2017 6293
     Rok 2018 2911
   Sprawozdania 2038
     Rok 2015 1489
     Rok 2016 1055
     Rok 2017 811
     Rok 2018 354
   Strategia rozwoju 9841
   Plan Rozwoju Lokalnego 9532
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15854
     Rok 2012 7517
     Rok 2013 7564
     Rok 2014 532
     Rok 2015 1175
     Rok 2016 980
     Rok 2017 535
     Rok 2018 190
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 1039
     Rok 2018 3710
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 1652
     Rok 2018 2792
     Rok 2017 3166
   Przetargi pozostałe 95272
     Rok 2018 21773
     Rok 2017 36161
     Rok 2016 45624
     Rok 2015 59815
     Rok 2014 58384
     Rok 2013 52213
     Rok 2012 65519
     Rok 2011 79337
     Rok 2010 74960
     Rok 2009 117617
     Rok 2008 52861
     Rok 2007 60627
     Rok 2006 30244
     Rok 2005 53468
     Rok 2004 44629
     Rok 2003 24538
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 961
     Rok 2018 543
     Rok 2017 926
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 543
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 236
    ›    Rok 2017 588
    ›    Rok 2018 291
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 339
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 396
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 430
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 412
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 405
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 440
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 422
     Dowody osobiste 789
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 465
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 419
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 420
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 608
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 385
     Meldunki 312
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 317
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 367
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 350
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 330
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 341
     Mieszkania 326
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 363
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 335
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 366
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 345
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 315
     Nieruchomości 358
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 356
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 309
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 363
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 345
    ›    Podział nieruchomości 335
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 339
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 387
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 410
     Działalność gospodarcza 298
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 353
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 336
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 342
     Zezwolenia i decyzje 296
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 314
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 342
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 346
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 318
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 341
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 332
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 378
     Zaświadczenia 285
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 339
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 339
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 317
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 479
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 352
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 362
   Formularze do pobrania 16375
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6147
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6771
   Usługa tłumaczenia migowego 2883
Inne
   Emisja obligacji 6803
     Opinie RIO i uchwały RG 1371
     Sprawozdania 1652
     Zaproszenie do składania ofert 1958
   Konkursy ofert 7644
     Rok 2014 5556
     Rok 2015 15560
     Rok 2016 24709
     Rok 2017 17729
     Rok 2018 13771
   Nabór 54074
     Rok 2012 6483
     Rok 2013 9192
     Rok 2014 9275
     Rok 2015 19254
     Rok 2016 15047
     Rok 2017 10461
     Rok 2018 5757
   Wybory 13662
     Wybory samorządowe 2018 18109
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4040
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5200
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3660
   Ochrona środowiska 9635
     Program Ochrony Środowiska 4010
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3709
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 207
    ›    Formularz A - wnioski 177
    ›    Formularz B - postanowienia 145
    ›    Formularz B - decyzje 249
    ›    Formularz E - raporty 134
    ›    Obwieszczenia 155
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 638
    ›    - - - Formularz A - wnioski 852
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 628
    ›    - - - Formularz B - decyzje 802
    ›    - - - Formularz E - raporty 481
    ›    - - - Obwieszczenia 1008
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 838
    ›    Formularz A - wniosk 862
    ›    Formularz B - postanowienia 922
    ›    Formularz B - decyzje 1203
    ›    Formularz E - raporty 1105
    ›    Obwieszczenia 1943
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1616
    ›     Formularz A - wnioski 3055
    ›    Formularz B - postanowienia 2684
    ›    Formularz B - decyzje 2132
    ›    Formularz E - raporty 1097
    ›    Obwieszczenia 3247
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1297
    ›    Formularz A - wnioski 5341
    ›    Formularz B - postanowienia 4863
    ›    Formularz B - decyzje 5882
    ›    Formularz E - raporty 851
    ›    Obwieszczenia 1166
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1320
    ›    Formularz A - wnioski 869
    ›    Formularz B - postanowienia 870
    ›    Formularz B - decyzje 933
    ›    Formularz E - raporty 879
    ›    Obwieszczenia 3285
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2752
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20808
    ›    Formularz B - postanowienia 16715
    ›    Formularz B - decyzje 17141
    ›    Formularz E - raporty 3290
    ›    Zawiadomienia 29146
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31192
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 48960
    ›    Formularz E - raporty 5775
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3432
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1636
     Udział społeczeństwa 7348
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1550
     Inne informacje 6240
   Jednostki organizacyjne 8690
     Gminny Ośrodek Kultury 4548
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5766
    ›    inne 834
     Gminna Biblioteka Publiczna 1147
    ›    Kontakt 3625
    ›    Kierownictwo 494
    ›    Statut 287
    ›    Regulamin 266
    ›    Struktura organizacyjna 449
    ›    Ewidencje i rejestry 322
    ›    Majątek 295
    ›    Dokumentacje kontroli 291
    ›    Budżet i inwestycje 417
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 333
    ›    Procedury 270
   Petycje 1122
     Rok 2017 508
     Rok 2016 906
   Porozumienia 2914
     Rok 2011 2337
     Rok 2012 1222
     Rok 2013 1170
   Jednostki pomocnicze 6644
     Sołectwa 9246
    ›    Statut Sołectw 455
   Konsultacje społeczne 8133
     Rok 2011 2539
     Rok 2012 10681
     Rok 2013 7808
     Rok 2014 2961
     Rok 2015 3376
     Rok 2016 1857
     Rok 2017 1119
     Rok 2018 1252
     Infrastruktura 247
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 278
    ›    Stan elektryfikacji 278
    ›    Stan telefonizacji 264
    ›    Stan gospodarki komunalnej 274
     Oferty 249
   Oświata 656
     2017 317
   Rejestry i ewidencje 5748
     Rejestr Instytucji Kultury 2128
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1479
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1436
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1862
     pozostałe 11911
   Majątek publiczny 18596
   Oświadczenia majątkowe 18896
     Wójt 10273
     Przewodniczący Rady 6155
     Radni 16875
     Urząd 14315
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8412
     Kierownicy jednostek oświatowych 14175
     Gminny Ośrodek Kultury 4363
     Biblioteki 3807
     Schronisko "AS" 2609
     Centrum Integracji Społecznej 430
   Małe Granty 15903
     Rok 2018 98
     Rok 2017 198
     Rok 2016 883
     Rok 2014 2365
   Dostęp do informacji publicznej 4232
     Dostęp do informacji publicznej 1929
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1487
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1414
   Redakcja Biuletynu 8479