główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN6029577
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ346842
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 346842
   Godziny urzędowania 13968
   Organizacja urzędu 16723
   Struktura organizacyjna 17242
Organy
   Wójt Gminy 13522
     Kontakt 4855
     Dyżury 4821
   Zastępca Wójta Gminy 10784
   Sekretarz 10551
   Skarbnik 10026
   Rada Gminy 13310
     Skład Rady 9018
   Komisje Rady 10137
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 124
    ›    2019 86
     Referaty Urzędu 429
    ›    Referat Księgowości 520
    ›    Referat Podatków 439
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 407
    ›    Referat Drogownictwa 458
    ›    Referat Informatyki 429
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 512
Prawo Lokalne
   Statut 10304
     2003 2692
     2004 1440
     2005 1272
   Regulamin 18690
   Budżet 39834
     Rok 2012 1844
     Rok 2013 4814
     Rok 2014 3140
     Rok 2015 2220
     Rok 2016 1445
     Rok 2017 1549
     Rok 2018 795
     Rok 2019 332
     Rok 2020 47
   Uchwały 30766
     Rok 2019 6186
     Rok 2018 9355
     Rok 2017 12592
     Rok 2016 25336
     Rok 2015 24848
     Rok 2014 28955
     Rok 2013 48034
     Rok 2012 52745
     Rok 2011 81125
     Rok 2010 95265
     Rok 2009 92773
     Rok 2008 99985
     Rok 2007 93988
     Rok 2006 96222
     Rok 2005 122861
     Rok 2004 122423
     Rok 2003 2755
    ›    IV Kwartał 3729
   Protokoły obrad Rady Gminy 17609
     Rok 2020 58
     Rok 2019 1150
     Rok 2018 3281
     Rok 2017 3907
     Rok 2016 8183
     Rok 2015 14878
     Rok 2014 10784
     Rok 2013 11558
     Rok 2012 10641
     Rok 2011 14907
     Rok 2010 21279
     Rok 2009 17254
     Rok 2008 5718
   Nagrania Sesji Rady Gminy 2598
     Rok 2020 13
     Rok 2019 499
     Rok 2018 314
   Interpelacje i zapytania radnych 450
     2019 568
   Podatki i opłaty lokalne 11853
     Podatek od nieruchomości 17729
     Podatek od środków transportowych 13475
     Podatek rolny i leśny 14383
     Opłata targowa 837
   Zarządzenia 37463
     Rok 2020 177
     Rok 2019 6674
     Rok 2018 15976
     Rok 2017 23518
     Rok 2016 43983
     Rok 2015 52062
     Rok 2014 47265
     Rok 2013 73299
     Rok 2011 147025
     Rok 2012 102506
     Rok 2010 148376
     Rok 2009 159926
     Rok 2008 130345
     Rok 2007 158582
     Rok 2006 174537
     Rok 2005 161172
     Rok 2004 164798
   Obwieszczenia i zawiadomienia 38198
     Rok 2004 11610
     Rok 2005 52097
     Rok 2006 41811
     Rok 2007 51297
     Rok 2008 34606
     Rok 2009 65354
     Rok 2010 55621
     Rok 2011 37176
     Rok 2012 45282
     Rok 2013 21661
     Rok 2014 11084
     Rok 2015 17645
     Rok 2016 9403
     Rok 2017 6540
     Rok 2018 3522
     Rok 2019 2704
     Rok 2020 53
   Sprawozdania 2653
     Rok 2015 1578
     Rok 2016 1168
     Rok 2017 953
     Rok 2018 668
     Rok 2019 302
   Strategia rozwoju 10718
   Plan Rozwoju Lokalnego 9744
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16037
     Rok 2012 7623
     Rok 2013 7664
     Rok 2014 585
     Rok 2015 1228
     Rok 2016 1028
     Rok 2017 601
     Rok 2018 313
     Rok 2019 129
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 2937
     Rok 2019 5055
     Rok 2018 4749
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 3192
     Rok 2018 3573
     Rok 2017 6425
   Przetargi pozostałe 100866
     Rok 2019 17976
     Rok 2018 25470
     Rok 2017 37108
     Rok 2016 46500
     Rok 2015 64462
     Rok 2014 59081
     Rok 2013 52613
     Rok 2012 65949
     Rok 2011 79723
     Rok 2010 75349
     Rok 2009 121030
     Rok 2008 53060
     Rok 2007 60883
     Rok 2006 30440
     Rok 2005 53736
     Rok 2004 44891
     Rok 2003 24694
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1458
     Rok 2019 676
     Rok 2018 684
     Rok 2017 1001
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 860
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 350
    ›    Rok 2017 648
    ›    Rok 2018 383
    ›    Rok 2019 170
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 373
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 443
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 506
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 459
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 448
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 476
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 472
     Dowody osobiste 1118
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 595
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 515
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 484
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 770
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 466
     Meldunki 345
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 391
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 414
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 385
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 372
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 392
     Mieszkania 366
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 407
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 380
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 452
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 509
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 361
     Nieruchomości 407
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 406
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 352
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 446
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 393
    ›    Podział nieruchomości 402
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 998
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 463
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 469
     Działalność gospodarcza 339
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 399
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 378
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 383
     Zezwolenia i decyzje 331
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 378
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 481
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 402
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 362
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 395
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 377
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 506
     Zaświadczenia 309
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 437
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 385
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 369
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 530
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 431
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 403
   Formularze do pobrania 17282
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6320
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7147
   Usługa tłumaczenia migowego 3058
Inne
   Raport o stanie gminy 251
     2019 177
   Emisja obligacji 8084
     Opinie RIO i uchwały RG 1450
     Sprawozdania 1830
     Zaproszenie do składania ofert 2063
   Konkursy ofert 8717
     Rok 2014 5627
     Rok 2015 16787
     Rok 2016 28149
     Rok 2017 17870
     Rok 2018 15632
     Rok 2019 8792
   Nabór 60082
     Rok 2013 9334
     Rok 2014 9460
     Rok 2015 19472
     Rok 2016 15312
     Rok 2017 10883
     Rok 2018 7023
     Rok 2019 5549
     Rok 2020 630
   Wybory 15700
     Wybory parlamentarne 2019 1526
     Wybory ławników 2020-2023 173
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2022
     Wybory samorządowe 2018 18961
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4305
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5915
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3798
   Ochrona środowiska 10242
     Program Ochrony Środowiska 4201
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3910
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 62
    ›    Formularz A - wnioski 38
    ›    Formularz B - postanowienia 32
    ›     Formularz B - decyzje 25
    ›    Formularz E - raporty 30
    ›    Obwieszczenia 47
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 31
    ›    Formularz A - wnioski 27
    ›    Formularz B - postanowienia 30
    ›     Formularz B - decyzje 29
    ›    Formularz E - raporty 23
    ›    Obwieszczenia 19
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 297
    ›    Formularz A - wnioski 249
    ›    Formularz B - postanowienia 225
    ›    Formularz B - decyzje 321
    ›    Formularz E - raporty 204
    ›    Obwieszczenia 234
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 733
    ›    - - - Formularz A - wnioski 922
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 689
    ›    - - - Formularz B - decyzje 884
    ›    - - - Formularz E - raporty 533
    ›    - - - Obwieszczenia 1142
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 945
    ›    Formularz A - wniosk 920
    ›    Formularz B - postanowienia 976
    ›    Formularz B - decyzje 1268
    ›    Formularz E - raporty 1174
    ›    Obwieszczenia 2059
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1738
    ›     Formularz A - wnioski 3155
    ›    Formularz B - postanowienia 2791
    ›    Formularz B - decyzje 2224
    ›    Formularz E - raporty 1151
    ›    Obwieszczenia 3400
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1383
    ›    Formularz A - wnioski 5456
    ›    Formularz B - postanowienia 4976
    ›    Formularz B - decyzje 6034
    ›    Formularz E - raporty 915
    ›    Obwieszczenia 1223
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1403
    ›    Formularz A - wnioski 927
    ›    Formularz B - postanowienia 918
    ›    Formularz B - decyzje 991
    ›    Formularz E - raporty 956
    ›    Obwieszczenia 3350
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2827
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20996
    ›    Formularz B - postanowienia 16870
    ›    Formularz B - decyzje 17304
    ›    Formularz E - raporty 3340
    ›    Zawiadomienia 29399
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31512
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 49382
    ›    Formularz E - raporty 5831
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3515
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1729
     Udział społeczeństwa 7489
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1724
     Inne informacje 6373
   Jednostki organizacyjne 9003
     Gminny Ośrodek Kultury 4925
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5896
    ›    inne 924
     Gminna Biblioteka Publiczna 1473
    ›    Nabór 44
    ›    Kontakt 6922
    ›    Kierownictwo 728
    ›    Statut 351
    ›    Regulamin 339
    ›    Struktura organizacyjna 612
    ›    Ewidencje i rejestry 435
    ›    Majątek 401
    ›    Dokumentacje kontroli 347
    ›    Budżet i inwestycje 531
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 396
    ›    Procedury 326
   Petycje 1353
     Rok 2020 8
     Rok 2019 89
     Rok 2017 617
     Rok 2016 966
   Porozumienia 3080
     Rok 2011 2396
     Rok 2012 1299
     Rok 2013 1237
   Jednostki pomocnicze 6880
     Sołectwa 10726
    ›    Statut Sołectw 660
   Konsultacje społeczne 8639
     Rok 2011 2651
     Rok 2012 10830
     Rok 2013 7917
     Rok 2014 3039
     Rok 2015 3513
     Rok 2016 1934
     Rok 2017 1178
     Rok 2018 1511
     Rok 2019 290
     Infrastruktura 269
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 331
    ›    Stan elektryfikacji 341
    ›    Stan telefonizacji 319
    ›    Stan gospodarki komunalnej 329
     Oferty 267
   Oświata 954
     Rok 2019 191
     Rok 2018 31
     Rok 2017 395
   Rejestry i ewidencje 6112
     Rejestr Instytucji Kultury 2218
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1719
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1490
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1978
     pozostałe 12122
   Majątek publiczny 18911
   Oświadczenia majątkowe 21369
     Wójt 11225
     Przewodniczący Rady 6845
     Radni 18414
     Urząd 15366
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8964
     Kierownicy jednostek oświatowych 15003
     Gminny Ośrodek Kultury 4667
     Biblioteki 4051
     Schronisko "AS" 2769
     Centrum Integracji Społecznej 734
   Małe Granty 16232
     Rok 2019 110
     Rok 2018 174
     Rok 2017 250
     Rok 2016 930
     Rok 2014 2456
   Dostęp do informacji publicznej 5023
     Dostęp do informacji publicznej 2072
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1559
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1461
   Redakcja Biuletynu 8624