Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5612401
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ313985
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 313985
   Godziny urzędowania 12120
   Organizacja urzędu 15203
   Struktura organizacyjna 15643
Organy
   Wójt Gminy 12498
     Kontakt 4457
     Dyżury 4628
   Zastępca Wójta Gminy 10206
   Sekretarz 9929
   Skarbnik 9482
   Rada Gminy 12053
     Skład Rady 7713
    ›    Planowane - harmonogram roczny 332
    ›    Podsumowanie sesji 325
    ›    Najbliższa sesja 331
   Komisje Rady 9546
     Referaty Urzędu 306
    ›    Referat Księgowości 352
    ›    Referat Podatków 327
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 311
    ›    Referat Drogownictwa 353
    ›    Referat Informatyki 343
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 392
Prawo Lokalne
   Statut 9745
     2003 2593
     2004 1370
     2005 1216
   Regulamin 18124
   Budżet 38140
     Rok 2012 1729
     Rok 2013 4591
     Rok 2014 2913
     Rok 2015 2034
     Rok 2016 1301
     Rok 2017 1155
     Rok 2018 226
   Uchwały 26946
     Rok 2018 2012
     Rok 2017 9691
     Rok 2016 22548
     Rok 2015 23062
     Rok 2014 27365
     Rok 2013 46444
     Rok 2012 51481
     Rok 2011 79605
     Rok 2010 93758
     Rok 2009 91473
     Rok 2008 98539
     Rok 2007 92714
     Rok 2006 94631
     Rok 2005 121518
     Rok 2004 120787
     Rok 2003 2618
    ›    IV Kwartał 3590
   Protokoły obrad Rady Gminy 15402
     Rok 2018 1196
     Rok 2017 3328
     Rok 2016 7523
     Rok 2015 14167
     Rok 2014 10193
     Rok 2013 11016
     Rok 2012 10220
     Rok 2011 14397
     Rok 2010 20679
     Rok 2009 16725
     Rok 2008 5430
   Podatki i opłaty lokalne 10069
     Podatek od nieruchomości 16475
     Podatek od środków transportowych 12821
     Podatek rolny i leśny 13678
     Opłata targowa 655
   Zarządzenia 31792
     Rok 2018 6166
     Rok 2017 19690
     Rok 2016 38868
     Rok 2015 47036
     Rok 2014 44595
     Rok 2013 71129
     Rok 2011 144821
     Rok 2012 100227
     Rok 2010 146461
     Rok 2009 157887
     Rok 2008 128767
     Rok 2007 156804
     Rok 2006 172481
     Rok 2005 159510
     Rok 2004 162967
   Obwieszczenia i zawiadomienia 36084
     Rok 2004 11374
     Rok 2005 51328
     Rok 2006 41253
     Rok 2007 50567
     Rok 2008 34044
     Rok 2009 64488
     Rok 2010 54825
     Rok 2011 36449
     Rok 2012 44263
     Rok 2013 21024
     Rok 2014 10595
     Rok 2015 15507
     Rok 2016 8441
     Rok 2017 5727
     Rok 2018 1336
   Sprawozdania 1771
     Rok 2015 1382
     Rok 2016 983
     Rok 2017 669
     Rok 2018 172
   Strategia rozwoju 9717
   Plan Rozwoju Lokalnego 9405
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15686
     Rok 2012 7400
     Rok 2013 7465
     Rok 2014 511
     Rok 2015 1123
     Rok 2016 936
     Rok 2017 485
     Rok 2018 127
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 298
     Rok 2018 969
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 899
     Rok 2018 1331
     Rok 2017 1822
   Przetargi pozostałe 92904
     Rok 2018 10364
     Rok 2017 35035
     Rok 2016 44490
     Rok 2015 57082
     Rok 2014 57402
     Rok 2013 51544
     Rok 2012 64840
     Rok 2011 78675
     Rok 2010 74302
     Rok 2009 115625
     Rok 2008 52460
     Rok 2007 60193
     Rok 2006 30066
     Rok 2005 53111
     Rok 2004 44240
     Rok 2003 24315
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 801
     Rok 2018 376
     Rok 2017 885
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 411
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 202
    ›    Rok 2017 492
    ›    Rok 2018 193
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 306
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 366
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 400
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 380
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 375
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 402
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 392
     Dowody osobiste 648
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 423
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 390
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 386
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 529
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 338
     Meldunki 288
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 283
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 334
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 318
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 298
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 308
     Mieszkania 277
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 307
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 304
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 312
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 266
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 281
     Nieruchomości 331
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 320
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 281
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 321
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 314
    ›    Podział nieruchomości 307
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 307
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 348
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 378
     Działalność gospodarcza 272
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 322
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 304
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 314
     Zezwolenia i decyzje 271
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 282
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 298
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 316
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 285
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 313
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 301
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 321
     Zaświadczenia 262
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 306
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 307
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 285
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 326
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 323
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 330
   Formularze do pobrania 15997
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6034
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6639
   Usługa tłumaczenia migowego 2793
Inne
   Emisja obligacji 6122
     Opinie RIO i uchwały RG 1317
     Sprawozdania 1586
     Zaproszenie do składania ofert 1890
   Konkursy ofert 7232
     Rok 2014 5437
     Rok 2015 14928
     Rok 2016 22946
     Rok 2017 17503
     Rok 2018 6743
   Nabór 51754
     Rok 2012 6438
     Rok 2013 9082
     Rok 2014 9103
     Rok 2015 18986
     Rok 2016 14775
     Rok 2017 10090
     Rok 2018 2744
   Wybory 10121
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 3449
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4659
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3466
   Ochrona środowiska 9366
     Program Ochrony Środowiska 3941
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3667
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 149
    ›    Formularz A - wnioski 132
    ›    Formularz B - postanowienia 112
    ›    Formularz B - decyzje 195
    ›    Formularz E - raporty 101
    ›    Obwieszczenia 112
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 596
    ›    - - - Formularz A - wnioski 795
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 590
    ›    - - - Formularz B - decyzje 745
    ›    - - - Formularz E - raporty 456
    ›    - - - Obwieszczenia 882
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 815
    ›    Formularz A - wniosk 809
    ›    Formularz B - postanowienia 846
    ›    Formularz B - decyzje 1119
    ›    Formularz E - raporty 1025
    ›    Obwieszczenia 1840
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1590
    ›     Formularz A - wnioski 2921
    ›    Formularz B - postanowienia 2560
    ›    Formularz B - decyzje 2027
    ›    Formularz E - raporty 1058
    ›    Obwieszczenia 3088
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1280
    ›    Formularz A - wnioski 5183
    ›    Formularz B - postanowienia 4750
    ›    Formularz B - decyzje 5725
    ›    Formularz E - raporty 830
    ›    Obwieszczenia 1134
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1303
    ›    Formularz A - wnioski 845
    ›    Formularz B - postanowienia 848
    ›    Formularz B - decyzje 914
    ›    Formularz E - raporty 858
    ›    Obwieszczenia 3197
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2735
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20504
    ›    Formularz B - postanowienia 16471
    ›    Formularz B - decyzje 16923
    ›    Formularz E - raporty 3250
    ›    Zawiadomienia 28827
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 30900
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 48471
    ›    Formularz E - raporty 5696
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3373
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1617
     Udział społeczeństwa 7215
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1379
     Inne informacje 6131
   Jednostki organizacyjne 8542
     Gminny Ośrodek Kultury 4474
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5712
    ›    inne 802
     Gminna Biblioteka Publiczna 1035
    ›    Kontakt 2372
    ›    Kierownictwo 385
    ›    Statut 258
    ›    Regulamin 242
    ›    Struktura organizacyjna 365
    ›    Ewidencje i rejestry 278
    ›    Majątek 266
    ›    Dokumentacje kontroli 264
    ›    Budżet i inwestycje 353
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 280
    ›    Procedury 239
   Petycje 991
     Rok 2017 435
     Rok 2016 852
   Porozumienia 2808
     Rok 2011 2308
     Rok 2012 1191
     Rok 2013 1136
   Jednostki pomocnicze 6501
     Sołectwa 8444
    ›    Statut Sołectw 399
   Konsultacje społeczne 7924
     Rok 2011 2489
     Rok 2012 10479
     Rok 2013 7648
     Rok 2014 2867
     Rok 2015 3229
     Rok 2016 1746
     Rok 2017 977
     Rok 2018 466
     Infrastruktura 229
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 242
    ›    Stan elektryfikacji 245
    ›    Stan telefonizacji 243
    ›    Stan gospodarki komunalnej 251
     Oferty 236
   Oświata 417
     2017 216
   Rejestry i ewidencje 5531
     Rejestr Instytucji Kultury 2014
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1362
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1403
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1803
     pozostałe 11299
   Majątek publiczny 18346
   Oświadczenia majątkowe 17794
     Wójt 9701
     Przewodniczący Rady 5886
     Radni 15461
     Urząd 13647
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7996
     Kierownicy jednostek oświatowych 13345
     Gminny Ośrodek Kultury 4202
     Biblioteki 3693
     Schronisko "AS" 2520
     Centrum Integracji Społecznej 279
   Małe Granty 15560
     Rok 2018 48
     Rok 2017 177
     Rok 2016 769
     Rok 2014 2256
   Dostęp do informacji publicznej 3931
     Dostęp do informacji publicznej 1805
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1425
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1378
   Redakcja Biuletynu 8255