główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5985666
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ343348
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 343348
   Godziny urzędowania 13783
   Organizacja urzędu 16582
   Struktura organizacyjna 17081
Organy
   Wójt Gminy 13418
     Kontakt 4789
     Dyżury 4791
   Zastępca Wójta Gminy 10721
   Sekretarz 10488
   Skarbnik 9962
   Rada Gminy 13190
     Skład Rady 8911
   Komisje Rady 10073
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 92
    ›    2019 67
     Referaty Urzędu 413
    ›    Referat Księgowości 492
    ›    Referat Podatków 422
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 394
    ›    Referat Drogownictwa 440
    ›    Referat Informatyki 415
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 496
Prawo Lokalne
   Statut 10238
     2003 2687
     2004 1436
     2005 1267
   Regulamin 18615
   Budżet 39685
     Rok 2012 1825
     Rok 2013 4779
     Rok 2014 3113
     Rok 2015 2199
     Rok 2016 1426
     Rok 2017 1526
     Rok 2018 768
     Rok 2019 248
   Uchwały 30298
     Rok 2019 4667
     Rok 2018 9029
     Rok 2017 12394
     Rok 2016 25010
     Rok 2015 24625
     Rok 2014 28807
     Rok 2013 47836
     Rok 2012 52615
     Rok 2011 80986
     Rok 2010 95110
     Rok 2009 92642
     Rok 2008 99796
     Rok 2007 93865
     Rok 2006 96101
     Rok 2005 122699
     Rok 2004 122241
     Rok 2003 2734
    ›    IV Kwartał 3708
   Protokoły obrad Rady Gminy 17401
     Rok 2019 916
     Rok 2018 3213
     Rok 2017 3870
     Rok 2016 8127
     Rok 2015 14828
     Rok 2014 10742
     Rok 2013 11517
     Rok 2012 10608
     Rok 2011 14862
     Rok 2010 21246
     Rok 2009 17216
     Rok 2008 5683
   Nagrania Sesji Rady Gminy 2183
     Rok 2019 343
     Rok 2018 288
   Interpelacje i zapytania radnych 375
     2019 463
   Podatki i opłaty lokalne 11532
     Podatek od nieruchomości 17514
     Podatek od środków transportowych 13390
     Podatek rolny i leśny 14281
     Opłata targowa 803
   Zarządzenia 36797
     Rok 2019 5309
     Rok 2018 15669
     Rok 2017 23217
     Rok 2016 43747
     Rok 2015 51584
     Rok 2014 47058
     Rok 2013 73106
     Rok 2011 146818
     Rok 2012 102324
     Rok 2010 148166
     Rok 2009 159714
     Rok 2008 130140
     Rok 2007 158349
     Rok 2006 174299
     Rok 2005 161003
     Rok 2004 164632
   Obwieszczenia i zawiadomienia 37991
     Rok 2004 11584
     Rok 2005 52038
     Rok 2006 41754
     Rok 2007 51242
     Rok 2008 34561
     Rok 2009 65273
     Rok 2010 55552
     Rok 2011 37122
     Rok 2012 45182
     Rok 2013 21606
     Rok 2014 11035
     Rok 2015 17389
     Rok 2016 9349
     Rok 2017 6487
     Rok 2018 3437
     Rok 2019 2326
   Sprawozdania 2555
     Rok 2015 1557
     Rok 2016 1142
     Rok 2017 924
     Rok 2018 621
     Rok 2019 238
   Strategia rozwoju 10654
   Plan Rozwoju Lokalnego 9704
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15991
     Rok 2012 7599
     Rok 2013 7639
     Rok 2014 572
     Rok 2015 1218
     Rok 2016 1016
     Rok 2017 589
     Rok 2018 295
     Rok 2019 86
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 2554
     Rok 2019 3986
     Rok 2018 4672
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 2954
     Rok 2018 3499
     Rok 2017 5896
   Przetargi pozostałe 99911
     Rok 2019 14275
     Rok 2018 25161
     Rok 2017 36916
     Rok 2016 46367
     Rok 2015 63661
     Rok 2014 58950
     Rok 2013 52506
     Rok 2012 65808
     Rok 2011 79634
     Rok 2010 75255
     Rok 2009 120443
     Rok 2008 53016
     Rok 2007 60821
     Rok 2006 30396
     Rok 2005 53678
     Rok 2004 44846
     Rok 2003 24658
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1375
     Rok 2019 625
     Rok 2018 669
     Rok 2017 987
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 783
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 316
    ›    Rok 2017 634
    ›    Rok 2018 359
    ›    Rok 2019 122
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 365
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 431
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 492
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 441
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 434
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 468
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 458
     Dowody osobiste 1054
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 579
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 497
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 469
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 741
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 448
     Meldunki 336
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 367
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 400
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 377
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 362
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 382
     Mieszkania 355
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 398
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 373
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 429
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 475
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 351
     Nieruchomości 397
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 391
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 342
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 420
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 383
    ›    Podział nieruchomości 381
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 991
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 439
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 457
     Działalność gospodarcza 327
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 385
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 366
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 370
     Zezwolenia i decyzje 324
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 368
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 449
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 383
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 348
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 387
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 364
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 466
     Zaświadczenia 305
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 408
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 377
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 358
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 514
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 413
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 394
   Formularze do pobrania 17145
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6291
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7108
   Usługa tłumaczenia migowego 3030
Inne
   Raport o stanie gminy 191
     2019 139
   Emisja obligacji 7846
     Opinie RIO i uchwały RG 1439
     Sprawozdania 1818
     Zaproszenie do składania ofert 2042
   Konkursy ofert 8583
     Rok 2014 5608
     Rok 2015 16543
     Rok 2016 27631
     Rok 2017 17841
     Rok 2018 15594
     Rok 2019 8665
   Nabór 58810
     Rok 2013 9303
     Rok 2014 9408
     Rok 2015 19411
     Rok 2016 15248
     Rok 2017 10771
     Rok 2018 6897
     Rok 2019 4385
   Wybory 15530
     Wybory parlamentarne 2019 1369
     Wybory ławników 2020-2023 139
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1922
     Wybory samorządowe 2018 18819
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4253
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5869
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3764
   Ochrona środowiska 10099
     Program Ochrony Środowiska 4158
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3877
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 23
    ›    Formularz A - wnioski 21
    ›    Formularz B - postanowienia 18
    ›     Formularz B - decyzje 13
    ›    Formularz E - raporty 18
    ›    Obwieszczenia 24
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 13
    ›    Formularz A - wnioski 12
    ›    Formularz B - postanowienia 14
    ›     Formularz B - decyzje 16
    ›    Formularz E - raporty 12
    ›    Obwieszczenia 12
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 276
    ›    Formularz A - wnioski 233
    ›    Formularz B - postanowienia 211
    ›    Formularz B - decyzje 308
    ›    Formularz E - raporty 190
    ›    Obwieszczenia 218
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 713
    ›    - - - Formularz A - wnioski 911
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 674
    ›    - - - Formularz B - decyzje 871
    ›    - - - Formularz E - raporty 527
    ›    - - - Obwieszczenia 1134
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 922
    ›    Formularz A - wniosk 910
    ›    Formularz B - postanowienia 967
    ›    Formularz B - decyzje 1257
    ›    Formularz E - raporty 1161
    ›    Obwieszczenia 2036
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1721
    ›     Formularz A - wnioski 3131
    ›    Formularz B - postanowienia 2760
    ›    Formularz B - decyzje 2208
    ›    Formularz E - raporty 1137
    ›    Obwieszczenia 3373
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1356
    ›    Formularz A - wnioski 5437
    ›    Formularz B - postanowienia 4950
    ›    Formularz B - decyzje 5999
    ›    Formularz E - raporty 906
    ›    Obwieszczenia 1214
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1378
    ›    Formularz A - wnioski 909
    ›    Formularz B - postanowienia 912
    ›    Formularz B - decyzje 975
    ›    Formularz E - raporty 939
    ›    Obwieszczenia 3334
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2802
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20952
    ›    Formularz B - postanowienia 16836
    ›    Formularz B - decyzje 17270
    ›    Formularz E - raporty 3331
    ›    Zawiadomienia 29335
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31435
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 49288
    ›    Formularz E - raporty 5821
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3499
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1708
     Udział społeczeństwa 7454
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1701
     Inne informacje 6346
   Jednostki organizacyjne 8938
     Gminny Ośrodek Kultury 4814
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5868
    ›    inne 910
     Gminna Biblioteka Publiczna 1411
    ›    Nabór 11
    ›    Kontakt 6409
    ›    Kierownictwo 699
    ›    Statut 340
    ›    Regulamin 330
    ›    Struktura organizacyjna 583
    ›    Ewidencje i rejestry 425
    ›    Majątek 379
    ›    Dokumentacje kontroli 340
    ›    Budżet i inwestycje 512
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 385
    ›    Procedury 316
   Petycje 1311
     Rok 2019 49
     Rok 2017 594
     Rok 2016 955
   Porozumienia 3032
     Rok 2011 2383
     Rok 2012 1289
     Rok 2013 1226
   Jednostki pomocnicze 6840
     Sołectwa 10543
    ›    Statut Sołectw 617
   Konsultacje społeczne 8547
     Rok 2011 2628
     Rok 2012 10799
     Rok 2013 7887
     Rok 2014 3024
     Rok 2015 3469
     Rok 2016 1909
     Rok 2017 1161
     Rok 2018 1461
     Rok 2019 201
     Infrastruktura 266
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 325
    ›    Stan elektryfikacji 331
    ›    Stan telefonizacji 304
    ›    Stan gospodarki komunalnej 320
     Oferty 264
   Oświata 909
     Rok 2019 93
     Rok 2018 20
     Rok 2017 386
   Rejestry i ewidencje 6031
     Rejestr Instytucji Kultury 2202
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1672
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1478
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1948
     pozostałe 12086
   Majątek publiczny 18853
   Oświadczenia majątkowe 20964
     Wójt 10995
     Przewodniczący Rady 6738
     Radni 18179
     Urząd 15188
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8870
     Kierownicy jednostek oświatowych 14885
     Gminny Ośrodek Kultury 4606
     Biblioteki 4002
     Schronisko "AS" 2726
     Centrum Integracji Społecznej 655
   Małe Granty 16172
     Rok 2019 87
     Rok 2018 157
     Rok 2017 237
     Rok 2016 918
     Rok 2014 2437
   Dostęp do informacji publicznej 4720
     Dostęp do informacji publicznej 2051
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1548
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1452
   Redakcja Biuletynu 8592