główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5833242
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ328862
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 328862
   Godziny urzędowania 12948
   Organizacja urzędu 15938
   Struktura organizacyjna 16396
Organy
   Wójt Gminy 13025
     Kontakt 4638
     Dyżury 4728
   Zastępca Wójta Gminy 10508
   Sekretarz 10256
   Skarbnik 9776
   Rada Gminy 12773
     Skład Rady 8476
   Komisje Rady 9893
     Referaty Urzędu 350
    ›    Referat Księgowości 431
    ›    Referat Podatków 374
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 361
    ›    Referat Drogownictwa 404
    ›    Referat Informatyki 386
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 452
Prawo Lokalne
   Statut 10008
     2003 2671
     2004 1419
     2005 1246
   Regulamin 18434
   Budżet 39183
     Rok 2012 1787
     Rok 2013 4722
     Rok 2014 3052
     Rok 2015 2135
     Rok 2016 1375
     Rok 2017 1453
     Rok 2018 597
     Rok 2019 46
   Uchwały 28808
     Rok 2019 454
     Rok 2018 7100
     Rok 2017 11729
     Rok 2016 24208
     Rok 2015 24080
     Rok 2014 28455
     Rok 2013 47386
     Rok 2012 52319
     Rok 2011 80623
     Rok 2010 94733
     Rok 2009 92305
     Rok 2008 99422
     Rok 2007 93556
     Rok 2006 95726
     Rok 2005 122393
     Rok 2004 121890
     Rok 2003 2661
    ›    IV Kwartał 3657
   Protokoły obrad Rady Gminy 16606
     Rok 2019 260
     Rok 2018 2977
     Rok 2017 3715
     Rok 2016 7984
     Rok 2015 14664
     Rok 2014 10637
     Rok 2013 11426
     Rok 2012 10506
     Rok 2011 14755
     Rok 2010 21118
     Rok 2009 17100
     Rok 2008 5611
   Nagrania Sesji Rady Gminy 1013
     Rok 2019 30
     Rok 2018 241
   Interpelacje i zapytania radnych 105
     2019 80
   Podatki i opłaty lokalne 10774
     Podatek od nieruchomości 17098
     Podatek od środków transportowych 13212
     Podatek rolny i leśny 14093
     Opłata targowa 724
   Zarządzenia 34635
     Rok 2019 725
     Rok 2018 14283
     Rok 2017 22152
     Rok 2016 42949
     Rok 2015 49996
     Rok 2014 46400
     Rok 2013 72598
     Rok 2011 146280
     Rok 2012 101741
     Rok 2010 147734
     Rok 2009 159150
     Rok 2008 129735
     Rok 2007 157800
     Rok 2006 173723
     Rok 2005 160506
     Rok 2004 164061
   Obwieszczenia i zawiadomienia 37051
     Rok 2004 11516
     Rok 2005 51886
     Rok 2006 41612
     Rok 2007 51081
     Rok 2008 34448
     Rok 2009 65088
     Rok 2010 55375
     Rok 2011 36976
     Rok 2012 44961
     Rok 2013 21482
     Rok 2014 10923
     Rok 2015 16605
     Rok 2016 9098
     Rok 2017 6334
     Rok 2018 3233
     Rok 2019 385
   Sprawozdania 2156
     Rok 2015 1509
     Rok 2016 1073
     Rok 2017 841
     Rok 2018 436
     Rok 2019 48
   Strategia rozwoju 9972
   Plan Rozwoju Lokalnego 9573
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15900
     Rok 2012 7534
     Rok 2013 7579
     Rok 2014 545
     Rok 2015 1187
     Rok 2016 989
     Rok 2017 555
     Rok 2018 234
     Rok 2019 31
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 1409
     Rok 2019 446
     Rok 2018 4308
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 1962
     Rok 2018 3233
     Rok 2017 3757
   Przetargi pozostałe 96128
     Rok 2019 1716
     Rok 2018 23975
     Rok 2017 36390
     Rok 2016 45819
     Rok 2015 60659
     Rok 2014 58514
     Rok 2013 52281
     Rok 2012 65562
     Rok 2011 79389
     Rok 2010 75022
     Rok 2009 118243
     Rok 2008 52891
     Rok 2007 60651
     Rok 2006 30278
     Rok 2005 53505
     Rok 2004 44677
     Rok 2003 24560
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1074
     Rok 2019 170
     Rok 2018 607
     Rok 2017 945
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 586
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 258
    ›    Rok 2017 602
    ›    Rok 2018 319
    ›    Rok 2019 26
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 349
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 406
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 449
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 421
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 419
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 449
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 435
     Dowody osobiste 841
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 483
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 438
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 429
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 649
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 408
     Meldunki 320
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 333
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 375
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 359
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 341
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 351
     Mieszkania 332
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 377
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 347
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 381
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 370
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 326
     Nieruchomości 364
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 366
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 318
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 374
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 357
    ›    Podział nieruchomości 342
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 351
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 399
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 421
     Działalność gospodarcza 305
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 364
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 344
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 351
     Zezwolenia i decyzje 304
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 329
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 351
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 357
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 324
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 355
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 342
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 392
     Zaświadczenia 289
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 355
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 351
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 328
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 487
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 363
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 373
   Formularze do pobrania 16610
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6196
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6856
   Usługa tłumaczenia migowego 2923
Inne
   Emisja obligacji 7027
     Opinie RIO i uchwały RG 1385
     Sprawozdania 1689
     Zaproszenie do składania ofert 1982
   Konkursy ofert 7900
     Rok 2014 5565
     Rok 2015 15762
     Rok 2016 25390
     Rok 2017 17757
     Rok 2018 15458
     Rok 2019 766
   Nabór 55411
     Rok 2013 9227
     Rok 2014 9315
     Rok 2015 19294
     Rok 2016 15113
     Rok 2017 10542
     Rok 2018 6438
     Rok 2019 1045
   Wybory 13866
     Wybory samorządowe 2018 18348
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4103
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5244
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3686
   Ochrona środowiska 9742
     Program Ochrony Środowiska 4051
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3736
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 219
    ›    Formularz A - wnioski 189
    ›    Formularz B - postanowienia 156
    ›    Formularz B - decyzje 266
    ›    Formularz E - raporty 144
    ›    Obwieszczenia 165
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 671
    ›    - - - Formularz A - wnioski 866
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 639
    ›    - - - Formularz B - decyzje 818
    ›    - - - Formularz E - raporty 492
    ›    - - - Obwieszczenia 1073
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 858
    ›    Formularz A - wniosk 870
    ›    Formularz B - postanowienia 939
    ›    Formularz B - decyzje 1223
    ›    Formularz E - raporty 1125
    ›    Obwieszczenia 1972
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1650
    ›     Formularz A - wnioski 3076
    ›    Formularz B - postanowienia 2700
    ›    Formularz B - decyzje 2150
    ›    Formularz E - raporty 1107
    ›    Obwieszczenia 3269
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1306
    ›    Formularz A - wnioski 5371
    ›    Formularz B - postanowienia 4878
    ›    Formularz B - decyzje 5917
    ›    Formularz E - raporty 865
    ›    Obwieszczenia 1177
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1330
    ›    Formularz A - wnioski 878
    ›    Formularz B - postanowienia 882
    ›    Formularz B - decyzje 943
    ›    Formularz E - raporty 889
    ›    Obwieszczenia 3299
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2760
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20842
    ›    Formularz B - postanowienia 16737
    ›    Formularz B - decyzje 17162
    ›    Formularz E - raporty 3300
    ›    Zawiadomienia 29193
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31236
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 49078
    ›    Formularz E - raporty 5782
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3446
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1643
     Udział społeczeństwa 7366
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1582
     Inne informacje 6262
   Jednostki organizacyjne 8748
     Gminny Ośrodek Kultury 4592
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5794
    ›    inne 854
     Gminna Biblioteka Publiczna 1216
    ›    Kontakt 4035
    ›    Kierownictwo 532
    ›    Statut 303
    ›    Regulamin 276
    ›    Struktura organizacyjna 479
    ›    Ewidencje i rejestry 338
    ›    Majątek 311
    ›    Dokumentacje kontroli 301
    ›    Budżet i inwestycje 447
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 351
    ›    Procedury 285
   Petycje 1178
     Rok 2017 529
     Rok 2016 918
   Porozumienia 2948
     Rok 2011 2344
     Rok 2012 1242
     Rok 2013 1178
   Jednostki pomocnicze 6702
     Sołectwa 9451
    ›    Statut Sołectw 482
   Konsultacje społeczne 8237
     Rok 2011 2570
     Rok 2012 10695
     Rok 2013 7828
     Rok 2014 2974
     Rok 2015 3389
     Rok 2016 1871
     Rok 2017 1129
     Rok 2018 1318
     Rok 2019 31
     Infrastruktura 252
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 283
    ›    Stan elektryfikacji 295
    ›    Stan telefonizacji 273
    ›    Stan gospodarki komunalnej 281
     Oferty 252
   Oświata 723
     2017 336
   Rejestry i ewidencje 5808
     Rejestr Instytucji Kultury 2149
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1530
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1448
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1885
     pozostałe 11977
   Majątek publiczny 18657
   Oświadczenia majątkowe 19500
     Wójt 10460
     Przewodniczący Rady 6339
     Radni 17290
     Urząd 14551
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8516
     Kierownicy jednostek oświatowych 14304
     Gminny Ośrodek Kultury 4413
     Biblioteki 3885
     Schronisko "AS" 2636
     Centrum Integracji Społecznej 484
   Małe Granty 15989
     Rok 2019 10
     Rok 2018 112
     Rok 2017 202
     Rok 2016 892
     Rok 2014 2379
   Dostęp do informacji publicznej 4337
     Dostęp do informacji publicznej 1964
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1501
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1424
   Redakcja Biuletynu 8514