Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5363704
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ293536
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 293536
   Godziny urzędowania 11449
   Organizacja urzędu 14492
   Struktura organizacyjna 15091
Organy
   Wójt Gminy 12133
     Kontakt 4300
     Dyżury 4500
   Zastępca Wójta Gminy 9987
   Sekretarz 9681
   Skarbnik 9262
   Rada Gminy 11788
     Skład Rady 7510
    ›    Planowane - harmonogram roczny 241
    ›    Podsumowanie sesji 231
    ›    Najbliższa sesja 240
   Komisje Rady 9301
     Referaty Urzędu 239
    ›    Referat Księgowości 258
    ›    Referat Podatków 241
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 226
    ›    Referat Drogownictwa 260
    ›    Referat Informatyki 253
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 279
Prawo Lokalne
   Statut 9512
     2003 2433
     2004 1265
     2005 1154
   Regulamin 17818
   Budżet 37036
     Rok 2012 1625
     Rok 2013 4265
     Rok 2014 2524
     Rok 2015 1830
     Rok 2016 1171
     Rok 2017 829
     Rok 2018 40
   Uchwały 25778
     Rok 2018 82
     Rok 2017 5393
     Rok 2016 18428
     Rok 2015 20326
     Rok 2014 24913
     Rok 2013 43947
     Rok 2012 49605
     Rok 2011 77196
     Rok 2010 91347
     Rok 2009 89327
     Rok 2008 96290
     Rok 2007 90813
     Rok 2006 92840
     Rok 2005 119178
     Rok 2004 118555
     Rok 2003 2542
    ›    IV Kwartał 3450
   Protokoły obrad Rady Gminy 14592
     Rok 2018 69
     Rok 2017 2679
     Rok 2016 6763
     Rok 2015 13390
     Rok 2014 9434
     Rok 2013 10456
     Rok 2012 9811
     Rok 2011 13927
     Rok 2010 20093
     Rok 2009 16281
     Rok 2008 5279
   Podatki i opłaty lokalne 9691
     Podatek od nieruchomości 15906
     Podatek od środków transportowych 12346
     Podatek rolny i leśny 13132
     Opłata targowa 537
   Zarządzenia 29782
     Rok 2018 156
     Rok 2017 12713
     Rok 2016 33034
     Rok 2015 39678
     Rok 2014 40617
     Rok 2013 67597
     Rok 2011 141266
     Rok 2012 96897
     Rok 2010 143222
     Rok 2009 154739
     Rok 2008 125880
     Rok 2007 153755
     Rok 2006 169300
     Rok 2005 156485
     Rok 2004 159881
   Obwieszczenia i zawiadomienia 35157
     Rok 2004 11188
     Rok 2005 50567
     Rok 2006 40537
     Rok 2007 49820
     Rok 2008 33470
     Rok 2009 63416
     Rok 2010 53855
     Rok 2011 35743
     Rok 2012 43132
     Rok 2013 20439
     Rok 2014 10141
     Rok 2015 14420
     Rok 2016 7760
     Rok 2017 4798
     Rok 2018 146
   Sprawozdania 1506
     Rok 2015 1181
     Rok 2016 855
     Rok 2017 445
     Rok 2018 16
   Strategia rozwoju 9384
   Plan Rozwoju Lokalnego 9211
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15358
     Rok 2012 7200
     Rok 2013 7253
     Rok 2014 453
     Rok 2015 1019
     Rok 2016 832
     Rok 2017 376
     Rok 2018 24
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 184
     Rok 2018 69
     Rok 2017 438
   Przetargi 90655
     Rok 2018 291
     Rok 2017 31588
     Rok 2016 41928
     Rok 2015 53546
     Rok 2014 54907
     Rok 2013 49996
     Rok 2012 63058
     Rok 2011 77116
     Rok 2010 72860
     Rok 2009 113227
     Rok 2008 51888
     Rok 2007 59442
     Rok 2006 29566
     Rok 2005 52403
     Rok 2004 43640
     Rok 2003 23983
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 535
     Rok 2018 28
     Rok 2017 762
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 213
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 103
    ›    Rok 2017 336
    ›    Rok 2018 35
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 243
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 300
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 334
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 316
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 310
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 336
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 321
     Dowody osobiste 481
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 337
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 303
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 309
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 416
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 275
     Meldunki 238
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 219
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 262
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 254
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 232
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 244
     Mieszkania 224
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 247
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 240
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 239
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 198
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 222
     Nieruchomości 258
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 254
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 220
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 249
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 252
    ›    Podział nieruchomości 244
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 246
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 285
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 260
     Działalność gospodarcza 225
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 264
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 242
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 254
     Zezwolenia i decyzje 223
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 224
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 240
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 252
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 221
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 251
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 238
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 252
     Zaświadczenia 213
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 236
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 250
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 226
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 264
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 258
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 262
   Formularze do pobrania 15588
   Elektroniczna skrzynka podawcza 5867
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6446
   Usługa tłumaczenia migowego 2662
Inne
   Emisja obligacji 5507
     Opinie RIO i uchwały RG 1239
     Sprawozdania 1485
     Zaproszenie do składania ofert 1788
   Konkursy ofert 6405
     Rok 2014 5257
     Rok 2015 14253
     Rok 2016 21244
     Rok 2017 16376
   Nabór 49538
     Rok 2012 6343
     Rok 2013 8929
     Rok 2014 8894
     Rok 2015 18602
     Rok 2016 14386
     Rok 2017 9145
     Rok 2018 132
   Wybory 9763
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 2820
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4222
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3201
   Ochrona środowiska 9096
     Program Ochrony Środowiska 3848
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3583
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 80
    ›    Formularz A - wnioski 59
    ›    Formularz B - postanowienia 50
    ›    Formularz B - decyzje 106
    ›    Formularz E - raporty 41
    ›    Obwieszczenia 54
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 540
    ›    - - - Formularz A - wnioski 697
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 515
    ›    - - - Formularz B - decyzje 653
    ›    - - - Formularz E - raporty 396
    ›    - - - Obwieszczenia 807
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 766
    ›    Formularz A - wniosk 717
    ›    Formularz B - postanowienia 743
    ›    Formularz B - decyzje 996
    ›    Formularz E - raporty 908
    ›    Obwieszczenia 1670
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1538
    ›     Formularz A - wnioski 2751
    ›    Formularz B - postanowienia 2383
    ›    Formularz B - decyzje 1885
    ›    Formularz E - raporty 980
    ›    Obwieszczenia 2857
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1231
    ›    Formularz A - wnioski 4953
    ›    Formularz B - postanowienia 4554
    ›    Formularz B - decyzje 5477
    ›    Formularz E - raporty 775
    ›    Obwieszczenia 1070
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1253
    ›    Formularz A - wnioski 789
    ›    Formularz B - postanowienia 787
    ›    Formularz B - decyzje 861
    ›    Formularz E - raporty 796
    ›    Obwieszczenia 3083
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2688
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20086
    ›    Formularz B - postanowienia 16156
    ›    Formularz B - decyzje 16582
    ›    Formularz E - raporty 3150
    ›    Zawiadomienia 28254
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 30499
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 47833
    ›    Formularz E - raporty 5592
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3286
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1566
     Udział społeczeństwa 7050
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1093
     Inne informacje 6012
   Jednostki organizacyjne 8310
     Gminny Ośrodek Kultury 4387
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5614
    ›    inne 742
     Gminna Biblioteka Publiczna 917
    ›    Kontakt 933
    ›    Kierownictwo 251
    ›    Statut 193
    ›    Regulamin 185
    ›    Struktura organizacyjna 261
    ›    Ewidencje i rejestry 201
    ›    Majątek 210
    ›    Dokumentacje kontroli 211
    ›    Budżet i inwestycje 245
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 220
    ›    Procedury 187
   Petycje 828
     Rok 2017 307
     Rok 2016 762
   Porozumienia 2690
     Rok 2011 2248
     Rok 2012 1147
     Rok 2013 1067
   Jednostki pomocnicze 6330
     Sołectwa 7931
    ›    Statut Sołectw 305
   Konsultacje społeczne 7699
     Rok 2011 2412
     Rok 2012 10207
     Rok 2013 7434
     Rok 2014 2739
     Rok 2015 3048
     Rok 2016 1570
     Rok 2017 759
     Rok 2018 12
     Infrastruktura 186
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 186
    ›    Stan elektryfikacji 191
    ›    Stan telefonizacji 192
    ›    Stan gospodarki komunalnej 199
     Oferty 184
   Oświata 94
     2017 66
   Rejestry i ewidencje 5256
     Rejestr Instytucji Kultury 1933
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1263
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1326
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1725
     pozostałe 10693
   Majątek publiczny 17970
   Oświadczenia majątkowe 16644
     Wójt 9173
     Przewodniczący Rady 5583
     Radni 14394
     Urząd 12764
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7590
     Kierownicy jednostek oświatowych 12590
     Gminny Ośrodek Kultury 4032
     Biblioteki 3558
     Schronisko "AS" 2407
     Centrum Integracji Społecznej 132
   Małe Granty 14966
     Rok 2017 116
     Rok 2016 642
     Rok 2014 2101
   Dostęp do informacji publicznej 3625
     Dostęp do informacji publicznej 1699
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1343
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1296
   Redakcja Biuletynu 7876