Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5718836
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ320180
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 320180
   Godziny urzędowania 12461
   Organizacja urzędu 15510
   Struktura organizacyjna 15943
Organy
   Wójt Gminy 12687
     Kontakt 4520
     Dyżury 4674
   Zastępca Wójta Gminy 10307
   Sekretarz 10042
   Skarbnik 9590
   Rada Gminy 12206
     Skład Rady 7839
    ›    Planowane - harmonogram roczny 355
    ›    Podsumowanie sesji 349
    ›    Najbliższa sesja 371
   Komisje Rady 9653
     Referaty Urzędu 322
    ›    Referat Księgowości 372
    ›    Referat Podatków 347
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 328
    ›    Referat Drogownictwa 374
    ›    Referat Informatyki 362
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 418
Prawo Lokalne
   Statut 9834
     2003 2632
     2004 1394
     2005 1233
   Regulamin 18280
   Budżet 38599
     Rok 2012 1758
     Rok 2013 4644
     Rok 2014 2980
     Rok 2015 2084
     Rok 2016 1336
     Rok 2017 1328
     Rok 2018 408
   Uchwały 27730
     Rok 2018 4054
     Rok 2017 10817
     Rok 2016 23295
     Rok 2015 23494
     Rok 2014 27756
     Rok 2013 46874
     Rok 2012 51889
     Rok 2011 80134
     Rok 2010 94258
     Rok 2009 91920
     Rok 2008 98957
     Rok 2007 93097
     Rok 2006 95084
     Rok 2005 121878
     Rok 2004 121333
     Rok 2003 2635
    ›    IV Kwartał 3625
   Protokoły obrad Rady Gminy 15895
     Rok 2018 2136
     Rok 2017 3487
     Rok 2016 7652
     Rok 2015 14447
     Rok 2014 10426
     Rok 2013 11217
     Rok 2012 10362
     Rok 2011 14559
     Rok 2010 20888
     Rok 2009 16928
     Rok 2008 5516
   Podatki i opłaty lokalne 10245
     Podatek od nieruchomości 16634
     Podatek od środków transportowych 12942
     Podatek rolny i leśny 13804
     Opłata targowa 688
   Zarządzenia 33232
     Rok 2018 10981
     Rok 2017 21019
     Rok 2016 41626
     Rok 2015 48795
     Rok 2014 45753
     Rok 2013 72078
     Rok 2011 145780
     Rok 2012 101183
     Rok 2010 147213
     Rok 2009 158561
     Rok 2008 129283
     Rok 2007 157309
     Rok 2006 172968
     Rok 2005 160051
     Rok 2004 163582
   Obwieszczenia i zawiadomienia 36515
     Rok 2004 11418
     Rok 2005 51495
     Rok 2006 41368
     Rok 2007 50725
     Rok 2008 34159
     Rok 2009 64691
     Rok 2010 55022
     Rok 2011 36588
     Rok 2012 44508
     Rok 2013 21148
     Rok 2014 10673
     Rok 2015 15998
     Rok 2016 8636
     Rok 2017 5961
     Rok 2018 2343
   Sprawozdania 1940
     Rok 2015 1445
     Rok 2016 1027
     Rok 2017 773
     Rok 2018 298
   Strategia rozwoju 9797
   Plan Rozwoju Lokalnego 9480
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15799
     Rok 2012 7444
     Rok 2013 7511
     Rok 2014 524
     Rok 2015 1147
     Rok 2016 956
     Rok 2017 512
     Rok 2018 175
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 763
     Rok 2018 2668
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 1415
     Rok 2018 2088
     Rok 2017 2678
   Przetargi pozostałe 94521
     Rok 2018 18186
     Rok 2017 35567
     Rok 2016 45066
     Rok 2015 58727
     Rok 2014 57902
     Rok 2013 51857
     Rok 2012 65205
     Rok 2011 78980
     Rok 2010 74675
     Rok 2009 116801
     Rok 2008 52596
     Rok 2007 60355
     Rok 2006 30143
     Rok 2005 53268
     Rok 2004 44406
     Rok 2003 24419
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 909
     Rok 2018 510
     Rok 2017 905
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 474
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 222
    ›    Rok 2017 534
    ›    Rok 2018 239
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 328
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 383
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 416
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 399
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 392
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 423
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 408
     Dowody osobiste 743
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 444
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 406
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 404
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 584
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 369
     Meldunki 302
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 304
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 351
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 338
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 316
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 326
     Mieszkania 310
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 345
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 323
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 346
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 306
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 305
     Nieruchomości 348
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 338
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 297
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 345
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 331
    ›    Podział nieruchomości 322
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 326
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 368
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 395
     Działalność gospodarcza 289
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 341
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 321
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 331
     Zezwolenia i decyzje 286
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 301
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 325
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 332
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 304
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 331
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 317
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 359
     Zaświadczenia 278
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 323
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 323
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 305
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 342
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 339
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 347
   Formularze do pobrania 16241
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6092
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6722
   Usługa tłumaczenia migowego 2838
Inne
   Emisja obligacji 6578
     Opinie RIO i uchwały RG 1352
     Sprawozdania 1624
     Zaproszenie do składania ofert 1940
   Konkursy ofert 7514
     Rok 2014 5484
     Rok 2015 15325
     Rok 2016 24052
     Rok 2017 17594
     Rok 2018 11730
   Nabór 53294
     Rok 2012 6465
     Rok 2013 9139
     Rok 2014 9200
     Rok 2015 19140
     Rok 2016 14914
     Rok 2017 10339
     Rok 2018 4757
   Wybory 11796
     Wybory samorządowe 2018 10660
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 3659
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4976
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3528
   Ochrona środowiska 9546
     Program Ochrony Środowiska 3977
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3684
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 182
    ›    Formularz A - wnioski 151
    ›    Formularz B - postanowienia 129
    ›    Formularz B - decyzje 218
    ›    Formularz E - raporty 120
    ›    Obwieszczenia 133
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 609
    ›    - - - Formularz A - wnioski 822
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 606
    ›    - - - Formularz B - decyzje 764
    ›    - - - Formularz E - raporty 470
    ›    - - - Obwieszczenia 942
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 825
    ›    Formularz A - wniosk 834
    ›    Formularz B - postanowienia 872
    ›    Formularz B - decyzje 1143
    ›    Formularz E - raporty 1052
    ›    Obwieszczenia 1885
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1601
    ›     Formularz A - wnioski 2960
    ›    Formularz B - postanowienia 2596
    ›    Formularz B - decyzje 2066
    ›    Formularz E - raporty 1070
    ›    Obwieszczenia 3139
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1292
    ›    Formularz A - wnioski 5249
    ›    Formularz B - postanowienia 4790
    ›    Formularz B - decyzje 5781
    ›    Formularz E - raporty 839
    ›    Obwieszczenia 1148
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1313
    ›    Formularz A - wnioski 857
    ›    Formularz B - postanowienia 858
    ›    Formularz B - decyzje 923
    ›    Formularz E - raporty 869
    ›    Obwieszczenia 3235
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2746
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20604
    ›    Formularz B - postanowienia 16536
    ›    Formularz B - decyzje 16978
    ›    Formularz E - raporty 3267
    ›    Zawiadomienia 28909
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 30994
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 48623
    ›    Formularz E - raporty 5727
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3393
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1626
     Udział społeczeństwa 7259
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1476
     Inne informacje 6195
   Jednostki organizacyjne 8633
     Gminny Ośrodek Kultury 4516
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5741
    ›    inne 821
     Gminna Biblioteka Publiczna 1104
    ›    Kontakt 3427
    ›    Kierownictwo 468
    ›    Statut 274
    ›    Regulamin 255
    ›    Struktura organizacyjna 422
    ›    Ewidencje i rejestry 308
    ›    Majątek 279
    ›    Dokumentacje kontroli 278
    ›    Budżet i inwestycje 393
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 318
    ›    Procedury 255
   Petycje 1070
     Rok 2017 472
     Rok 2016 880
   Porozumienia 2877
     Rok 2011 2316
     Rok 2012 1201
     Rok 2013 1152
   Jednostki pomocnicze 6576
     Sołectwa 8919
    ›    Statut Sołectw 430
   Konsultacje społeczne 8035
     Rok 2011 2507
     Rok 2012 10569
     Rok 2013 7723
     Rok 2014 2912
     Rok 2015 3301
     Rok 2016 1797
     Rok 2017 1058
     Rok 2018 779
     Infrastruktura 240
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 265
    ›    Stan elektryfikacji 263
    ›    Stan telefonizacji 253
    ›    Stan gospodarki komunalnej 264
     Oferty 244
   Oświata 579
     2017 286
   Rejestry i ewidencje 5651
     Rejestr Instytucji Kultury 2103
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1425
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1417
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1837
     pozostałe 11674
   Majątek publiczny 18496
   Oświadczenia majątkowe 18498
     Wójt 10014
     Przewodniczący Rady 6015
     Radni 16157
     Urząd 14061
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8235
     Kierownicy jednostek oświatowych 13878
     Gminny Ośrodek Kultury 4294
     Biblioteki 3760
     Schronisko "AS" 2567
     Centrum Integracji Społecznej 365
   Małe Granty 15755
     Rok 2018 76
     Rok 2017 191
     Rok 2016 836
     Rok 2014 2305
   Dostęp do informacji publicznej 4098
     Dostęp do informacji publicznej 1880
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1464
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1400
   Redakcja Biuletynu 8408