Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5218104
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ284904
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 284904
   Godziny urzędowania 10921
   Organizacja urzędu 14070
   Struktura organizacyjna 14658
Organy
   Wójt Gminy 11940
     Kontakt 4242
     Dyżury 4463
   Zastępca Wójta Gminy 9874
   Sekretarz 9552
   Skarbnik 9139
   Rada Gminy 11566
     Skład Rady 7367
    ›    Planowane - harmonogram roczny 219
    ›    Podsumowanie sesji 211
    ›    Najbliższa sesja 220
   Komisje Rady 9173
     Referaty Urzędu 222
    ›    Referat Księgowości 237
    ›    Referat Podatków 228
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 208
    ›    Referat Drogownictwa 234
    ›    Referat Informatyki 232
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 250
Prawo Lokalne
   Statut 9382
     2003 2359
     2004 1218
     2005 1136
   Regulamin 17634
   Budżet 36329
     Rok 2012 1597
     Rok 2013 4195
     Rok 2014 2451
     Rok 2015 1785
     Rok 2016 1110
     Rok 2017 474
   Uchwały 24864
     Rok 2017 2986
     Rok 2016 15993
     Rok 2015 19166
     Rok 2014 24378
     Rok 2013 43289
     Rok 2012 49083
     Rok 2011 76535
     Rok 2010 91005
     Rok 2009 88891
     Rok 2008 95520
     Rok 2007 89499
     Rok 2006 91580
     Rok 2005 118357
     Rok 2004 117869
     Rok 2003 2517
    ›    IV Kwartał 3416
   Protokoły obrad Rady Gminy 13960
     Rok 2017 1428
     Rok 2016 6116
     Rok 2015 12217
     Rok 2014 8566
     Rok 2013 9771
     Rok 2012 9266
     Rok 2011 13168
     Rok 2010 19072
     Rok 2009 15433
     Rok 2008 5086
   Podatki i opłaty lokalne 9371
     Podatek od nieruchomości 15587
     Podatek od środków transportowych 12018
     Podatek rolny i leśny 12890
     Opłata targowa 506
   Zarządzenia 28406
     Rok 2017 9244
     Rok 2016 30790
     Rok 2015 36540
     Rok 2014 39364
     Rok 2013 65961
     Rok 2011 137083
     Rok 2012 95609
     Rok 2010 141782
     Rok 2009 153560
     Rok 2008 124272
     Rok 2007 150643
     Rok 2006 166905
     Rok 2005 155034
     Rok 2004 158074
   Obwieszczenia i zawiadomienia 34380
     Rok 2004 11088
     Rok 2005 50286
     Rok 2006 40304
     Rok 2007 49542
     Rok 2008 33305
     Rok 2009 63120
     Rok 2010 53589
     Rok 2011 35456
     Rok 2012 42686
     Rok 2013 20130
     Rok 2014 9909
     Rok 2015 13589
     Rok 2016 7425
     Rok 2017 3359
   Sprawozdania 1343
     Rok 2015 1087
     Rok 2016 805
     Rok 2017 276
   Strategia rozwoju 9274
   Plan Rozwoju Lokalnego 9124
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15195
     Rok 2012 7075
     Rok 2013 7103
     Rok 2014 425
     Rok 2015 985
     Rok 2016 787
     Rok 2017 264
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 87605
     Rok 2017 16550
     Rok 2016 38922
     Rok 2015 50451
     Rok 2014 53372
     Rok 2013 48611
     Rok 2012 61575
     Rok 2011 76200
     Rok 2010 71926
     Rok 2009 111639
     Rok 2008 51635
     Rok 2007 58920
     Rok 2006 29384
     Rok 2005 52062
     Rok 2004 43367
     Rok 2003 23797
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 393
     Rok 2017 552
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 68
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 36
    ›    Rok 2017 173
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 195
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 234
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 260
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 243
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 242
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 267
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 249
     Dowody osobiste 334
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 275
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 233
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 233
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 308
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 233
     Meldunki 195
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 203
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 223
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 208
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 197
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 208
     Mieszkania 183
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 195
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 200
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 203
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 180
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 201
     Nieruchomości 202
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 212
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 203
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 205
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 208
    ›    Podział nieruchomości 207
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 203
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 229
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 205
     Działalność gospodarcza 184
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 223
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 197
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 205
     Zezwolenia i decyzje 185
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 208
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 199
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 210
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 196
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 205
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 194
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 207
     Zaświadczenia 177
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 199
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 204
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 205
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 222
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 213
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 223
   Formularze do pobrania 15263
   Elektroniczna skrzynka podawcza 5789
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6338
   Usługa tłumaczenia migowego 2614
Inne
   Emisja obligacji 4978
     Opinie RIO i uchwały RG 1202
     Sprawozdania 1466
     Zaproszenie do składania ofert 1721
   Konkursy ofert 6162
     Rok 2014 5190
     Rok 2015 13684
     Rok 2016 19005
     Rok 2017 9689
   Nabór 47689
     Rok 2012 6302
     Rok 2013 8886
     Rok 2014 8780
     Rok 2015 18362
     Rok 2016 14039
     Rok 2017 5721
   Wybory 9593
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 2566
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4031
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3002
   Ochrona środowiska 8854
     Program Ochrony Środowiska 3782
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3527
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 27
    ›    Formularz A - wnioski 21
    ›    Formularz B - postanowienia 21
    ›    Formularz B - decyzje 72
    ›    Formularz E - raporty 18
    ›    Obwieszczenia 20
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 520
    ›    - - - Formularz A - wnioski 620
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 465
    ›    - - - Formularz B - decyzje 573
    ›    - - - Formularz E - raporty 343
    ›    - - - Obwieszczenia 736
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 747
    ›    Formularz A - wniosk 701
    ›    Formularz B - postanowienia 724
    ›    Formularz B - decyzje 949
    ›    Formularz E - raporty 842
    ›    Obwieszczenia 1563
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1520
    ›     Formularz A - wnioski 2656
    ›    Formularz B - postanowienia 2282
    ›    Formularz B - decyzje 1801
    ›    Formularz E - raporty 936
    ›    Obwieszczenia 2743
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1216
    ›    Formularz A - wnioski 4852
    ›    Formularz B - postanowienia 4448
    ›    Formularz B - decyzje 5366
    ›    Formularz E - raporty 727
    ›    Obwieszczenia 1032
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1234
    ›    Formularz A - wnioski 745
    ›    Formularz B - postanowienia 754
    ›    Formularz B - decyzje 826
    ›    Formularz E - raporty 755
    ›    Obwieszczenia 3029
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2671
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 19952
    ›    Formularz B - postanowienia 16037
    ›    Formularz B - decyzje 16466
    ›    Formularz E - raporty 3099
    ›    Zawiadomienia 28112
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 30329
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 47666
    ›    Formularz E - raporty 5525
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3222
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1545
     Udział społeczeństwa 7016
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 903
     Inne informacje 5968
   Jednostki organizacyjne 8174
     Gminny Ośrodek Kultury 4345
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5562
    ›    inne 714
     Gminna Biblioteka Publiczna 841
    ›    Kontakt 254
    ›    Kierownictwo 172
    ›    Statut 154
    ›    Regulamin 167
    ›    Struktura organizacyjna 181
    ›    Ewidencje i rejestry 160
    ›    Majątek 169
    ›    Dokumentacje kontroli 176
    ›    Budżet i inwestycje 184
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 181
    ›    Procedury 169
   Petycje 766
     Rok 2017 260
     Rok 2016 718
   Porozumienia 2653
     Rok 2011 2228
     Rok 2012 1137
     Rok 2013 1039
   Jednostki pomocnicze 6253
     Sołectwa 7605
    ›    Statut Sołectw 254
   Konsultacje społeczne 7538
     Rok 2011 2388
     Rok 2012 10083
     Rok 2013 7345
     Rok 2014 2662
     Rok 2015 2901
     Rok 2016 1443
     Rok 2017 375
     Infrastruktura 162
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 172
    ›    Stan elektryfikacji 167
    ›    Stan telefonizacji 160
    ›    Stan gospodarki komunalnej 169
     Oferty 162
   Rejestry i ewidencje 5110
     Rejestr Instytucji Kultury 1905
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1193
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1276
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1693
     pozostałe 10306
   Majątek publiczny 17816
   Oświadczenia majątkowe 16111
     Wójt 8890
     Przewodniczący Rady 5458
     Radni 13917
     Urząd 12379
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7321
     Kierownicy jednostek oświatowych 12216
     Gminny Ośrodek Kultury 3950
     Biblioteki 3502
     Schronisko "AS" 2324
     Centrum Integracji Społecznej 66
   Małe Granty 14712
     Rok 2017 92
     Rok 2016 565
     Rok 2014 2043
   Dostęp do informacji publicznej 3457
     Dostęp do informacji publicznej 1620
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1319
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1247
   Redakcja Biuletynu 7692