główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5866014
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ332166
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 332166
   Godziny urzędowania 13154
   Organizacja urzędu 16111
   Struktura organizacyjna 16582
Organy
   Wójt Gminy 13113
     Kontakt 4660
     Dyżury 4735
   Zastępca Wójta Gminy 10574
   Sekretarz 10316
   Skarbnik 9833
   Rada Gminy 12868
     Skład Rady 8592
   Komisje Rady 9957
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 26
    ›    2019 11
     Referaty Urzędu 357
    ›    Referat Księgowości 441
    ›    Referat Podatków 384
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 368
    ›    Referat Drogownictwa 414
    ›    Referat Informatyki 393
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 462
Prawo Lokalne
   Statut 10074
     2003 2675
     2004 1423
     2005 1250
   Regulamin 18466
   Budżet 39285
     Rok 2012 1794
     Rok 2013 4729
     Rok 2014 3065
     Rok 2015 2148
     Rok 2016 1387
     Rok 2017 1480
     Rok 2018 646
     Rok 2019 116
   Uchwały 29251
     Rok 2019 1346
     Rok 2018 7708
     Rok 2017 11905
     Rok 2016 24377
     Rok 2015 24170
     Rok 2014 28517
     Rok 2013 47454
     Rok 2012 52366
     Rok 2011 80690
     Rok 2010 94789
     Rok 2009 92340
     Rok 2008 99482
     Rok 2007 93611
     Rok 2006 95790
     Rok 2005 122434
     Rok 2004 121954
     Rok 2003 2675
    ›    IV Kwartał 3663
   Protokoły obrad Rady Gminy 16824
     Rok 2019 453
     Rok 2018 3020
     Rok 2017 3747
     Rok 2016 8010
     Rok 2015 14696
     Rok 2014 10651
     Rok 2013 11437
     Rok 2012 10522
     Rok 2011 14778
     Rok 2010 21136
     Rok 2009 17127
     Rok 2008 5623
   Nagrania Sesji Rady Gminy 1398
     Rok 2019 145
     Rok 2018 253
   Interpelacje i zapytania radnych 191
     2019 164
   Podatki i opłaty lokalne 10990
     Podatek od nieruchomości 17202
     Podatek od środków transportowych 13250
     Podatek rolny i leśny 14134
     Opłata targowa 736
   Zarządzenia 35186
     Rok 2019 1742
     Rok 2018 14595
     Rok 2017 22363
     Rok 2016 43057
     Rok 2015 50176
     Rok 2014 46467
     Rok 2013 72651
     Rok 2011 146339
     Rok 2012 101814
     Rok 2010 147776
     Rok 2009 159216
     Rok 2008 129782
     Rok 2007 157849
     Rok 2006 173785
     Rok 2005 160563
     Rok 2004 164132
   Obwieszczenia i zawiadomienia 37335
     Rok 2004 11525
     Rok 2005 51909
     Rok 2006 41636
     Rok 2007 51111
     Rok 2008 34466
     Rok 2009 65111
     Rok 2010 55403
     Rok 2011 37001
     Rok 2012 44997
     Rok 2013 21495
     Rok 2014 10945
     Rok 2015 16740
     Rok 2016 9158
     Rok 2017 6371
     Rok 2018 3307
     Rok 2019 897
   Sprawozdania 2262
     Rok 2015 1522
     Rok 2016 1082
     Rok 2017 857
     Rok 2018 482
     Rok 2019 90
   Strategia rozwoju 10026
   Plan Rozwoju Lokalnego 9611
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15931
     Rok 2012 7540
     Rok 2013 7586
     Rok 2014 549
     Rok 2015 1194
     Rok 2016 993
     Rok 2017 561
     Rok 2018 244
     Rok 2019 38
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 1719
     Rok 2019 1102
     Rok 2018 4439
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 2234
     Rok 2018 3296
     Rok 2017 4146
   Przetargi pozostałe 97134
     Rok 2019 4568
     Rok 2018 24285
     Rok 2017 36546
     Rok 2016 45982
     Rok 2015 61198
     Rok 2014 58615
     Rok 2013 52317
     Rok 2012 65592
     Rok 2011 79420
     Rok 2010 75051
     Rok 2009 118625
     Rok 2008 52905
     Rok 2007 60671
     Rok 2006 30293
     Rok 2005 53529
     Rok 2004 44714
     Rok 2003 24572
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1187
     Rok 2019 344
     Rok 2018 624
     Rok 2017 954
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 651
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 270
    ›    Rok 2017 606
    ›    Rok 2018 330
    ›    Rok 2019 45
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 353
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 409
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 455
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 425
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 422
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 452
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 440
     Dowody osobiste 881
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 495
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 461
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 451
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 658
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 421
     Meldunki 326
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 342
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 379
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 364
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 346
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 358
     Mieszkania 337
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 383
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 352
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 388
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 378
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 330
     Nieruchomości 373
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 373
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 323
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 382
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 361
    ›    Podział nieruchomości 354
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 355
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 406
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 430
     Działalność gospodarcza 310
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 368
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 349
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 356
     Zezwolenia i decyzje 308
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 347
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 358
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 362
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 327
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 364
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 346
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 426
     Zaświadczenia 294
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 364
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 354
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 338
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 492
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 383
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 377
   Formularze do pobrania 16723
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6222
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6942
   Usługa tłumaczenia migowego 2954
Inne
   Emisja obligacji 7176
     Opinie RIO i uchwały RG 1396
     Sprawozdania 1700
     Zaproszenie do składania ofert 1989
   Konkursy ofert 8172
     Rok 2014 5579
     Rok 2015 15891
     Rok 2016 25850
     Rok 2017 17777
     Rok 2018 15502
     Rok 2019 2722
   Nabór 56275
     Rok 2013 9246
     Rok 2014 9338
     Rok 2015 19317
     Rok 2016 15151
     Rok 2017 10592
     Rok 2018 6584
     Rok 2019 1868
   Wybory 14170
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 216
     Wybory samorządowe 2018 18477
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4114
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5269
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3694
   Ochrona środowiska 9865
     Program Ochrony Środowiska 4077
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3792
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 227
    ›    Formularz A - wnioski 195
    ›    Formularz B - postanowienia 163
    ›    Formularz B - decyzje 277
    ›    Formularz E - raporty 149
    ›    Obwieszczenia 175
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 677
    ›    - - - Formularz A - wnioski 872
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 645
    ›    - - - Formularz B - decyzje 822
    ›    - - - Formularz E - raporty 496
    ›    - - - Obwieszczenia 1100
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 869
    ›    Formularz A - wniosk 876
    ›    Formularz B - postanowienia 944
    ›    Formularz B - decyzje 1228
    ›    Formularz E - raporty 1131
    ›    Obwieszczenia 1979
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1664
    ›     Formularz A - wnioski 3082
    ›    Formularz B - postanowienia 2709
    ›    Formularz B - decyzje 2161
    ›    Formularz E - raporty 1111
    ›    Obwieszczenia 3288
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1312
    ›    Formularz A - wnioski 5378
    ›    Formularz B - postanowienia 4894
    ›    Formularz B - decyzje 5929
    ›    Formularz E - raporty 876
    ›    Obwieszczenia 1183
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1336
    ›    Formularz A - wnioski 885
    ›    Formularz B - postanowienia 887
    ›    Formularz B - decyzje 948
    ›    Formularz E - raporty 901
    ›    Obwieszczenia 3306
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2768
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20855
    ›    Formularz B - postanowienia 16759
    ›    Formularz B - decyzje 17184
    ›    Formularz E - raporty 3306
    ›    Zawiadomienia 29207
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31323
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 49102
    ›    Formularz E - raporty 5793
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3453
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1662
     Udział społeczeństwa 7378
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1610
     Inne informacje 6282
   Jednostki organizacyjne 8792
     Gminny Ośrodek Kultury 4620
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5807
    ›    inne 861
     Gminna Biblioteka Publiczna 1258
    ›    Kontakt 4389
    ›    Kierownictwo 567
    ›    Statut 306
    ›    Regulamin 288
    ›    Struktura organizacyjna 495
    ›    Ewidencje i rejestry 347
    ›    Majątek 320
    ›    Dokumentacje kontroli 305
    ›    Budżet i inwestycje 459
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 357
    ›    Procedury 289
   Petycje 1203
     Rok 2017 534
     Rok 2016 924
   Porozumienia 2970
     Rok 2011 2351
     Rok 2012 1251
     Rok 2013 1186
   Jednostki pomocnicze 6733
     Sołectwa 9738
    ›    Statut Sołectw 521
   Konsultacje społeczne 8321
     Rok 2011 2581
     Rok 2012 10720
     Rok 2013 7837
     Rok 2014 2984
     Rok 2015 3397
     Rok 2016 1876
     Rok 2017 1136
     Rok 2018 1346
     Rok 2019 82
     Infrastruktura 255
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 288
    ›    Stan elektryfikacji 300
    ›    Stan telefonizacji 276
    ›    Stan gospodarki komunalnej 285
     Oferty 255
   Oświata 770
     2017 348
   Rejestry i ewidencje 5859
     Rejestr Instytucji Kultury 2160
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1574
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1455
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1897
     pozostałe 11992
   Majątek publiczny 18701
   Oświadczenia majątkowe 19850
     Wójt 10577
     Przewodniczący Rady 6417
     Radni 17445
     Urząd 14753
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8563
     Kierownicy jednostek oświatowych 14456
     Gminny Ośrodek Kultury 4453
     Biblioteki 3913
     Schronisko "AS" 2652
     Centrum Integracji Społecznej 517
   Małe Granty 16040
     Rok 2019 24
     Rok 2018 118
     Rok 2017 206
     Rok 2016 897
     Rok 2014 2385
   Dostęp do informacji publicznej 4439
     Dostęp do informacji publicznej 1988
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1510
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1433
   Redakcja Biuletynu 8533