główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5944819
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ339461
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 339461
   Godziny urzędowania 13667
   Organizacja urzędu 16450
   Struktura organizacyjna 16951
Organy
   Wójt Gminy 13348
     Kontakt 4753
     Dyżury 4778
   Zastępca Wójta Gminy 10692
   Sekretarz 10443
   Skarbnik 9923
   Rada Gminy 13102
     Skład Rady 8831
   Komisje Rady 10037
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 70
    ›    2019 45
     Referaty Urzędu 405
    ›    Referat Księgowości 478
    ›    Referat Podatków 414
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 388
    ›    Referat Drogownictwa 431
    ›    Referat Informatyki 407
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 488
Prawo Lokalne
   Statut 10199
     2003 2683
     2004 1433
     2005 1262
   Regulamin 18566
   Budżet 39487
     Rok 2012 1812
     Rok 2013 4755
     Rok 2014 3098
     Rok 2015 2183
     Rok 2016 1406
     Rok 2017 1508
     Rok 2018 723
     Rok 2019 198
   Uchwały 29999
     Rok 2019 3247
     Rok 2018 8655
     Rok 2017 12141
     Rok 2016 24775
     Rok 2015 24462
     Rok 2014 28664
     Rok 2013 47664
     Rok 2012 52503
     Rok 2011 80849
     Rok 2010 94938
     Rok 2009 92477
     Rok 2008 99630
     Rok 2007 93737
     Rok 2006 95976
     Rok 2005 122561
     Rok 2004 122085
     Rok 2003 2718
    ›    IV Kwartał 3690
   Protokoły obrad Rady Gminy 17259
     Rok 2019 785
     Rok 2018 3143
     Rok 2017 3827
     Rok 2016 8070
     Rok 2015 14769
     Rok 2014 10703
     Rok 2013 11482
     Rok 2012 10583
     Rok 2011 14838
     Rok 2010 21209
     Rok 2009 17185
     Rok 2008 5666
   Nagrania Sesji Rady Gminy 1962
     Rok 2019 269
     Rok 2018 275
   Interpelacje i zapytania radnych 331
     2019 380
   Podatki i opłaty lokalne 11396
     Podatek od nieruchomości 17407
     Podatek od środków transportowych 13334
     Podatek rolny i leśny 14235
     Opłata targowa 778
   Zarządzenia 36283
     Rok 2019 3901
     Rok 2018 15250
     Rok 2017 22860
     Rok 2016 43465
     Rok 2015 51134
     Rok 2014 46798
     Rok 2013 72887
     Rok 2011 146600
     Rok 2012 102112
     Rok 2010 147950
     Rok 2009 159488
     Rok 2008 129931
     Rok 2007 158145
     Rok 2006 174086
     Rok 2005 160800
     Rok 2004 164431
   Obwieszczenia i zawiadomienia 37796
     Rok 2004 11559
     Rok 2005 51961
     Rok 2006 41688
     Rok 2007 51160
     Rok 2008 34505
     Rok 2009 65171
     Rok 2010 55463
     Rok 2011 37044
     Rok 2012 45073
     Rok 2013 21536
     Rok 2014 10987
     Rok 2015 17176
     Rok 2016 9282
     Rok 2017 6428
     Rok 2018 3378
     Rok 2019 1766
   Sprawozdania 2466
     Rok 2015 1539
     Rok 2016 1114
     Rok 2017 901
     Rok 2018 574
     Rok 2019 181
   Strategia rozwoju 10139
   Plan Rozwoju Lokalnego 9681
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15967
     Rok 2012 7572
     Rok 2013 7615
     Rok 2014 563
     Rok 2015 1208
     Rok 2016 1003
     Rok 2017 576
     Rok 2018 276
     Rok 2019 73
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 2306
     Rok 2019 3001
     Rok 2018 4598
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 2771
     Rok 2018 3440
     Rok 2017 5457
   Przetargi pozostałe 99253
     Rok 2019 11605
     Rok 2018 24958
     Rok 2017 36772
     Rok 2016 46199
     Rok 2015 62974
     Rok 2014 58821
     Rok 2013 52410
     Rok 2012 65700
     Rok 2011 79527
     Rok 2010 75151
     Rok 2009 119944
     Rok 2008 52956
     Rok 2007 60750
     Rok 2006 30342
     Rok 2005 53607
     Rok 2004 44790
     Rok 2003 24620
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1339
     Rok 2019 575
     Rok 2018 654
     Rok 2017 974
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 746
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 296
    ›    Rok 2017 621
    ›    Rok 2018 347
    ›    Rok 2019 93
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 361
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 425
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 483
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 435
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 429
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 461
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 451
     Dowody osobiste 1017
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 567
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 483
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 462
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 728
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 444
     Meldunki 332
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 361
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 393
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 372
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 356
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 372
     Mieszkania 349
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 391
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 366
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 418
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 448
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 343
     Nieruchomości 391
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 380
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 334
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 407
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 374
    ›    Podział nieruchomości 373
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 373
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 427
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 445
     Działalność gospodarcza 320
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 377
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 359
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 363
     Zezwolenia i decyzje 319
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 361
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 418
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 377
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 339
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 376
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 354
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 455
     Zaświadczenia 300
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 395
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 368
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 349
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 505
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 398
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 385
   Formularze do pobrania 17061
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6273
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7080
   Usługa tłumaczenia migowego 3011
Inne
   Raport o stanie gminy 145
     2019 105
   Emisja obligacji 7662
     Opinie RIO i uchwały RG 1424
     Sprawozdania 1802
     Zaproszenie do składania ofert 2027
   Konkursy ofert 8485
     Rok 2014 5594
     Rok 2015 16346
     Rok 2016 27181
     Rok 2017 17819
     Rok 2018 15564
     Rok 2019 7393
   Nabór 58103
     Rok 2013 9287
     Rok 2014 9381
     Rok 2015 19374
     Rok 2016 15211
     Rok 2017 10710
     Rok 2018 6834
     Rok 2019 3616
   Wybory 15036
     Wybory parlamentarne 2019 261
     Wybory ławników 2020-2023 93
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1594
     Wybory samorządowe 2018 18692
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4180
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5330
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3734
   Ochrona środowiska 10043
     Program Ochrony Środowiska 4128
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3858
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 257
    ›    Formularz A - wnioski 212
    ›    Formularz B - postanowienia 195
    ›    Formularz B - decyzje 292
    ›    Formularz E - raporty 168
    ›    Obwieszczenia 201
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 697
    ›    - - - Formularz A - wnioski 894
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 660
    ›    - - - Formularz B - decyzje 853
    ›    - - - Formularz E - raporty 514
    ›    - - - Obwieszczenia 1121
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 908
    ›    Formularz A - wniosk 892
    ›    Formularz B - postanowienia 956
    ›    Formularz B - decyzje 1242
    ›    Formularz E - raporty 1149
    ›    Obwieszczenia 2008
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1708
    ›     Formularz A - wnioski 3110
    ›    Formularz B - postanowienia 2740
    ›    Formularz B - decyzje 2187
    ›    Formularz E - raporty 1125
    ›    Obwieszczenia 3340
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1342
    ›    Formularz A - wnioski 5410
    ›    Formularz B - postanowienia 4927
    ›    Formularz B - decyzje 5967
    ›    Formularz E - raporty 894
    ›    Obwieszczenia 1197
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1365
    ›    Formularz A - wnioski 900
    ›    Formularz B - postanowienia 900
    ›    Formularz B - decyzje 964
    ›    Formularz E - raporty 928
    ›    Obwieszczenia 3324
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2790
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20903
    ›    Formularz B - postanowienia 16801
    ›    Formularz B - decyzje 17235
    ›    Formularz E - raporty 3320
    ›    Zawiadomienia 29273
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31385
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 49201
    ›    Formularz E - raporty 5808
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3481
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1694
     Udział społeczeństwa 7427
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1670
     Inne informacje 6328
   Jednostki organizacyjne 8901
     Gminny Ośrodek Kultury 4728
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5844
    ›    inne 893
     Gminna Biblioteka Publiczna 1345
    ›    Kontakt 5880
    ›    Kierownictwo 653
    ›    Statut 328
    ›    Regulamin 315
    ›    Struktura organizacyjna 562
    ›    Ewidencje i rejestry 392
    ›    Majątek 359
    ›    Dokumentacje kontroli 326
    ›    Budżet i inwestycje 498
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 376
    ›    Procedury 303
   Petycje 1279
     Rok 2019 23
     Rok 2017 583
     Rok 2016 944
   Porozumienia 3008
     Rok 2011 2373
     Rok 2012 1277
     Rok 2013 1212
   Jednostki pomocnicze 6808
     Sołectwa 10380
    ›    Statut Sołectw 600
   Konsultacje społeczne 8490
     Rok 2011 2613
     Rok 2012 10763
     Rok 2013 7859
     Rok 2014 3013
     Rok 2015 3440
     Rok 2016 1897
     Rok 2017 1147
     Rok 2018 1401
     Rok 2019 167
     Infrastruktura 261
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 314
    ›    Stan elektryfikacji 323
    ›    Stan telefonizacji 295
    ›    Stan gospodarki komunalnej 308
     Oferty 261
   Oświata 870
     Rok 2019 54
     Rok 2018 6
     Rok 2017 373
   Rejestry i ewidencje 5994
     Rejestr Instytucji Kultury 2187
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1649
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1465
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1930
     pozostałe 12044
   Majątek publiczny 18793
   Oświadczenia majątkowe 20750
     Wójt 10884
     Przewodniczący Rady 6659
     Radni 17973
     Urząd 15072
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8803
     Kierownicy jednostek oświatowych 14794
     Gminny Ośrodek Kultury 4561
     Biblioteki 3977
     Schronisko "AS" 2699
     Centrum Integracji Społecznej 606
   Małe Granty 16114
     Rok 2019 62
     Rok 2018 143
     Rok 2017 225
     Rok 2016 909
     Rok 2014 2411
   Dostęp do informacji publicznej 4648
     Dostęp do informacji publicznej 2030
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1534
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1445
   Redakcja Biuletynu 8573