główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN6082662
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ350498
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 350498
   Godziny urzędowania 14197
   Organizacja urzędu 16902
   Struktura organizacyjna 17426
Organy
   Wójt Gminy 13618
     Kontakt 4888
     Dyżury 4847
   Zastępca Wójta Gminy 10844
   Sekretarz 10628
   Skarbnik 10096
   Rada Gminy 13403
     Skład Rady 9134
   Komisje Rady 10192
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 140
    ›    2019 102
     Referaty Urzędu 441
    ›    Referat Księgowości 539
    ›    Referat Podatków 450
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 415
    ›    Referat Drogownictwa 470
    ›    Referat Informatyki 442
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 538
Prawo Lokalne
   Statut 10367
     2003 2709
     2004 1452
     2005 1280
   Regulamin 18753
   Budżet 39964
     Rok 2012 1859
     Rok 2013 4848
     Rok 2014 3169
     Rok 2015 2243
     Rok 2016 1468
     Rok 2017 1591
     Rok 2018 828
     Rok 2019 379
     Rok 2020 105
   Uchwały 31203
     Rok 2020 544
     Rok 2019 7522
     Rok 2018 9750
     Rok 2017 12879
     Rok 2016 25831
     Rok 2015 25147
     Rok 2014 29226
     Rok 2013 48256
     Rok 2012 52976
     Rok 2011 81344
     Rok 2010 95497
     Rok 2009 92986
     Rok 2008 100213
     Rok 2007 94162
     Rok 2006 96393
     Rok 2005 123109
     Rok 2004 122641
     Rok 2003 2782
    ›    IV Kwartał 3752
   Protokoły obrad Rady Gminy 17795
     Rok 2020 229
     Rok 2019 1247
     Rok 2018 3369
     Rok 2017 3947
     Rok 2016 8242
     Rok 2015 14942
     Rok 2014 10854
     Rok 2013 11594
     Rok 2012 10673
     Rok 2011 14942
     Rok 2010 21333
     Rok 2009 17291
     Rok 2008 5744
   Nagrania Sesji Rady Gminy 2826
     Rok 2020 64
     Rok 2019 605
     Rok 2018 334
   Interpelacje i zapytania radnych 528
     Rok 2020 71
     2019 647
   Podatki i opłaty lokalne 12243
     Podatek od nieruchomości 17992
     Podatek od środków transportowych 13602
     Podatek rolny i leśny 14505
     Opłata targowa 882
   Zarządzenia 38258
     Rok 2020 1569
     Rok 2019 7596
     Rok 2018 16672
     Rok 2017 24041
     Rok 2016 44442
     Rok 2015 52859
     Rok 2014 47654
     Rok 2013 73603
     Rok 2011 147299
     Rok 2012 102825
     Rok 2010 148667
     Rok 2009 160279
     Rok 2008 130608
     Rok 2007 158867
     Rok 2006 174741
     Rok 2005 161405
     Rok 2004 165071
   Obwieszczenia i zawiadomienia 38369
     Rok 2004 11647
     Rok 2005 52201
     Rok 2006 41908
     Rok 2007 51376
     Rok 2008 34669
     Rok 2009 65480
     Rok 2010 55738
     Rok 2011 37250
     Rok 2012 45431
     Rok 2013 21750
     Rok 2014 11149
     Rok 2015 17964
     Rok 2016 9505
     Rok 2017 6614
     Rok 2018 3611
     Rok 2019 2915
     Rok 2020 244
   Sprawozdania 2770
     Rok 2015 1592
     Rok 2016 1199
     Rok 2017 989
     Rok 2018 719
     Rok 2019 343
     Rok 2020 48
   Strategia rozwoju 10792
   Plan Rozwoju Lokalnego 9782
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16074
     Rok 2012 7654
     Rok 2013 7697
     Rok 2014 602
     Rok 2015 1248
     Rok 2016 1043
     Rok 2017 616
     Rok 2018 330
     Rok 2019 148
     Rok 2020 24
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 3366
     Rok 2020 641
     Rok 2019 5585
     Rok 2018 4861
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 3517
     Rok 2020 888
     Rok 2019 106
     Rok 2018 3604
     Rok 2017 6914
   Przetargi pozostałe 101767
     Rok 2020 2147
     Rok 2019 18914
     Rok 2018 25704
     Rok 2017 37288
     Rok 2016 46713
     Rok 2015 65304
     Rok 2014 59251
     Rok 2013 52753
     Rok 2012 66135
     Rok 2011 79909
     Rok 2010 75478
     Rok 2009 121583
     Rok 2008 53138
     Rok 2007 60981
     Rok 2006 30510
     Rok 2005 53835
     Rok 2004 44958
     Rok 2003 24750
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1646
     Rok 2020 283
     Rok 2019 751
     Rok 2018 701
     Rok 2017 1018
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 952
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 386
    ›    Rok 2017 666
    ›    Rok 2018 400
    ›    Rok 2019 187
    ›    Rok 2020 484
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 383
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 456
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 518
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 474
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 462
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 489
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 485
     Dowody osobiste 1174
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 618
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 533
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 496
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 800
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 484
     Meldunki 354
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 405
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 426
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 399
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 382
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 400
     Mieszkania 374
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 424
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 394
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 470
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 533
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 371
     Nieruchomości 421
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 415
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 358
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 481
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 404
    ›    Podział nieruchomości 418
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1010
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 490
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 486
     Działalność gospodarcza 350
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 409
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 392
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 393
     Zezwolenia i decyzje 340
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 390
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 536
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 415
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 374
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 406
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 388
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 547
     Zaświadczenia 316
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 467
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 401
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 386
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 542
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 447
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 413
   Formularze do pobrania 17420
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6350
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7180
   Usługa tłumaczenia migowego 3084
Inne
   Raport o stanie gminy 334
     2019 222
   Emisja obligacji 8357
     Opinie RIO i uchwały RG 1457
     Sprawozdania 1849
     Zaproszenie do składania ofert 2095
   Konkursy ofert 9056
     Rok 2014 5646
     Rok 2015 17070
     Rok 2016 28653
     Rok 2017 17910
     Rok 2018 15682
     Rok 2019 8903
     Rok 2020 1505
   Nabór 61356
     Rok 2013 9367
     Rok 2014 9519
     Rok 2015 19545
     Rok 2016 15388
     Rok 2017 10977
     Rok 2018 7096
     Rok 2019 5861
     Rok 2020 1885
   Wybory 15927
     Wybory Prezydenta RP 2020 73
     Wybory parlamentarne 2019 1657
     Wybory ławników 2020-2023 208
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2104
     Wybory samorządowe 2018 19082
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4385
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5974
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3838
   Ochrona środowiska 10344
     Program Ochrony Środowiska 4238
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3950
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 98
    ›    Formularz A - wnioski 56
    ›    Formularz B - postanowienia 42
    ›     Formularz B - decyzje 36
    ›    Formularz E - raporty 44
    ›    Obwieszczenia 64
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 46
    ›    Formularz A - wnioski 43
    ›    Formularz B - postanowienia 45
    ›     Formularz B - decyzje 41
    ›    Formularz E - raporty 41
    ›    Obwieszczenia 32
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 314
    ›    Formularz A - wnioski 263
    ›    Formularz B - postanowienia 245
    ›    Formularz B - decyzje 335
    ›    Formularz E - raporty 215
    ›    Obwieszczenia 251
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 745
    ›    - - - Formularz A - wnioski 939
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 709
    ›    - - - Formularz B - decyzje 910
    ›    - - - Formularz E - raporty 546
    ›    - - - Obwieszczenia 1158
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 961
    ›    Formularz A - wniosk 930
    ›    Formularz B - postanowienia 992
    ›    Formularz B - decyzje 1285
    ›    Formularz E - raporty 1188
    ›    Obwieszczenia 2088
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1755
    ›     Formularz A - wnioski 3188
    ›    Formularz B - postanowienia 2825
    ›    Formularz B - decyzje 2254
    ›    Formularz E - raporty 1166
    ›    Obwieszczenia 3447
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1401
    ›    Formularz A - wnioski 5486
    ›    Formularz B - postanowienia 4999
    ›    Formularz B - decyzje 6062
    ›    Formularz E - raporty 927
    ›    Obwieszczenia 1237
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1419
    ›    Formularz A - wnioski 947
    ›    Formularz B - postanowienia 934
    ›    Formularz B - decyzje 1008
    ›    Formularz E - raporty 970
    ›    Obwieszczenia 3368
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2845
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 21069
    ›    Formularz B - postanowienia 16924
    ›    Formularz B - decyzje 17356
    ›    Formularz E - raporty 3360
    ›    Zawiadomienia 29499
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31596
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 49512
    ›    Formularz E - raporty 5851
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3543
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1746
     Udział społeczeństwa 7528
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1759
     Inne informacje 6403
    ›    2020 18
   Jednostki organizacyjne 9096
     Gminny Ośrodek Kultury 5059
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5937
    ›    inne 943
     Gminna Biblioteka Publiczna 1524
    ›    Nabór 80
    ›    Kontakt 7548
    ›    Kierownictwo 884
    ›    Statut 369
    ›    Regulamin 353
    ›    Struktura organizacyjna 652
    ›    Ewidencje i rejestry 449
    ›    Majątek 424
    ›    Dokumentacje kontroli 367
    ›    Budżet i inwestycje 552
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 410
    ›    Procedury 337
   Petycje 1403
     Rok 2020 46
     Rok 2019 116
     Rok 2017 637
     Rok 2016 982
   Porozumienia 3117
     Rok 2011 2405
     Rok 2012 1313
     Rok 2013 1249
   Jednostki pomocnicze 6924
     Sołectwa 10950
    ›    Statut Sołectw 682
   Konsultacje społeczne 8748
     Rok 2011 2667
     Rok 2012 10869
     Rok 2013 7945
     Rok 2014 3052
     Rok 2015 3552
     Rok 2016 1951
     Rok 2017 1194
     Rok 2018 1570
     Rok 2019 334
     Rok 2020 74
     Infrastruktura 274
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 343
    ›    Stan elektryfikacji 350
    ›    Stan telefonizacji 334
    ›    Stan gospodarki komunalnej 340
     Oferty 273
   Oświata 1010
     Rok 2019 231
     Rok 2018 47
     Rok 2017 415
   Rejestry i ewidencje 6192
     Rejestr Instytucji Kultury 2233
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1749
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1509
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2020
     pozostałe 12166
   Majątek publiczny 18968
   Oświadczenia majątkowe 21771
     Wójt 11376
     Przewodniczący Rady 6921
     Radni 18648
     Urząd 15506
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9070
     Kierownicy jednostek oświatowych 15112
     Gminny Ośrodek Kultury 4719
     Biblioteki 4091
     Schronisko "AS" 2832
     Centrum Integracji Społecznej 844
   Małe Granty 16305
     Rok 2020 24
     Rok 2019 123
     Rok 2018 186
     Rok 2017 268
     Rok 2016 941
     Rok 2014 2476
   Dostęp do informacji publicznej 5127
     Dostęp do informacji publicznej 2117
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1585
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1473
   Redakcja Biuletynu 8659