Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5537406
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ310638
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 310638
   Godziny urzędowania 11871
   Organizacja urzędu 15029
   Struktura organizacyjna 15461
Organy
   Wójt Gminy 12365
     Kontakt 4412
     Dyżury 4593
   Zastępca Wójta Gminy 10158
   Sekretarz 9869
   Skarbnik 9428
   Rada Gminy 11966
     Skład Rady 7645
    ›    Planowane - harmonogram roczny 312
    ›    Podsumowanie sesji 300
    ›    Najbliższa sesja 308
   Komisje Rady 9492
     Referaty Urzędu 291
    ›    Referat Księgowości 329
    ›    Referat Podatków 306
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 291
    ›    Referat Drogownictwa 325
    ›    Referat Informatyki 324
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 359
Prawo Lokalne
   Statut 9684
     2003 2561
     2004 1348
     2005 1202
   Regulamin 18035
   Budżet 37944
     Rok 2012 1707
     Rok 2013 4516
     Rok 2014 2845
     Rok 2015 1995
     Rok 2016 1279
     Rok 2017 1075
     Rok 2018 165
   Uchwały 26525
     Rok 2018 1252
     Rok 2017 8633
     Rok 2016 21679
     Rok 2015 22356
     Rok 2014 26661
     Rok 2013 45795
     Rok 2012 50912
     Rok 2011 78731
     Rok 2010 92891
     Rok 2009 90688
     Rok 2008 97791
     Rok 2007 92073
     Rok 2006 94103
     Rok 2005 120837
     Rok 2004 120122
     Rok 2003 2602
    ›    IV Kwartał 3557
   Protokoły obrad Rady Gminy 15111
     Rok 2018 741
     Rok 2017 3198
     Rok 2016 7381
     Rok 2015 14025
     Rok 2014 10062
     Rok 2013 10902
     Rok 2012 10155
     Rok 2011 14309
     Rok 2010 20543
     Rok 2009 16626
     Rok 2008 5398
   Podatki i opłaty lokalne 10002
     Podatek od nieruchomości 16377
     Podatek od środków transportowych 12692
     Podatek rolny i leśny 13546
     Opłata targowa 632
   Zarządzenia 30951
     Rok 2018 3190
     Rok 2017 17633
     Rok 2016 37124
     Rok 2015 44780
     Rok 2014 43230
     Rok 2013 69987
     Rok 2011 143770
     Rok 2012 99035
     Rok 2010 145332
     Rok 2009 156825
     Rok 2008 127941
     Rok 2007 155911
     Rok 2006 171578
     Rok 2005 158639
     Rok 2004 162126
   Obwieszczenia i zawiadomienia 35761
     Rok 2004 11333
     Rok 2005 51169
     Rok 2006 41052
     Rok 2007 50346
     Rok 2008 33873
     Rok 2009 64154
     Rok 2010 54520
     Rok 2011 36230
     Rok 2012 43870
     Rok 2013 20838
     Rok 2014 10461
     Rok 2015 15134
     Rok 2016 8235
     Rok 2017 5486
     Rok 2018 832
   Sprawozdania 1700
     Rok 2015 1330
     Rok 2016 957
     Rok 2017 632
     Rok 2018 122
   Strategia rozwoju 9619
   Plan Rozwoju Lokalnego 9368
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15630
     Rok 2012 7340
     Rok 2013 7407
     Rok 2014 498
     Rok 2015 1095
     Rok 2016 908
     Rok 2017 454
     Rok 2018 105
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 55
     Rok 2018 58
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 577
     Rok 2018 607
     Rok 2017 1280
   Przetargi pozostałe 92157
     Rok 2018 6311
     Rok 2017 34244
     Rok 2016 43972
     Rok 2015 56055
     Rok 2014 56802
     Rok 2013 51194
     Rok 2012 64415
     Rok 2011 78332
     Rok 2010 73938
     Rok 2009 114847
     Rok 2008 52312
     Rok 2007 60022
     Rok 2006 29942
     Rok 2005 52941
     Rok 2004 44084
     Rok 2003 24253
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 735
     Rok 2018 284
     Rok 2017 868
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 346
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 175
    ›    Rok 2017 451
    ›    Rok 2018 150
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 294
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 349
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 382
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 363
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 359
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 386
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 376
     Dowody osobiste 601
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 397
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 366
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 369
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 492
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 322
     Meldunki 277
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 268
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 317
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 303
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 278
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 290
     Mieszkania 264
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 291
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 289
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 290
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 240
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 267
     Nieruchomości 311
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 305
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 264
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 299
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 300
    ›    Podział nieruchomości 293
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 292
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 333
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 363
     Działalność gospodarcza 262
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 310
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 291
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 301
     Zezwolenia i decyzje 261
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 268
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 284
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 302
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 272
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 298
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 288
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 304
     Zaświadczenia 252
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 288
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 292
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 270
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 309
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 307
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 315
   Formularze do pobrania 15865
   Elektroniczna skrzynka podawcza 5992
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 6586
   Usługa tłumaczenia migowego 2767
Inne
   Emisja obligacji 5901
     Opinie RIO i uchwały RG 1297
     Sprawozdania 1559
     Zaproszenie do składania ofert 1865
   Konkursy ofert 7029
     Rok 2014 5396
     Rok 2015 14690
     Rok 2016 22299
     Rok 2017 17408
     Rok 2018 3926
   Nabór 51004
     Rok 2012 6418
     Rok 2013 9047
     Rok 2014 9047
     Rok 2015 18878
     Rok 2016 14672
     Rok 2017 9897
     Rok 2018 1923
   Wybory 9974
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 3285
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4548
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3392
   Ochrona środowiska 9287
     Program Ochrony Środowiska 3918
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 3649
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 135
    ›    Formularz A - wnioski 114
    ›    Formularz B - postanowienia 94
    ›    Formularz B - decyzje 168
    ›    Formularz E - raporty 87
    ›    Obwieszczenia 99
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 586
    ›    - - - Formularz A - wnioski 770
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 571
    ›    - - - Formularz B - decyzje 725
    ›    - - - Formularz E - raporty 441
    ›    - - - Obwieszczenia 865
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 806
    ›    Formularz A - wniosk 784
    ›    Formularz B - postanowienia 817
    ›    Formularz B - decyzje 1085
    ›    Formularz E - raporty 990
    ›    Obwieszczenia 1801
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1583
    ›     Formularz A - wnioski 2876
    ›    Formularz B - postanowienia 2519
    ›    Formularz B - decyzje 1985
    ›    Formularz E - raporty 1039
    ›    Obwieszczenia 3026
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1273
    ›    Formularz A - wnioski 5118
    ›    Formularz B - postanowienia 4699
    ›    Formularz B - decyzje 5657
    ›    Formularz E - raporty 818
    ›    Obwieszczenia 1119
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1296
    ›    Formularz A - wnioski 833
    ›    Formularz B - postanowienia 834
    ›    Formularz B - decyzje 902
    ›    Formularz E - raporty 847
    ›    Obwieszczenia 3168
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2728
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 20397
    ›    Formularz B - postanowienia 16393
    ›    Formularz B - decyzje 16821
    ›    Formularz E - raporty 3230
    ›    Zawiadomienia 28659
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 30785
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 48294
    ›    Formularz E - raporty 5667
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3347
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1610
     Udział społeczeństwa 7168
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1262
     Inne informacje 6107
   Jednostki organizacyjne 8468
     Gminny Ośrodek Kultury 4440
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5681
    ›    inne 788
     Gminna Biblioteka Publiczna 1008
    ›    Kontakt 1784
    ›    Kierownictwo 341
    ›    Statut 237
    ›    Regulamin 224
    ›    Struktura organizacyjna 338
    ›    Ewidencje i rejestry 249
    ›    Majątek 251
    ›    Dokumentacje kontroli 251
    ›    Budżet i inwestycje 318
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 267
    ›    Procedury 228
   Petycje 945
     Rok 2017 391
     Rok 2016 826
   Porozumienia 2785
     Rok 2011 2294
     Rok 2012 1184
     Rok 2013 1122
   Jednostki pomocnicze 6448
     Sołectwa 8298
    ›    Statut Sołectw 372
   Konsultacje społeczne 7841
     Rok 2011 2473
     Rok 2012 10411
     Rok 2013 7587
     Rok 2014 2840
     Rok 2015 3185
     Rok 2016 1704
     Rok 2017 939
     Rok 2018 135
     Infrastruktura 222
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 230
    ›    Stan elektryfikacji 233
    ›    Stan telefonizacji 231
    ›    Stan gospodarki komunalnej 242
     Oferty 228
   Oświata 275
     2017 175
   Rejestry i ewidencje 5467
     Rejestr Instytucji Kultury 1995
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1330
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1385
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 1785
     pozostałe 11130
   Majątek publiczny 18258
   Oświadczenia majątkowe 17186
     Wójt 9464
     Przewodniczący Rady 5728
     Radni 14999
     Urząd 13303
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7799
     Kierownicy jednostek oświatowych 13017
     Gminny Ośrodek Kultury 4148
     Biblioteki 3651
     Schronisko "AS" 2494
     Centrum Integracji Społecznej 231
   Małe Granty 15416
     Rok 2017 169
     Rok 2016 746
     Rok 2014 2218
   Dostęp do informacji publicznej 3836
     Dostęp do informacji publicznej 1785
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1406
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1367
   Redakcja Biuletynu 8169