główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Statut (1)

Decyzje (0)

2003 (2)

2004 (1)

2005 (0)

Regulamin (1)

Budżet (15)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (8)

Rok 2014 (5)

Rok 2015 (2)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (5)

Rok 2018 (0)

Rok 2019 (2)

Rok 2020 (0)

Uchwały (0)

Rok 2020 (16)

Rok 2019 (103)

Rok 2018 (101)

Rok 2017 (97)

Rok 2016 (98)

Rok 2015 (84)

Rok 2014 (84)

Rok 2013 (86)

Rok 2012 (62)

Rok 2011 (83)

Rok 2010 (85)

Rok 2009 (79)

Rok 2008 (80)

Rok 2007 (71)

Rok 2006 (66)

Rok 2005 (86)

Rok 2004 (84)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (3)

Protokoły obrad Rady Gminy (0)

Rok 2020 (2)

Rok 2019 (11)

Rok 2018 (11)

Rok 2017 (10)

Rok 2016 (11)

Rok 2015 (14)

Rok 2014 (13)

Rok 2013 (10)

Rok 2012 (7)

Rok 2011 (9)

Rok 2010 (12)

Rok 2009 (9)

Rok 2008 (2)

Nagrania Sesji Rady Gminy (1)

Rok 2020 (2)

Rok 2019 (11)

Rok 2018 (4)

Interpelacje i zapytania radnych (0)

Rok 2020 (3)

2019 (6)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (13)

Podatek od środków transportowych (12)

Podatek rolny i leśny (12)

Podatek od posiadania psów (2)

Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy (0)

Opłata targowa (1)

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy (0)

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (0)

Zarządzenia (0)

Rok 2020 (44)

Rok 2019 (203)

Rok 2018 (187)

Rok 2017 (233)

Rok 2016 (197)

Rok 2015 (245)

Rok 2014 (173)

Rok 2013 (146)

Rok 2011 (154)

Rok 2012 (149)

Rok 2010 (144)

Rok 2009 (139)

Rok 2008 (125)

Rok 2007 (140)

Rok 2006 (140)

Rok 2005 (124)

Rok 2004 (124)

Obwieszczenia i zawiadomienia (1)

Rok 2004 (6)

Rok 2005 (32)

Rok 2006 (31)

Rok 2007 (32)

Rok 2008 (23)

Rok 2009 (50)

Rok 2010 (45)

Rok 2011 (31)

Rok 2012 (55)

Rok 2013 (27)

Rok 2014 (18)

Rok 2015 (24)

Rok 2016 (27)

Rok 2017 (23)

Rok 2018 (19)

Rok 2019 (36)

Rok 2020 (4)

Sprawozdania (0)

Rok 2015 (5)

Rok 2016 (2)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (0)

Rok 2019 (2)

Rok 2020 (0)

Strategia rozwoju (1)

Plan Rozwoju Lokalnego (1)

Protokoły (0)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

Gospodarka komunalna (0)

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (4)

Rok 2012 (7)

Rok 2013 (6)

Rok 2014 (0)

Rok 2015 (2)

Rok 2016 (2)

Rok 2017 (2)

Rok 2018 (0)

Rok 2019 (0)

Rok 2020 (0)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (0)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (0)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (0)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (0)

Sporządzenie aktu urodzenia (0)

Sporządzenie aktu zgonu (0)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (0)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (0)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (0)

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (0)

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza (0)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (0)

Zameldowanie na pobyt czasowy (0)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (0)

Wymeldowanie z pobytu stałego (0)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (0)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (0)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (0)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (0)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (0)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (0)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (0)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Formularze do pobrania (1)

Elektroniczna skrzynka podawcza (1)

"Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej (1)

Usługa tłumaczenia migowego (1)

Raport o stanie gminy (0)

2019 (1)

Emisja obligacji (0)

Opinie RIO i uchwały RG (1)

Sprawozdania (1)

Zaproszenie do składania ofert (1)

Konkursy ofert (0)

Rok 2014 (5)

Rok 2015 (8)

Rok 2016 (6)

Rok 2017 (10)

Rok 2018 (6)

Rok 2019 (7)

Rok 2020 (4)

Nabór (1)

Rok 2007 (4)

Rok 2008 (14)

Rok 2009 (2)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (3)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (4)

Rok 2014 (8)

Rok 2015 (12)

Rok 2016 (13)

Rok 2017 (12)

Rok 2018 (8)

Rok 2019 (9)

Rok 2020 (5)

Wybory (2)

Wybory Prezydenta RP 2020 (8)

Wybory parlamentarne 2019 (15)

Wybory ławników 2020-2023 (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (23)

Wybory samorządowe 2018 (39)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. (26)

Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. (19)

Referendum Ogólnokrajowe 2015 (13)

Wybory Prezydenta RP 2015 (17)

Wybory samorządowe 2014 (23)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (11)

Wybory parlamentarne 2011 (12)

Wybory samorządowe 2010 (11)

Ochrona środowiska (0)

Program Ochrony Środowiska (1)

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice (1)

Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

Formularz A - wnioski (2)

Formularz B - postanowienia (0)

Formularz B - decyzje (0)

Formularz E - raporty (0)

Obwieszczenia (0)

Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

Formularz A - wnioski (0)

Formularz B - postanowienia (0)

Formularz B - decyzje (0)

Formularz E - raporty (0)

Obwieszczenia (0)

Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

Formularz A - wnioski (0)

Formularz B - postanowienia (0)

Formularz B - decyzje (1)

Formularz E - raporty (0)

Obwieszczenia (0)

Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

- - - Formularz A - wnioski (2)

- - - Formularz B - postanowienia (1)

- - - Formularz B - decyzje (2)

- - - Formularz E - raporty (0)

- - - Obwieszczenia (1)

Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

Formularz A - wniosk (2)

Formularz B - postanowienia (3)

Formularz B - decyzje (4)

Formularz E - raporty (4)

Obwieszczenia (7)

Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

Formularz A - wnioski (8)

Formularz B - postanowienia (8)

Formularz B - decyzje (6)

Formularz E - raporty (2)

Obwieszczenia (11)

Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

Formularz A - wnioski (10)

Formularz B - postanowienia (9)

Formularz B - decyzje (12)

Formularz E - raporty (0)

Obwieszczenia (1)

Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

Formularz A - wnioski (0)

Formularz B - postanowienia (0)

Formularz B - decyzje (0)

Formularz E - raporty (0)

Obwieszczenia (4)

Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (0)

Formularz A - wnioski o wydanie decyzji (25)

Formularz B - postanowienia (20)

Formularz B - decyzje (20)

Formularz E - raporty (2)

Zawiadomienia (34)

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie (0)

Formularz A - wnioski o wydanie decyzji (30)

Formularz B - decyzje i postanowienia (51)

Formularz E - raporty (4)

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania (3)

Udział społeczeństwa (8)

Utrzymanie czystości i porządku w gminach (2)

Inne informacje (3)

2020 (1)

Jednostki organizacyjne (0)

Gminny Ośrodek Kultury (0)

Ośrodek Pomocy Społecznej (2)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

inne (0)

Gminna Biblioteka Publiczna (0)

Nabór (1)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Petycje (0)

Rok 2020 (0)

Rok 2019 (2)

Rok 2017 (2)

Rok 2016 (2)

Porozumienia (0)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (0)

Rok 2013 (1)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (4)

Statut Sołectw (1)

Konsultacje społeczne (0)

Rok 2011 (2)

Rok 2012 (12)

Rok 2013 (9)

Rok 2014 (5)

Rok 2015 (6)

Rok 2016 (5)

Rok 2017 (5)

Rok 2018 (18)

Rok 2019 (7)

Rok 2020 (2)

Stowarzyszenia i związki członkowskie (0)

Spółki prawa handlowego (0)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Oferty (0)

Oświata (0)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (0)

Rok 2017 (1)

Rejestry i ewidencje (1)

Rejestr skarg i wniosków (0)

Rejestr Uchwał (1)

Rejestr Zarządzeń (1)

Rejestr Instytucji Kultury (2)

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach (1)

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach (1)

Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice (1)

pozostałe (7)

Majątek publiczny (6)

Pomoc publiczna (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Wójt (1)

Przewodniczący Rady (1)

Radni (9)

Urząd (6)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)

Kierownicy jednostek oświatowych (5)

Gminny Ośrodek Kultury (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)

Biblioteki (1)

Schronisko "AS" (1)

Centrum Integracji Społecznej (1)

Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi (0)

Małe Granty (9)

Rok 2020 (0)

Rok 2019 (0)

Rok 2018 (1)

Rok 2017 (0)

Rok 2016 (4)

Rok 2014 (8)

Dostęp do informacji publicznej (0)

Dostęp do informacji publicznej (1)

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej (1)

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

Redakcja Biuletynu (1)