Mapa serwisu BIP

Małżeństwa, narodziny, zgony

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza

Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Mieszkania

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nieruchomości

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania

Działalność gospodarcza

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zaświadczenia

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Formularze do pobrania

Elektroniczna skrzynka podawcza

"Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej

Usługa tłumaczenia migowego

Emisja obligacji

Opinie RIO i uchwały RG

Sprawozdania

Zaproszenie do składania ofert

Konkursy ofert

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Nabór

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Wybory

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r.

Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.

Referendum Ogólnokrajowe 2015

Ochrona środowiska

Program Ochrony Środowiska

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice

Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Formularz A - wnioski

Formularz B - postanowienia

Formularz B - decyzje

Formularz E - raporty

Obwieszczenia

Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

- - - Formularz A - wnioski

- - - Formularz B - postanowienia

- - - Formularz B - decyzje

- - - Formularz E - raporty

- - - Obwieszczenia

Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Formularz A - wniosk

Formularz B - postanowienia

Formularz B - decyzje

Formularz E - raporty

Obwieszczenia

Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Formularz A - wnioski

Formularz B - postanowienia

Formularz B - decyzje

Formularz E - raporty

Obwieszczenia

Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Formularz A - wnioski

Formularz B - postanowienia

Formularz B - decyzje

Formularz E - raporty

Obwieszczenia

Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Formularz A - wnioski

Formularz B - postanowienia

Formularz B - decyzje

Formularz E - raporty

Obwieszczenia

Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Formularz A - wnioski o wydanie decyzji

Formularz B - postanowienia

Formularz B - decyzje

Formularz E - raporty

Zawiadomienia

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie

Formularz A - wnioski o wydanie decyzji

Formularz B - decyzje i postanowienia

Formularz E - raporty

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Udział społeczeństwa

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Inne informacje

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Kultury

Ośrodek Pomocy Społecznej

inne

Gminna Biblioteka Publiczna

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Petycje

Rok 2017

Rok 2016

Porozumienia

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Jednostki pomocnicze

Sołectwa

Statut Sołectw

Konsultacje społeczne

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Oferty

Oświata

2017

Rejestry i ewidencje

Rejestr Instytucji Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach

Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice

pozostałe

Majątek publiczny

Oświadczenia majątkowe

Wójt

Przewodniczący Rady

Radni

Urząd

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownicy jednostek oświatowych

Gminny Ośrodek Kultury

Biblioteki

Schronisko "AS"

Centrum Integracji Społecznej

Małe Granty

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2014

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Redakcja Biuletynu