główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2020

Protokół Nr XVII.2020

XVII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 27.02.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 11:38. Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XVII sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. E. Recha, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników refer...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 14:50

2. Rok 2020

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych w...

Kłomnice, dnia 25.03.2020 r. O G Ł O S Z E N I E Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej obręb Zdrowa oznaczonej jako działka o nr ewid. 298 o ogólnej pow. 0,49 ha, księga wieczysta CZ1C/00099890/7, który odbył się 25.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Proponowany czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 q pszenicy oraz 5 letni termin dzierżawy. Na powyższy przetarg wpłynęła 1 oferta ...

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 11:18

3. Rok 2020

Plan postępowań przetargowych na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia [zł] Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym. Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłom...

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 09:57

4. Rok 2020

Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.03.2020

OR.0050.38.2020 Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonych w Karczewicach. Na podstawie art 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 65.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 08.06.2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku ...

Utworzony: 2020-03-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 15:33

5. Rok 2020

Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.03.2020

OR.0050.32.2020 Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku w Konarach na cele świetlicy, na okres do 31.12.2021 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/X...

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 15:32

6. Rok 2020

Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 15:14

7. Rok 2020

Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.03.2020

OR.0050.44.2020 Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołać komisję przetargową ...

Utworzony: 2020-03-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 15:14

8. Rok 2019

Zarządzenie nr 175/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2019

OR.0050.175.2019 Zarządzenie Nr 175 /2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2019r w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z póź. zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029, st...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 15:12

9. Rok 2019

Zarządzenie nr 191/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2019

OR.0050.191.2019 Zarządzenie Nr 191/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z: Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.31...

Utworzony: 2019-12-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 12:22

10. Rok 2019

Zarządzenie nr 189/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.12.2019

OR.0050.189.2019 Zarządzenie Nr 189/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 188/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5.12.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następu...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 12:20

11. Rok 2019

Zarządzenie nr 188/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.12.2019

OR.0050.188.2019 Zarządzenie Nr 188/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z: Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.311...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 12:18

12. Rok 2020

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2020

OR.0050.22.2020 Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje...

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 11:07

13. Rok 2020

Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.03.2020

OR.0050.42.2020 Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.03.2020r w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020–2029 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr 125/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029 wprowadza się objaśnienia do zmian Wi...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 11:01

14. Rok 2020

Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.03.2020

OR.0050.41.2020 Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 30/2020 z dnia 05.03.2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.03.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy ...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 10:55

15. Rok 2020

Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.03.2020

OR.0050.40.2020 Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 29/2020 z dnia 05.03.2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje: § 1. Uchyla się w całości Zarządzenie ...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 10:52

16. Rok 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 5 lat w miejscowości Konary.

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 65), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres do 31.12.2021 r. Pomieszczenia o pow. ogólnej powierzchni użytkowej 151,17 m2 znajdujące się w budynku w miejscowości Konary ul. Łąkowa 5, na działce o nr ewid. 559/7 o po...

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 14:02

17. Rok 2020

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych.

WÓJT GMINY KŁOMNICE Ogłasza I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie gminy Kłomnice. Nieruchomość rolna położona obręb Zdrowa oznaczona jako działka nr ewid 298 o pow. 0,49 ha ( w tym: Ł IV- 0,46 ha, ŁW IV- 0,03 ha), obręb geodezyjny 0022- Zdrowa, miejscowość Zdrowa, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00099890/7. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu „R/Z”-...

Utworzony: 2020-02-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 13:53

18. Rok 2020

„Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kło...

Początek formularza Ogłoszenie nr 525162-N-2020 z dnia 2020-03-19 r. Gmina Kłomnice: „Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice” w formie zaprojektuj i wybuduj OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie będzie dofinanso...

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 12:42

19. Wybory Prezydenta RP 2020

INFORMACJA dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodo...

INFORMACJA dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. Informujemy, iż zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kłomnice - w punkcie informacyjnym - parter, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek - od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00. Kontakt Tel. 668 1...

Utworzony: 2020-03-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 08:49

20. Rok 2020

Zapytanie radnego p. Marka Szymczaka

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 09:36