główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2019

Uchwała Nr 121/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 121/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm. ) oraz art. 223 §1, art. 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Kł...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:41

2. Rok 2019

Uchwała Nr 120/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 120/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzerzęczyce Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm. ). Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwę następującej ulicy: a) drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8337 - ulica Spokojna § 2. Układ graficzny przebiegu ulic zgodnie z mapą ewidencji grun...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:40

3. Rok 2019

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach ul. Strażacka 18A. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:39

4. Rok 2019

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, który stanow...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:38

5. Rok 2019

Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rzeki Wielkie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Rada Gminy Kłomnice uchwala: Rozdział 1. Ustal...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:37

6. Rok 2019

Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rzeki Małe Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Rada Gminy Kłomnice uchwala: Rozdział 1. Ustaleni...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:34

7. Rok 2019

Uchwała Nr 115/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 115/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje: § 1. U...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:29

8. Rok 2019

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277), art....

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:23

9. Rok 2019

Uchwała Nr 113/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 113/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, na rok 2020 Na podstawie art. 10 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z poźn. zm. ) oraz art 216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansac...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:21

10. Rok 2019

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.1170 z późn. zm.), w ...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:20

11. Rok 2019

Uchwała Nr 111/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 111/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019r.,poz. 506 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.1170 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:17

12. Rok 2019

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 869) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r. w sprawie Budżetu Gminy na ...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:16

13. Rok 2019

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029. Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr 26/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany: 1) załączni...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:16

14. Rok 2019

Uchwała Nr 122/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 122/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm. ) oraz art. 223 §1, art. 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Kł...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:10

15. Rok 2019

Zarządzenie nr 187/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2019

OR.0050.187.2019 Zarządzenie Nr 187/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 183/2019 z dnia 20.11.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Kłomnice zarządza się, co następuje: § 1. W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019r w s...

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:02

16. Rok 2019

Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019

OR.0050.184.2019 Zarządzenie Nr 184/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) jak również zgodnie z Zarządzeniem nr 183/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co nas...

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:01

17. Rok 2019

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł. na spłatę wcześnie...

Początek formularza Ogłoszenie nr 628565-N-2019 z dnia 2019-11-27 r. Gmina Kłomnice: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wy...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 09:25

18. Rok 2019

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2020

Ogłoszenie nr 625597-N-2019 z dnia 2019-11-21 r. Szkoła Podstawowa w Witkowicach: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, k...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 12:45

19. Rok 2019

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie styczeń - czerwiec 2020

Ogłoszenie nr 627752-N-2019 z dnia 2019-11-26 r. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie styczeń - czerwiec 2020” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chro...

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 11:55

20. Rok 2019

Przebudowa drogi gminnej ul. Lisiej w miejscowości Garnek

Ogłoszenie nr 624736-N-2019 z dnia 2019-11-19 r. Gmina Kłomnice: Przebudowa drogi gminnej ul. Lisiej w miejscowosci Garnek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczyO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lu...

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 10:57