główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Komisje Rady

Komisje Rady Gminy Kłomnice

Komisja Finansów, Mienia i Rolnictwa 1. Włodzimierz Kopka - Przewodniczący 2. Tomasz Igielski - Wiceprzewodniczący 3. Tomasz Bartnik 4. Małgorzata Nalewajka 5. Andrzej Wilk 6. Jarosław Łapeta 7. Wanda Kusztal 8. Anna Koza 9. Kazimierz Wilkoszewski 10. Marek Szymczak Komisja Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy 1. Wojciech Szymczyk - Przewodniczący 2. Włodzimierz Kopka 3. Paweł Kowalik 4. Adam Derda 5. Jarosław Łapeta 6. Wanda Kusztal 7. Kazimierz Wilkoszewski 8. Marek Szymczak - Wicep...

Utworzony: 2003-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 15:32

2. Rok 2018

Zarządzenie nr 166/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2018

OR.0050.166.2018 Zarządzenie Nr 166/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości rolnej położonej w Adamowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urz...

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 14:11

3. Rok 2018

Zarządzenie nr 165/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2018

OR.0050.165.2018 Zarządzenie Nr 165/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdrowej. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się komisję przetargow...

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 14:09

4. Rok 2018

Zarządzenie nr 163/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2018

OR.0050.163.2018 Zarządzenie Nr 163/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 miesięcy. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 48/2013 Wójta Gminy Kło...

Utworzony: 2018-11-28 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 12:44

5. Rok 2018

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2018

OR.0050.26.2018 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015 r. Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) , zarządzam co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadan...

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 11:04

6. Regulamin

Regulamin Urzędu Gminy Kłomnice

Zarządzenie nr 88/2013 w sprawie Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice Zarządzenie nr 77/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice Zarządzenie nr 113/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice Zarządzenie nr 192/2015 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie: zmiany ...

Utworzony: 2003-07-17 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 11:00

7. Rok 2018

Zarządzenie nr 160/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2018

OR.0050.160.2018 Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Kłomnice ul. Częstochowska 1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXVII/2004 z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 83 poz. 2405 ...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 10:29

8. Rok 2018

Zarządzenie nr 154/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2018

OR.0050.154.2017 Zarządzenie Nr 154 /2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2018r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok Na podstawie art. art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.2077 z póź. zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Projekt budżetu Gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załączn...

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 10:25

9. Rok 2018

Zarządzenie nr 169/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.12.2018

OR.0050.169.2018 Zarządzenie nr 169/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.12.2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice. Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.), zarządzam co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organi...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 09:59

10. Rok 2018

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika w Urzędz...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika w Urzędzie Gminy Kłomnice: 1. Stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy w wymiarze 1-go etatu. 2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 09:57

11. Rok 2018

Protokół Nr I.2018

I sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 21.11.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 13:00 do 14:37. Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 9 listopada 2018 roku I sesję Rady Gminy Kłomnice nowej kadencji 2018-2023 otworzył i prowadził do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy najstarszy wiekiem z nowo wybranych radnych p. Włodzimierz Kopka. Na wstępie Radny Senior odczytał klauzulę informacyjną dotycząc...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 08:15

12. Rok 2018

Protokół Nr II.2018

II sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 28.11.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 8:36 do 9:27. Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył II sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radną powiatową w osobie p. B. Lara, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 08:15

13. Rok 2018

Zarządzenie nr 170/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.12.2018

OR.0050.170.2018 Zarządzenie Nr 170/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.12.2018r. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994, z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kłomnicach oraz na stanowiska kier...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 15:17

14. Rok 2018

Zarządzenie nr 168/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 15:11

15. Rok 2018

Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 3 z dnia 12.12.2018

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 12:55

16. Rok 2018

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2019

Ogłoszenie nr 653623-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Szkoła Podstawowa w Witkowicach: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie styczeń – czerwiec 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykona...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 12:58

17. Rok 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat.

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat na rzecz Sklepu Wielobranżowego s.c. Jacek Pindych, Jadwiga Pindych część działki nr 5...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 12:58

18. Rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 5a oraz 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice WÓJT GMINY KŁOMNICE Ogłasza Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia: 1.Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodp...

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 08:56

19. Rok 2018

Zarządzenie nr 167/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.12.2018

Zarządzenie Nr 167/ 2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwał: 1. Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posi...

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 08:50

20. Rok 2018

Zarządzenie nr 164/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 08:35