Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2018

OR.0050.94.2018 ZARZĄDZENIE NR94/2018 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 26.06.2018r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015 r. Na podstawie art. 33 ust.1 i2 ustawy zdnia 08 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2018r., poz.944 zpóźn. zm.). Wójt Gminy Kłomnice zarządza: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenianr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice zdnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu O...

Utworzony: 2018-06-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 12:25

2. Rok 2018

Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.09.2018

OR.0050.133.2018 Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)zarządza się, co następuje: §1.W związku z: -decyzją Wojewody Śląs...

Utworzony: 2018-09-27 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 12:14

3. Rok 2018

Zarządzenie nr 142/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2018

OR.0050.142.2018 Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały dotyczącej wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Na podstawie art.41 a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018r, poz. 994 ) z późn. zm. oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ...

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 11:53

4. Rok 2018

Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 11:48

5. Rok 2018

Zarządzenie nr 141/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 11:48

6. Rok 2018

Zarządzenie nr 142/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2018

OR.0050.142.2018 Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały dotyczącej wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Na podstawie art.41 a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018r, poz. 994 ) z późn. zm. oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ...

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 11:48

7. Rok 2018

Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2018

OR.0050.138.2018 Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Gminy Kłomnice. Na podstawie art.5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018r, poz. 994 ) z późn. zm. oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały r...

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 11:45

8. Rok 2018

Zarządzenie nr 139/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2018

OR.0050.139.2018 ZARZĄDZENIE NR 139/2018 Wójta Gminy Kłomnice – Szefa OC Gminy Kłomnice z dnia 05 października 2018 roku. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej. Na podstawie § 3 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) zarządzam co następuje: &sec...

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 11:45

9. Wybory samorządowe 2018

Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 12.10.2018

Urzędnik Wyborczy gminy Kłomnice informuje o terminie szkoleń członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania i Obwodowych Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania: ·szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczychds. przeprowadzenia głosowania odbędzie 17 października 2018 r. (środa) o godz. 15.30wBudynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 18, 42- 270 Kłomnice (sala sesyjna, II piętro). ·szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczychds. ustaleni...

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 11:31

10. Rok 2018

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.74.201...

Dokumant w załączniku.

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 12:03

11. Rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2pkt 1ustawy zdnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice zdnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsco...

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-09 12:41

12. Rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 30 ust 2pkt 1ustawy zdnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice zdnia 3 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłomnice, oraz Uchwały rady Gminy Kłomnice Nr. 294/XL/2010 z dnia 7 października 2010r.w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa mie...

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 15:41

13. Rok 2018

Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dni

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 15:30

14. Rok 2018

Zarządzenie nr 137/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dni

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 15:30

15. Wybory samorządowe 2018

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Dokumenty w załączniku

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 10:45

16. Rok 2018

Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2018

OR.0050.135.2018 Zarządzenie Nr 135/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2018 roku w sprawie: ogłoszenia iprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3ust. 3ustawy odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie na rok 2019. Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U z2018 r, poz. 994 zpóź. zm.) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy...

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 14:21

17. Rok 2018

Zarządzenie nr 134/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 14:14

18. Rok 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Wieloletniego p...

Na podstawie art. 30 ust 2pkt 1a ustawy zdnia 8marca 1990 roku osamorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 994 zpóźn. zm.) oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice zdnia 15 marca 2013 roku wsprawie określenia zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych zmieszkańcami GminyKłomnice Wójt Gminy Kłomnice Ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023. I. Prze...

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 09:18

19. Rok 2018

Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony w miejscowości rzerzęczyce

Kłomnice, dnia 2018-09-25 IZI-IZ.7011.44.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony w miejscowości Rzerzęczyce” 1. Zamawiający Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice NIP: 949-21-38-802 tel. 34/3281 122, fax 34/32...

Utworzony: 2018-09-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 14:21

20. Rok 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieogranic...

W Y K A Z Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 131/2018 z dnia 25.09.2018r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Miejscowość Garnek, działka nr 199/1 o pow. 0,8066 ha, księga wieczysta CZ1C/00113669/4. Działka ma szerokość około 27-29 m i długość ok...

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 13:57