główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2020

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2020

OR.0050.11.2020 Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2020 Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tj.Dz.U. z 2019 r.poz.506 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publi...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 10:30

2. Rok 2020

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.01.2020

OR.0050.9.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.01.2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2020 Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tj.Dz.U. z 2019 r.poz.506 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz....

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 10:27

3. Rok 2020

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 10:25

4. Rok 2020

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 10:04

5. Rok 2020

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 10:04

6. Rok 2020

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 10:03

7. Rok 2020

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 10:03

8. Rok 2020

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 09:58

9. Rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2020 r.

OGŁOSZENIE W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych gminy Kłomnice niniejszym informuję, że na terenie wsi: Adamów, Bartkowice, Chmielarze, Chorzenice, Garnek, Karczewice, Kłomnice, Konary, Kuźnica, Lipicze, Michałów, Nieznanice, Pacierzów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Rzerzęczyce, Skrzydlów, Śliwaków, Witkowice, Zawada, Zbere...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 09:03

10. Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

W załaczniku Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice.

Utworzony: 2016-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 13:14

11. Rok 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w drodze pisemnego prz...

WYKAZ Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnych przetargów ofert na dzierżawę: Miejscowość Nr działki pow. w ha w tym użytki w ha Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 08:44

12. Rok 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2020 r.

Kłomnice, dnia 20.01.2020 r. OGŁOSZENIE W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych gminy Kłomnice niniejszym informuję, że na terenie wsi: Adamów, Bartkowice, Chmielarze, Chorzenice, Garnek, Karczewice, Kłomnice, Konary, Kuźnica, Lipicze, Michałów, Nieznanice, Pacierzów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Rzerzęczyce, Skrzydlów, Śliwa...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 14:41

13. Rok 2019

Protokół Nr XV.2019

XV sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 30.12.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 13:00 do 14:37. Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XV sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. B. Łasińska, V-ce Starostę Powiatowego p. J. Miarzyńskiego, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierownik...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 13:13

14. Rok 2019

Protokół Nr XIV.2019

XIV sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 28.11.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 11:42. Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XIV sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. E. Recha, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referat...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:10

15. Rok 2020

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor d/s go...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice: 1. Stanowisko urzędnicze: podinspektor d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1 etatu. 2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia z...

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 12:36

16. Rok 2020

Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.01.2020

OR.0050.3.2020 Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.01. 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektora d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506, ) art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282, ) oraz Regulaminu naboru na wolne ...

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 12:32

17. Rok 2020

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 12:31

18. Rok 2020

Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 12:30

19. Rok 2019

Zarządzenie nr 185/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

OR.0050.185.2019 Zarządzenie Nr 185/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) jak również zgodnie z Uchwałą nr 109/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co nastę...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 10:36

20. Rok 2019

Zarządzenie nr 197/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

OR.0050.197.2019 Zarządzenie Nr 197/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kłomnice, oraz jednostkach organizacyjnych gminy. Na podstawie art.33 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz. 506) zarządzam co następuje: § 1. W dniu 31.12.2019 roku ustala się czas pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kłomnicach oraz jednostkach organizacyjnych gmi...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 10:27