Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1070S ulicy Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice na wys...

Początek formularza Początek formularza Ogłoszenie nr 593983-N-2017 z dnia 2017-09-27 r. Gmina Kłomnice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1070S ulicy Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice na wysokości targowiska gminnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubi...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 13:46

2. Rok 2017

Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres do 3 lat.

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2016r poz.2147 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 172/2017r. z dnia 16.10.2017r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka 2036 o pow. 0,1310 ha, położonej obręb Chorzenice w miejscowości Chorzenice zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonej jako...

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 15:15

3. Rok 2017

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. księgowości w Centrum Integracj...

Treść w załączniku

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 09:08

4. Rok 2017

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. z2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację owykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I półrocze 2017r. Pierwsze półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 2252309,36 zł. W okresie tym osiągnięto dochody wwysokości 24716076,58 zł oraz zrealizowano wydatki w wysokości 22463767,22 zł. ...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:20

5. Rok 2017

Zarządzenie nr 165/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.10.2017

OR.0050.165.2017 Zarządzenie Nr 165/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 października 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 159/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21 września 2017 roku. Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz §6 Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice zdnia 15 marca 2013 roku wsprawie określenia zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych zm...

Utworzony: 2017-10-06 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:16

6. Rok 2017

Zarządzenie nr 163/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.10.2017

OR.0050.163.2017 Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3lat. Na podstawie art.30ust.2pkt.3 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016r., poz.446, zm. poz.1579i1948 oraz z2017r. poz.730i935.) iart.13 ust.1iart.35ust.1ustawy zdnia 21sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016r., poz.2147, zm. poz.2260oraz z2017r. poz.624i820.) zarządza się, co następuje: §1.Wydzi...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:11

7. Rok 2017

Zarządzenie nr 164/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2017

OR.0050.164.2017 Zarządzenie Nr 164/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości wRzerzęczycach. Na podstawie art.18ust.9 li. austawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016r., poz.446 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr196/XXVII/09 zdnia 8czerwca 2009r. wsprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr130, poz.2644zdni...

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:08

8. Rok 2017

Zarządzenie nr 162/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:06

9. Rok 2017

Zarządzenie nr 161/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:05

10. Rok 2017

Zarządzenie nr 160/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:04

11. Rok 2017

Zarządzenie nr 159/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.09.2017

OR.0050.159.2016 Zarządzenie Nr 159/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz §6 Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice zdnia 15 marca 2013 roku wsprawie określenia zasad itrybu przeprowadzania k...

Utworzony: 2017-09-21 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 09:58

12. Rok 2017

Zarządzenie nr 158/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2017

OR.0050.158.2017 Zarządzenie Nr 158/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 157/2017 z dnia 20.09.2017r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się,...

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 09:51

13. Rok 2017

Zarządzenie nr 157/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2017

OR.0050.157.2017 Zarządzenie Nr 157/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2017r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2017 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: §1.1.W związku z decyzją Wojewody Śląs...

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 09:49

14. Rok 2017

Zarządzenie nr 156/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2017

OR.0050.156.2017 Zarządzenie Nr 156/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 147/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kło...

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 09:35

15. Rok 2017

Zarządzenie nr 155/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2017

OR.0050.155.2017 Zarządzenie Nr 155/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 146/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2017r w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2017r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2017 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z...

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 09:29

16. Rok 2017

Zarządzenie nr 154/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 09:18

17. Rok 2017

Zarządzenie nr 151/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

OR.0050.151.2017 ZARZĄDZENIE NR 151/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12 września 2017 sprawie: wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Kłomnice. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 pkt. 1 i 3, art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm. ) w związku z art. 1031 – 1036 ...

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 09:12

18. Rok 2017

Zarządzenie nr 149/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

OR.0050.149.2017 Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. jak również z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 247.XXXIV.2017 z dnia 12.09.2017r. oraz Nr 248.XXXIV.2017 z dnia 12.09.2017r. w spr...

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 09:09

19. Rok 2017

Protokół Nr XXXIV.2017

XXXIV sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 12.09.2017r. w sali USC Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do godz. 11:00 Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XXXIV Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Ad. 2 Przewodniczący Rady p. A. Worwąg oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecność usprawiedliwiona radny: P...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 08:56

20. Rok 2017

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową siec...

Początek formularza Ogłoszenie nr 596639-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Gmina Kłomnice: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, Adamów – etap III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu R...

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 15:13