Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.01.2018

OR.0050.6.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r...

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-22 08:29

2. Rok 2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - artykuły spożywcze

Ogłoszenie w załączniku.

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 13:49

3. Rok 2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - odzież robocza

Ogłoszenie w załączniku.

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 13:49

4. Rok 2018

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.01.2018

OR.0050.1.2018 ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DNIA 2 STYCZNIA 2018r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice Na podstawie art. 9a ust. 1 i ust.. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) oraz § 2 Uchwały Nr305/XLI/2010 r. Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Z...

Utworzony: 2018-01-02 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:18

5. Rok 2018

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora boiska Orlik w ...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora boiska Orlik w kompleksie boisk sportowych „ Moje Boisko Orlik 2012” w Nieznanicach I. Wymagania dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora : 1. Obywatelstwo polskie, 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora. 4. Posiadane kwalifikacje i...

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 16:01

6. Rok 2018

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora boiska Orlik w ...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora boiska Orlik w kompleksie boisk sportowych „ Moje Boisko Orlik 2012” w Rzerzęczycach I. Wymagania dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora : 1. Obywatelstwo polskie, 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora. 4. Posiadane kwalifikacje ...

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 16:00

7. Rok 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U .z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 294/XL/2010 Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego ....

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 15:50

8. Rok 2018

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 15:40

9. Rok 2018

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 15:40

10. Rok 2018

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 15:39

11. Rok 2018

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 15:39

12. Rok 2017

Protokół Nr XXXIX.2017

XXXIX sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 28.12.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 10:25. Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XXXIX sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. Piotra Juszczyka, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. E. Recha, radnych powiatowych w osobie p. J. Miarzyńskiego, p. L. Wiśniewskiego, członka Zarządu powiatu p. L. Smo...

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 08:15

13. Rok 2017

Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2017

OR.0050.196.2017 Zarządzenie Nr 196/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji do projektu „Podstawowa sprawa – wiedza!” Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Zatwierdza się Regulamin rekrutacji do projektu „Podstawowa sprawa – wiedza!” nr WND-RPSL.11.01.04-24-02...

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-01-10 14:59

14. Rok 2018

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od ...

10/01/2018 S6 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Kłomnice: Usługi zbierania śmieci 2018/S 006-009331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 Kłomnice 42-270 Polska Osoba do kontaktów: Aleksandra Stępień Tel.: +48 343281122 E-mail: astepien@klomnice.pl Faks: +48 343281121 Kod NUTS: PL224 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.klomnice.pl I.2)Wsp...

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-10 13:31

15. Rok 2017

Uchwała Nr 293.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 293.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027. Na podstawie art.230ust.6 ustawy zdnia 27sierpnia 2009roku ofinansach publicznych (t.j. Dz.U. z2017r. poz.2077 zpóźn. zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje: §1. Wuchwale Nr187.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice zdnia 30.12.2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmi...

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 14:07

16. Rok 2017

Uchwała Nr 292.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 292.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wBudżecie Gminy na 2017r. Na podstawie art.18ust.2pkt.4ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017r., poz.1875zpóźn. zm.) art.211, art.212 iart.217ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017r., poz.2077zpóźn. zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje: §1.W Uchwale Nr186.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice zdnia 30.12.2016r. wsprawie Budżetu Gminy na 2017r...

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 14:06

17. Rok 2017

Uchwała Nr 296.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 296.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2018dla Centrum Integracji Społecznej wKłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego. Na podstawie art.219ust.1 iust.4ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. z2013r. poz.. 885, zpóźn. zm.) oraz art.10ust.1 pkt1i ust.5ustawy zdnia 13czerwca 2003r. ozatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z2016r. poz.1828)w związku zart.4 ¹ust.1pkt7ustawy adnia 26października 19...

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 14:02

18. Rok 2017

Uchwała Nr 295.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 295.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet izwrotu kosztów podróży służbowej. Na podstawie art.37b ust.1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2017r. poz.1875.) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje: §1.1.Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę wzwiązku zpełnieniem funkcji sołtysa wkwocie 170zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych). 2.Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gmi...

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 14:00

19. Rok 2017

Uchwała Nr 294.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 294.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu wKłomnicach Na podstawie art.7ust.1 pkt.14 iart.18ust.2pkt.15ustawy zdnia 8marca 1990roku osamorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z2017 poz.1875) oraz art.13 ust 3ustawy zdnia 6kwietnia 1990r. oPolicji (j.t. Dz.U. z2017r., poz.2067 zpóźn.zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala: §1.W uchwale nr 270.XXXVII....

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 13:59

20. Rok 2017

Uchwała Nr 290.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 290.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy na 2018rok Na podstawie art.18ust.2pkt4, pkt.9ipkt.10, art.51, art.58ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2017, poz.1875zpóźn. zm.) oraz art 89art.211, art.212, art.214, art.215, art.217,art.218, art.220, art.221, art.222, art.235, art 236art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy zdnia 27sierpnia 2009r ofinansach publicznych (Dz.U. z2017, poz.2077zpóźn. zm.) Rada Gminy Kłom...

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 13:56