Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zeb...

28/04/2018 S83 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Kłomnice: Usługi związane zodpadami 2018/S 083-187596 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 Kłomnice 42-270 Polska Osoba do kontaktów: Aleksandra Stępień Tel.: +48 343281122 E-mail: astepien@klomnice.pl Faks: +48 343281121 Kod NUTS: PL224 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.klomnice.pl...

Utworzony: 2018-04-30 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 14:53

2. Rok 2018

Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.05.2018

OR.0050.68.2018 Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego zzakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury idziedzictwa narodowego wśrodowiskach seniorów zterenu gminy Kłomnice wroku 2018. Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy zdnia 8marca 1990 roku osamorządzie gminy, (t.j. Dz.U z2017r. poz. 1875 zpóźn. zm.) oraz art. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003ro działalności pożytku publicznego...

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 13:16

3. Rok 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy zdnia24 kwietnia 2003r odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U. z2018 r, poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 276.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice zdnia 21 listopada 2017 r.w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice zOrganizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3ust. 3ustawyo działalności pożytku publicznego io wolontariacie na rok2018 WÓJT GMINYKŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARC...

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 13:14

4. Rok 2018

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

INFORMACJAOZAKOŃCZENIU KONSULTACJISPOŁECZNYCH Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w dniu 15.06.2018r. o godz. 15.00 zakończyły się konsultacje społeczne projektu Uchwał w sprawie: - ustalenia maksymalnejliczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłomnice - ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Konsultacje zostały przeprowadzone w terminieod dnia 11.06.2018r do dnia 15.06.2018r. w godzinach od 8.00 do 15.00....

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 09:46

5. Sołectwa

Wykaz sołectw i sołtysów gminy Kłomnice na kadencję 2015-2019

Sołectwo Nazwisko i imię numer telefonu Adamów Ociepa Małgorzata 723 540 981 Bartkowice Wdowiński Szymon 34 328 11 16 503 085 964 Chmielarze Bekus Krzysztof 34 328 16 17 Chorzenice Bławat Janusz 600 751 140 Garnek Jędras Wiesława 34 328 16 78 790 898 302 Karczewice Baran Jerzy 34 328 17 33 512 522 720 Kłomnice Matuszczak Stanisław 34 328 13 50 781 927 851 Kuźnica Jurczyk Sławomir 601 681 966 Konary Krok Aneta 697 903 299 Lipicze Woch Zofia 723 620 216 Michałów k/Kłomnic Modlasiński Zbigniew ...

Utworzony: 2015-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 09:16

6. Rok 2018

Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2018

OR.0050.84.2018 Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia działki pod ustawienie cyrku. Na podstawie art.30ust.2pkt.3ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2018r. poz.994.) oraz Uchwały Rady gminy Kłomnice Nr196/XXVII/09 zdnia 8czerwca 2009r. wsprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr130, poz.2644zdnia 24lipca 2...

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 14:56

7. Rok 2018

Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2018

OR.0050.85.2018 Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia działki pod ustawienie cyrku. Na podstawie art.30ust.2pkt.3ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2018r. poz.994.) oraz Uchwały Rady gminy Kłomnice Nr196/XXVII/09 zdnia 8czerwca 2009r. wsprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr130, poz.2644zdnia 24lipca 2...

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 14:54

8. Rok 2018

Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 14:52

9. Rok 2018

Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 14:51

10. Rok 2018

Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2018

OR.0050.71.2018 Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia Iustnego przetargu nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości wAdamowie. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 14września 2004 roku wsprawie sposobu itrybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z2014r., poz.1490 zpóźn. zm. ) zarządza się, co następuje: §1.Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia Ius...

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 14:25

11. Rok 2018

Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2018

OR.0050.72.2018 Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3miesięcy. Na podstawie art.30ust.2 pkt.3 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2018r. poz.994z późn. zm.) iart.13ust.1 iart.35ust.1b ustawy zdnia 21sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z2018r. poz.121z późn. zm.) zarządza się, co następuje: §1.Wynajmuje sięna okres do 3 miesięcy tj. od 06.06.2018r. do 31.08.2018r....

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 14:23

12. Rok 2018

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie wrzesi...

Ogłoszenie nr 567769-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie wrzesień - grudzień 2018r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącz...

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 13:49

13. Rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Na podstawie art. 20 i art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) informuję mieszkańców, że na terenie Gminy Kłomnice od dnia 21.06.2018r. do 20.06.2021r. obowiązywać będą nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zatwierdzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, decyzj...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 12:42

14. Rok 2018

Protokół z przeprowadzonych w dniach od 06 czerwca 2018 roku do 12 czerwca 2018 roku...

Protokół zprzeprowadzonych wdniach od 06 czerwca 2018 roku do 12 czerwca 2018 roku konsultacji społecznych wsprawie projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice zmieniającej uchwałę wsprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice PROTOKÓŁ Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się przeprowadzone wdniach od 06 czerwca 2018 roku do 12 czerwca 2018 roku konsultacje społeczne zmieszkańcami gminy wsprawie projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów soł...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 15:14

15. Rok 2018

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH - WOOŚ.442.2.20...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko pr...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 13:46

16. Rok 2018

PROJEKT -Protokół Nr XLII.2018

XLII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 23.03.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 11:40. Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XLII sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyka, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. B. Łasińską, radnych powiatowych w osobie p. L. Wiśniewskiego oraz p. J. Miarzyńskiego ...

Utworzony: 2018-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 15:06

17. Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Informacje udostępnione na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystoś...

Utworzony: 2015-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 09:20

18. Rok 2018

Konsultacje dotyczące ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alko...

Konsultacje dotyczące ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy KŁOMNICE oraz ustalenia zasad usytuowania na tereniegminy KŁOMNICEmiejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłomnice oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice mi...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:44

19. Rok 2018

Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.06.2018

OR.0050.81.2018 Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.06. 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłomniceoraz zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 994 ) orazUchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 174/XXII/2013z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określania zasad i trybu ...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:19

20. Rok 2018

Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:11