Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego z dnia 10.04.2018

Treść w załączniku

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 14:21

2. Rok 2018

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2018

OR.0050.25.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży wdrodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Adamowie. Na podstawie art.30ust. 2 pkt 3ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2017r. poz.1875zpóźn. zm.) art.35ust.1i2, art.37ust.1 iart 40ust 1pkt.1, ust. 3, art.67 ustawy zdnia 21sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z2018r., poz.121ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr196/XXVI...

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:41

3. Rok 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publiczne...

Wyniki ogłoszone Zarządzeniem 42/2018 z dnia 04.04.2018

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:27

4. Rok 2018

Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.04.2018

OR.0050.43.2018 Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej obręb Konary na okres do 3lat. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017r., poz.1875ze zm.) iart.35ust.1 ustawy zdnia 21sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018r., poz.121ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr196/XXVII/09 zdnia 8czerwca 2009r. wsprawie określenia zasad go...

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:25

5. Rok 2018

Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

OR.0050.34.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 305.XLI.2018 z dnia 23.03.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następu...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:23

6. Rok 2018

Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.03.2018

OR.0050.32.2018 Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 31/2018 z dnia 09.03.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następ...

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:21

7. Rok 2018

Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.03.2018

OR.0050.31.2018 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)zarządza się, co następuje: §1.W związku z decyzją Wojewody Śląskiego: -...

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:19

8. Rok 2018

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

OR.0050.13.A.2018 Zarządzenie Nr 13/A/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 297.XL.2018 z dnia 06.02.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co nas...

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:17

9. Rok 2018

Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2018

OR.0050.40.2018 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)zarządza się, co następuje: §1.W związku z decyzją Wojewody Śląskiego: ...

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:14

10. Rok 2018

Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.04.2018

OR.0050.42.2018 Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.04.2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznegow zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom iPatologiom Społecznym w Sołectwach Gminy Kłomnice w2018 roku. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 15 ust. 2austawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), u...

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:07

11. Rok 2018

Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2018

OR.0050.41.2018 Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.jak równieżz Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 40/2018 z dnia 29.03.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następ...

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:07

12. Rok 2018

Wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżaw...

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2018r poz.121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 43/2018 z dnia 11.04.2018r; Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz: Pani Dari Król-Berdys Obręb Numer działki Pow. w ha w tym: użytki numer księgi wieczystej Proponowany czynsz w q...

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 13:01

13. Wybory

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie o objęciu funkcji z dnia 5 kwietnia 2...

w załaczniku informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie o objęciu funkcji

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 09:23

14. Rok 2018

Remont drogi gminnej ul Wiosennej w miejscowości Niwki

Początek formularza Ogłoszenie nr 532601-N-2018 z dnia 2018-03-16 r. Gmina Kłomnice: Remont drogi gminnej ul. Wiosennej w miejscowości Niwki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któ...

Utworzony: 2018-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 09:34

15. Rok 2018

Protokół Nr XLI.2018 projekt

XLI sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 23.03.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 12:20. Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XLI sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyka, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. B. Łasińską, radnych powiatowych w osobie p. L. Wiśniewskiego oraz p. J. Miarzyńskiego cz...

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 12:03

16. Rok 2018

Protokół Nr XL.2018

XL sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 06.02.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 10:33. Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XL sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. E. Recha, radnych powiatowych w osobie p. J. Miarzyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierow...

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 12:01

17. Rok 2018

Uchwała Nr 316.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

Uchwała Nr 316.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 marca 2018 r. uchylająca uchwałę nr 285.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice zdnia 21listopada 2017r. zmieniająca uchwałę wsprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice. Na podstawie art.35ust.1iart 40ust.2pkt1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017r., poz.1875) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje §1.Uchyla się Uchwałę nr 285.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice zdnia 21listopada 2017r. zmieniająca uchwałę ws...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 11:38

18. Rok 2018

Uchwała Nr 315.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

Uchwała Nr 315.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej wKłomnicach Na podstawie art.18ust.2pkt9lit. h ustawy zdnia 8marca 1990roku osamorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2017r. poz.1875) oraz art.15ust.3ustawy zdnia 27sierpnia 2009roku ofinansach publicznych (tj. Dz.U. z2017r. poz.2077zpóźn. zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje: §1.W statucie Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum ...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 11:37

19. Rok 2018

Uchwała Nr 314.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

UCHWAŁA NR 314.XLI.2018 RADY GMINY KŁOMNICE z dnia 23 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłomnice na lata 2018 - 2025 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 poz . 1875 ze zm. ) i art. 16b, art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze.zm. ) Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się Strategię Rozwiązyw...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 11:36

20. Rok 2018

Uchwała Nr 313.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

Uchwała Nr 313.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granicoraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2017r. poz.1875zpóźn. zm.), art.12 §2, 11-12 iart.186 §1 ustawy zdnia 5stycznia 2011r.-Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z2017r. poz.15zpóźn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy zdnia 11stycznia 2018roku oz...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 11:28