Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, Adamów - etap III

Początek formularza Ogłoszenie nr 566722-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Gmina Kłomnice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, Adamów – etap III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014...

Utworzony: 2017-08-09 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 10:09

2. Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Informacje udostępnione na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystoś...

Utworzony: 2015-04-20 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 07:43

3. Rok 2017

Zarządzenie nr 137/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.07.2017

OR.0050.137.2017 Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego i osoby funkcyjnej do wykonania aktualizacji „Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych w gminie Kłomnice” poprzez wykonanie nowego planu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póz...

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 15:24

4. Rok 2017

Zarządzenie nr 118/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.07.2017

OR.0050.118.2017 Zarządzenie nr 118/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.07.2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Na podstawie art.3 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) zarządza się co następuje: §1 Ustala się „Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Kłomnice” dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w miejscowości Kłomnice, przy ...

Utworzony: 2017-07-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 15:21

5. Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

W załaczniku Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice.

Utworzony: 2016-01-27 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 12:48

6. Rok 2017

Wykonanie otworów eksploatacyjnych SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowa...

Początek formularza Ogłoszenie nr 562500-N-2017 z dnia 2017-08-02 r. Gmina Kłomnice: Wykonanie otworów eksploatacyjnych SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowami i armaturą dla gminnego ujęcia wód podziemnych we wsi Zdrowa, gmina Kłomnice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu l...

Utworzony: 2017-08-02 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 09:58

7. Rok 2017

Zarządzenie nr 136/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.08.2017

OR.0050.136.2017 Zarządzenie Nr 136/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.08.2017 r w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice w dniu 14.08.2017 r. Na podstawie art.33 ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje : § 1. W dniu 14 sierpnia 2017 r. ustala się czas pracy Urzędu Gminy w Kłomnicach od godziny 730 do godziny 1430. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gmin...

Utworzony: 2017-08-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:17

8. Rok 2017

Zarządzenie nr 134/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:16

9. Rok 2017

Zarządzenie nr 135/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:16

10. Rok 2017

Zarządzenie nr 122/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.07.2017

Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.07.2017r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z2015, poz. 2164 zpóźń. zm) zarządza się, co następuje: § 1 Powołać wUrzędzie Gminy Kłomnice Stałą Komisję Przetargową do udzielania zamówień publicznych, ...

Utworzony: 2017-07-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:15

11. Rok 2017

Zarządzenie nr 133/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.08.2017

OR.0050.133.2017 Zarządzenie nr 133/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.08.2017r. w sprawie ustalenia terminu składania oraz wzoru wniosku oprzyznanie świadczeń pomocy materialnej ocharakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników wramach programu rządowego pomocy uczniom w2017 roku „Wyprawka szkolna”. Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 26 lipca 2017 r. wsprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów e...

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:12

12. Rok 2017

Zarządzenie nr 127/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.07.2017

OR.0050.127.2017 Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wynajmu lokalu socjalnego wGarnku na czas oznaczony do 3lat. Na podstawie art.30ust.1 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2016r., poz.446, zm. poz.1579i1948.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr154/XXVII/04 zdnia 10.08.2004r. wsprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących wskład zasobu gminy ogłoszonej wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr83poz.2405zdnia 30sierpnia ...

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:07

13. Rok 2017

Zarządzenie nr 132/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.08.2017

OR.0050.132.2017 Zarządzenie Nr 132/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie nieskorzystania zprawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej wMichałowie. Na podstawie art.110ust.1 ustawy zdnia 21sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016r., poz.2147, zm. poz.2260oraz z2017r. poz.820.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr196/XXVII/09 zdnia 08.06.2009r. wsprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:04

14. Rok 2017

Remont drogi gminnej relacji Kuźnica - Błonie etap I

Początek formularza Ogłoszenie nr 548790-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. Gmina Kłomnice: Remont drogi gminnej relacji Kuźnica – Błonie etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia...

Utworzony: 2017-07-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 11:30

15. Rok 2017

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości połozonej ...

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kłomnice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 188/3 o pow. 0,2514 ha, położona w miejscowości Zdrowa ul. Zielona 5, księga wieczysta CZ1C/00047469/8. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, szerokość około 33m, długość około 76m. Na działce znajdują się ruiny zabudowy zagrodowej , a także drzewa i krzewy różnych gatunków, w tym liczne samosiejki brzóz. Ze względu na wie...

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 09:02

16. Rok 2017

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscow...

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kłomnice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 2117/1 o pow. 0,1805 ha, położona w miejscowości Chorzenice ul. Główna 40, księga wieczysta CZ1C/00112788/7. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, szerokość około 16-17 m, długość około 108-110m. na działce znajduje się około 100 letni, od kilkunastu lat nieużytkowany drewniany budynek połączony z murowanym budynkiem gospod...

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 08:56

17. Rok 2017

Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2017

Treść zarządzenia w załączniku

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 08:30

18. Rok 2017

Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

Początek formularza Ogłoszenie nr 572046-N-2017 z dnia 2017-08-14 r. Gmina Kłomnice: Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dz...

Utworzony: 2017-08-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 14:55

19. Rok 2017

Zarządzenie nr 131/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.08.2017

OR.0050.131.2017 Zarządzenie Nr 131/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5ustawy zdnia 8marca 1990 roku osamorządzie gminnym (t.j. Dz.Uz 2016r., poz. 446) oraz art. 36a, ust. 13 ustawy zdnia 7września 1991r. osystemie oświaty (t.j.Dz.Uz 2016r. poz. 1943 zpóźn. zm.) Wójt Gminy Kłomnice zarządza co następuje: § 1. Powierza się Pani Katarzynie Jurkowskie...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 14:32

20. Rok 2017

Zarządzenie nr 130/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.07.2017

OR.0050.130.2017 Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 128/2017 z dnia 31.07.2017r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co ...

Utworzony: 2017-07-31 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 14:31