Uchwała Nr 296.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

Uchwała Nr 295.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr 294.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

w sprawie: zmiany uchwały  przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na   potrzeby Komisariatu w Kłomnicach

Uchwała Nr 293.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 292.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 291.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

Uchwała Nr 290.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

 w sprawie Budżetu Gminy na 2018 rok  

Uchwała Nr 289.XXXVIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.12.2017

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 288.XXXVIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.12.2017

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 287.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 286.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr 285.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 284.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 283.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konarach.

Uchwała Nr 282.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie.

Uchwała Nr 281.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie.

Uchwała Nr 280.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach.

Uchwała Nr 279.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Garnku.

Uchwała Nr 278.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rzerzęczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach.

Uchwała Nr 277.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kłomnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.

Uchwała Nr 276.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uchwała Nr 275.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 274.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 273.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Uchwała Nr 272.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr 271.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 270.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

w sprawie: przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach

Uchwała Nr 269.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 268.XXXVI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2017

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku  

Uchwała Nr 267.XXXVI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2017

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027

Uchwała Nr 266.XXXVI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2017

 Uchwała Nr 266.XXXVI.2017
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 24 października 2017 r.
 

Uchwała Nr 265.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 264.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 263.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 262.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada

Uchwała Nr 261.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr 260.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 259.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 258.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

 w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą” Radosna młodzież szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie w ramach Europejskiego...

Uchwała Nr 257.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 256.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2017

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 255.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kęsowo, powiat Tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

Uchwała Nr 254.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  pomiędzy ulicami: Leśną i Łąkową w miejscowości Pacierzów, w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 253.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

 w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Bartkowice

Uchwała Nr 252.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku.

Uchwała Nr 251.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą „Podstawowa sprawa – wiedza!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Europejski...

Uchwała Nr 250.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 249.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 248.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 247.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2017

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 246.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 245.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 244.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego.

Uchwała Nr 243.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 242.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej.

Uchwała Nr 241.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 240.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 239.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr 238.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 237.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 236.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2016 rok

Uchwała Nr 235.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 234.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2017

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Uchwała Nr 233.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.05.2017

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 232.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.05.2017

w  sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr 231.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.05.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 230.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.05.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr 229.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.05.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 6.II.2014 z dnia 8.12.2014r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr 228.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.05.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 5.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 227.XXXII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.05.2017

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 226.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

w sprawie  rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 225.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr 224.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Uchwała Nr 223.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Rzerzęczycach

Uchwała Nr 222.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Nieznanicach

Uchwała Nr 221.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Michałów Rudnicki (wieś) na Michałów (wieś) oraz zmianę nazwy i rodzaju miejscowości Michałów (kolonia) na Michałów Rudnicki (wieś).

Uchwała Nr 220.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr ewid 1609/3 w miejscowości Kłomnice, bedącej własnością Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 219.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 218.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2017

Uchwała Nr 217.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 216.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała Nr 215.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 214.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Uchwała Nr 213.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice.

Uchwała Nr 212.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 211.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kłomnice uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 210.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w Gminie Kłomnice.

Uchwała Nr 209.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Uchwała Nr 208.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi MICHAŁÓW RUDNICKI  

Uchwała Nr 207.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 549/6, położonej w obrębie geodezyjnym Nieznanice.

Uchwała Nr 206.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłomnice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Uchwała Nr 205.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 204.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2017 roku

Uchwała Nr 203.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 202.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 201.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 200.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2017

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.