Uchwała Nr 101.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2009-2016

Uchwała Nr 100.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 w sprawie przyjęcia statutu Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej

Uchwała Nr 99.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 w trakcie uzupełniania 

Uchwała Nr 98.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027.  

Uchwała Nr 96.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice  

Uchwała Nr 95.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 grudnia 2015 r Nr 90.XVII.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 w sprawie Budżetu Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Kłomnice”

Uchwała Nr 92.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.  

Uchwała Nr 91.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2015

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 90.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr 89.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 88.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 6.II.2014 z dnia 8.12.2014rw sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr 87.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr 86.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 85.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 84.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015rdotyczącej Budżetu Gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 83.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr 82.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr 81.XV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2015

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Uchwała Nr 80.XV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2015

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Uchwała Nr 79.XV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2015

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr 78.XV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2015

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 77.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr 76.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”

Uchwała Nr 75.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego ,,Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” z siedzibą w Zdrowej

Uchwała Nr 74.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 73.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015 – 2027

Uchwała Nr 72.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015

 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłomnice”

Uchwała Nr 71.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Witkowice

Uchwała Nr 70.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 69.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015

w sprawie: wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Uchwała Nr 68.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2015

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rędziny dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy

Uchwała Nr 67.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2015

  w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 66.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2015

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015rdotyczącej Budżetu Gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 65.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2015

w sprawie: emisji obligacji

Uchwała Nr 64.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015 – 2027

Uchwała Nr 63.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 62.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr 61.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”

Uchwała Nr 60.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata2016-2022

Uchwała Nr 59.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 37.VIII.2015 z dnia 28 kwietnia 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.

Uchwała Nr 58.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn: „Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w miejscowości Kłomnice”

Uchwała Nr 57.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nieznanice dotyczącego zmiany przedsięwzięć

Uchwała Nr 56.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatówna ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr 55.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 5.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.12.2014r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 54.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 53.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłomnice  

Uchwała Nr 52.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 51.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 50.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2014 rok

Uchwała Nr 49.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 48.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Uchwała Nr 47.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 46.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015–2027

Uchwała Nr 45.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 44.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmianę urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na Zberezka /wieś/ oraz miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.

Uchwała Nr 43.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2015.

Uchwała Nr 42.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie nadania tytułu „ Honorowego Obywatela Gminy Kłomnice”

Uchwała Nr 41.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 40.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rzerzęczyce

Uchwała Nr 39.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso  

Uchwała Nr 38.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 37.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta

Uchwała Nr 36.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów w uznaniu osiągnięć w dziedzinie oświaty, Kultury lub sportu

Uchwała Nr 35.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 117/XVII/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”.

Uchwała Nr 34.VII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015–2027

Uchwała Nr 33.VII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 32.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kłomnice do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Kłomnice a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi       w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr 31.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015–2027

Uchwała Nr 30.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

Uchwała Nr 29.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Częstochowskiego.

Uchwała Nr 28.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi RZERZĘCZYCE  

Uchwała Nr 27.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie: zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwała Nr 26.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 25.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice.

Uchwała Nr 24.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice

Uchwała Nr 23.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 w Gminie Kłomnice.  

Uchwała Nr 22.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015

w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 21.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap II”

Uchwała Nr 20.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja budynku ZS w Witkowicach”.

Uchwała Nr 19.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 18.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015

w sprawie: Budżetu Gminy na 2015 rok