Uchwała Nr 17.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice do roku 2032 - aktualizacja”

Uchwała Nr 15.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej

Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 291/XXXVI/2014 w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 302/XXXVII/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego

Uchwała nr 10.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała nr 9.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014

  w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015rok

Uchwała nr 8.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchmości na 2015 rok

Uchwała nr 7.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 6.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2014

w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.

Uchwała nr 5.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2014

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2014

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 3.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2014

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 2.I.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 01.12.2014

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała nr 1.I.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 01.12.2014

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała nr 312/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała nr 311/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 310/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)

Uchwała nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014

w sprawie : przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015  

Uchwała nr 308/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała nr 307/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 306/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

Uchwała nr 305/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 304/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała nr 303/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 302/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego

Uchwała nr 301/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała nr 300/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kłomnice.

Uchwała nr 299/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

w sprawie zmiany uchwały nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr 298/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.  

Uchwała nr 297/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 296/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała nr 295/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.  

Uchwała nr 294/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.

Uchwała nr 293/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała nr 292/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 291/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego

Uchwała nr 290/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice

Uchwała nr 289/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr 288/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

Uchwała nr 287/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 218/XXIV/2013

Uchwała nr 286/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała nr 285/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn : „Przebudowa skrzyżowania ulic: Skrzydlowskiej, Szkolnej i Ogrodowej w miejscowości Rzerzęczyce”

Uchwała nr 284/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Częstochowskiego

Uchwała nr 283/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 282/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

Uchwała nr 281/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Uchwała nr 280/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2014

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy

Uchwała nr 279/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2014

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2013 rok  

Uchwała nr 278/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała nr 277/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2014

w sprawie:zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania  pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach

Uchwała nr 276/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 275/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2014

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała nr 274/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała nr 273/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce

Uchwała nr 272/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17 marca 2014r w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce  

Uchwała nr 271/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników

Uchwała nr 270/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała nr 269/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 lipca 2013 roku z póź. zm.w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 268/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania  pn. „Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno-kulturalne”

Uchwała nr 267/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczenie na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Księżej oraz przebudowa ul. Gwiezdnej w msc. Kłomnice

Uchwała nr 266/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania  pn. „Budowa targowiska w msc. Kłomnice”

Uchwała nr 265/XXXII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 264/XXXII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2014

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki

Uchwała nr 263/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

w spawie zwrócenia się z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie uruchomienia działalności Szpitala w Blachowni

Uchwała nr 262/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Uchwała nr 261/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

Uchwała nr 260/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

w sprawie: przekazania środków finansowych dla policji  

Uchwała nr 259/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 258/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała nr 257/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce

Uchwała nr 256/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr 255/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała nr 254/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

w sprawie: bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

Uchwała nr 253/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

Uchwała nr 252/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 w Gminie Kłomnice .

Uchwała nr 251/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 250/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 249/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzerzęczyce na lata 2014-2020

Uchwała nr 248/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała nr 247/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała nr 246/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.