Uchwała nr 159/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012

w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017”.

Uchwała nr 158/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012

w sprawie: podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 157/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012

sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała nr 156/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 155/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012

w sprawie: Budżetu Gminy na 2013 rok

Uchwała nr 154/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Uchwała nr 153/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012

w sprawie przyjęcia statutów sołectw w gminie Kłomnice

Uchwała nr 152/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

Uchwała nr 151/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała nr 150/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Uchwała nr 149/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała nr 148/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 147/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

Uchwała nr 146/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

w sprawie: uchylenia uchwały  

Uchwała nr 145/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała nr 144/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

W sprawie zmiany uchwały nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

Uchwała nr 143/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

W sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

Uchwała nr 142/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

w sprawie: podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała nr 141/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

w sprawie: zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 140/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

Uchwała nr 139/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała nr 138/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 137/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

w sprawie: zmiany uchwały Nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr 136/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr 135/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie: 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Uchwała nr 134/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

w sprawie: zmiany uchwały Nr 47/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Uchwała nr 133/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.08.2012

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała nr 132/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.08.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

Uchwała nr 131/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.08.2012

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała nr 130/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.08.2012

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała nr 129/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.08.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”

Uchwała nr 128/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.08.2012

w sprawie: zmiany uchwały Nr 113/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 127/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

Uchwała nr 126/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

Uchwała nr 125/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: zmiany uchwały nr 98/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego

Uchwała nr 124/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice

Uchwała nr 123/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Rzekach Wielkich z klasami I-III stanowiącej filię Szkoły Podstawowej w Garnku

Uchwała nr 122/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

Uchwała nr 121/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała nr 120/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Nieznanicach przy ul. Mstowskiej i Sobieskiego

Uchwała nr 119/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 118/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

Uchwała nr 117/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie gminy Kłomnice

Uchwała nr 115/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

W sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Kłomnice”

Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Uchwała nr 113/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 112/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 99/XIII/2012 z dnia 08.02.2012 o pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 111/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 110/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała nr 109/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

Uchwała nr 108/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

Uchwała nr 107/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała nr 106/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bartkowice. 

Uchwała nr 105/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 92/XI/2011 z dnia 17.11.2011r w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 540/2 o pow.0,1586 ha stanowiąca własność Gminy Kłomnice położona obręb Nieznanice na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 526/44 obręb Nieznanice stanowiąca własność Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie,  przy ul. Zbożowej 4.

Uchwała nr 104/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała nr 103/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie: zmiany uchwały Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia , nagród i dodatków socjalnych.

Uchwała nr 102/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rzekach Wielkich z klasami I-III stanowiącej filię Szkoły Podstawowej w Garnku

Uchwała nr 101/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz planu wydatków na rok 2012 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłomnice.

Uchwała nr 100/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała nr 99/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 98/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego