Uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

Uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

w sprawie: Budżetu Gminy na 2012 rok

Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

Uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Uchwała nr 93/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała nr 92/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 540/2 o pow.0,1586 ha stanowiąca własność Gminy Kłomnice położona obręb Nieznanice na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 526/44 obręb Nieznanice stanowiąca własność Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Sp.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej 4.

Uchwała nr 91/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Warszawie.

Uchwała nr 90/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Warszawie.

Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Konary

Uchwała nr 88/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Rzerzęczyce

Uchwała nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 .

Uchwała nr 86/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Uchwała nr 85/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

Uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 83/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 82/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Uchwała nr 81/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr 80/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała nr 79/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

Uchwała nr 78/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 77/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży działki nr 174/1 położonej w Witkowicach na rzecz Tadeusza Góry oraz Michała i Sylwii małż. Śledziński.

Uchwała nr 76/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Uchwała nr 75/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Radomsko

Uchwała nr 74/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie przekazanie Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia dwóch uczniów w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.

Uchwała nr 73/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Uchwała nr 72/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

Uchwała nr 71/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

Uchwała nr 70/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Kłomnice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała nr 69/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

Uchwała nr 68/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach wraz z zabezpieczeniem piwnic przed zalaniem

Uchwała nr 67/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała nr 66/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. Remont zbiornika wodnego z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowości Kłomnice.

Uchwała nr 65/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011

w sprawie: wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Uchwała nr 64/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2011

w sprawie : upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr 63/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2011

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2011

w sprawie :wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłomnice.

Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2011

w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych – „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Rzerzęczycach

Uchwała nr 60/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2011

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 15/1 położonej w Kłomnicach na rzecz Rozalii Szwejda zam. Kłomnice ul. Częstochowska 14.

Uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2011

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

Uchwała nr 57/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2011

W sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Nieznanice” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.07.2011

w sprawie skargi na Radę Gminy Kłomnice

Uchwała nr 55/VIII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.07.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

Uchwała nr 54/VIII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.07.2011

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Kłomnice oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Uchwała nr 53/VIII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.07.2011

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Uchwała nr 52/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała nr 51/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

Uchwała nr 50/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie sfinansowania wydatków na dzieci z terenu gminy Kłomnice uczęszczających do przedszkoli i obiektów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa

Uchwała nr 49/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie :ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr 47/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Uchwała nr 45/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

Uchwała nr 44/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne

Uchwała nr 43/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Warszawie.

Uchwała nr 42/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała nr 41/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2011

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Uchwała nr 39/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2011

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 38/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2011

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Uchwała nr 37/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

Uchwała nr 36/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2011

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

Uchwała nr 35/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2011

w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kłomnice

Uchwała nr 34/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

Uchwała nr 33/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2011

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego

Uchwała nr 32/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2011

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Warszawie.

Uchwała nr 31/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2011

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Uchwała nr 30/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2011

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Uchwała nr 29/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2011

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Budowa wodociągu-Zberezka"

Uchwała nr 28/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2011

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie: Budowa garażu OSP w Karczewicach

Uchwała nr 27/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2011

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie: Dokończenie prac związanych z budową kompleksu  boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Gminie Kłomnice – Rzerzęczycach przy ul. Skrzydlowskiej

Uchwała nr 26/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

uchylono

Uchwała nr 25/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej

Uchwała nr 24/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Radomska

Uchwała nr 23/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

Uchwała nr 22/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

Uchwała nr 20/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: ustalenia cen za usługi świadczone przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie

Uchwała nr 19/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Kłomnice

Uchwała nr 16/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014.

Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011

w sprawie: Budżetu Gminy na 2011 rok