Uchwała Nr 238/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 237/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 236/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 228/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok

Uchwała Nr 235/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

 w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektów w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 234/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.

Uchwała Nr 233/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.  

Uchwała Nr 232/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Uchwała Nr 231/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.

 w sprawie: Budżetu Gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 230/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r.

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010  

Uchwała Nr 229/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr 228/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2010 rok

Uchwała Nr 227/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 226/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała Nr 225/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r.

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

Uchwała Nr 224/XXX/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr 223/XXX/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witkowice na lata 2009-2015

Uchwała Nr 222/XXX/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2009r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Kłomnice

Uchwała Nr 221/XXX/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.  

Uchwała Nr 220/XXX/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2009r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała Nr 219/XXX/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2009r.

w sprawie przekazanie Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia dwóch uczniów w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.

Uchwała Nr 218/XXX/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”

Uchwała Nr 217/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 216/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr 215/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2009r.

W sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Rzerzęczyce” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Uchwała Nr 214/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2009r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 213/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 212/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego projektu pn.: Budowa infrastruktury technicznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”.

Uchwała Nr 211/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego projektu: „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”

Uchwała Nr 210/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Uchwała Nr 209/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Garnek na lata 2008-2014.

Uchwała Nr 208/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chorzenice na lata 2009-2015

Uchwała Nr 207/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karczewice na lata 2009-2013.

Uchwała Nr 206/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr 205/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji

Uchwała Nr 204/XXVIII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2009r.

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego

Uchwała Nr 203/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr 202/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr 201/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

Uchwała Nr 200/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zdrowa na lata 2008-2015

Uchwała Nr 199/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 198/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 161/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Uchwała Nr 197/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała Nr 196/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

 w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 195/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 180/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.
w sprawie „Budowy świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem i garażem dwustanowiskowym dla OSP w Zdrowej”

Uchwała Nr 194/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała Nr 193/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr 192/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie – Przebudowa – remont ul. Bartkowskiej, ul. Głównej i ul. Ogrodowej w miejscowości Konary.

Uchwała Nr 191/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie – Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Rzerzęczyce – II etap

Uchwała Nr 190/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 189/XXVI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 188/XXVI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2009r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 160/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie ? Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Garnku wraz z termomodernizacją obiektu

Uchwała Nr 187/XXVI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr 186/XXVI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2009r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 173/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych od mieszkańców Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witkowice na lata 2009-2013.

Uchwała Nr 184/XXVI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 183/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 182/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 181/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Kłomnice

Uchwała Nr 180/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: budowy świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem i garażem dwustanowiskowym dla OSP w Zdrowej

Uchwała Nr 179/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chorzenice na lata 2009-2013

Uchwała Nr 178/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 177/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 176/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10/II/02 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia

Uchwała Nr 174/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr 173/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych od mieszkańców Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 172/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała Nr 171/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr 170/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 169/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 168/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 167/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2009-2016.

Uchwała Nr 166/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Garnek na lata 2008-2013

Uchwała Nr 165/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzydlów na lata 2008-2015.

Uchwała Nr 164/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zdrowa na lata 2008-2015.

Uchwała Nr 163/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjny

Uchwała Nr 162/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej im. H. Weigla w Blachowni.

Uchwała Nr 161/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Uchwała Nr 160/XXIV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie - Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Garnku wraz z termomodernizacją obiektu.