Uchwała Nr 87/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu i flagi Gminy Kłomnice przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Uchwała Nr 86/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Biura Obsługi Oświaty na zorganizowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i letnich.

Uchwała Nr 85/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjny

Uchwała Nr 84/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków s

Uchwała Nr 83/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr 82/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.

w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

PROTOKÓŁ SESJI Nr XIII/07

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 27.12.2007r

Uchwała Nr 81/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Uchwała Nr 80/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr 79/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008

Uchwała Nr 78/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie: oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.

Uchwała Nr 77/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

zmieniająca uchwałę Nr 55/VIII/07 z dnia 12.07.2007r w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego.

Uchwała Nr 76/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

zmieniająca uchwałę Nr 48/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 75/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Uchwała Nr 74/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji .

Uchwała Nr 73/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Uchwała Nr 72/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała Nr 71/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

PROTOKÓŁ SESJI Nr XII/07

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 26.11.2007r

Uchwała Nr 70/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r.

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr 69/XI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2007r.

w sprawie: przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2012?.

Uchwała Nr 68/XI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2007r.

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

Uchwała Nr 67/XI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2007r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała Nr 66/XI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2007r.

w sprawie: wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie.

PROTOKÓŁ SESJI Nr XI/07

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 11.10.2007 roku.

Uchwała Nr 65/XI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2007r.

w sprawie : użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku ?Zespół Gminny Nr 2? w Kłomnicach ul. Strażacka 18 na tymczasową siedzibę Komisariatu Policji w Kłomnicach.

Uchwała Nr 64/X/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2007r.

w sprawie nie uchylania uchwał

Uchwała Nr 63/X/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2007r.

w sprawie : bezprzetargowego zbycia działki nr 694/4 o pow.0,0369 ha położonej w Witkowicach przy ul. Leśnej na rzecz PP. Marioli i Dariusza małż. Całkiewicz.

Uchwała Nr 62/X/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r

Uchwała Nr 61/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.07.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr 60/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2007r.

w sprawie zasad dożywiania dzieci w roku szkolnym 2007/2008

Uchwała Nr 59/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi

Uchwała Nr 58/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2007r.

w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

Uchwała Nr 57/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2007r.

w sprawie: zasad sprawiania pogrzebu, oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała Nr 56/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2007r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnącego na terenie gminy Kłomnice

Uchwała Nr 55/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2007r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego

Uchwała Nr 54/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr 53/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 52/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r.

Rada Gminy uchwala: nie uchylać uchwały Nr 45/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r

Uchwała Nr 51/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r. Instytucji Kultury Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 50/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r.

w sprawie : uchylenia uchwały.

Uchwała Nr 49/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r.

w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr 48/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 47/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zad. „Termomodemizacja" budynku Szkoły Podstawowej w Kłomnicach

Uchwała Nr 46/VII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr 45/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 44/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r.

w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych najemcom, którzy zajmują lokal na czas określony.

Uchwała Nr 43/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 22/IV/2007 z dnia 21.02.2007r. na zaciągnięcie kredytu na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Gwiezdna, Księżycowa, Poprzeczna w msc. Kłomnice”

Uchwała Nr 42/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r.

w sprawie: poprawy środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby Gmina Kłomnice – zadanie I

Uchwała Nr 41/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r.

w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków finansowych przyznanych gminie przez Ministerstwo Sportu

Uchwała Nr 40/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

Uchwała Nr 39/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr 38/VI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.04.2007r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 37/V/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2007r.

w sprawie oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.

Uchwała Nr 36/V/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2007r.

w sprawie: desygnowania członków – przedstawicieli organu prowadzącego szkołę – komisji konkursowej, która wyłania kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły.

Uchwała Nr 35/V/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2007r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 117/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. dotyczącej ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłomnice.

Uchwała Nr 34/V/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2007r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 21/IV/2007 z dnia 21.02.2007r. na zaciągnięcie kredytu na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej Nr 91 obszaru miejscowości Lipicze”

Uchwała Nr 33/V/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2007r.

w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków finansowych przyznanych gminie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Uchwała Nr 32/V/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2007r.

w sprawie realizacji zadania: Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych dla miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) – Etap I

Uchwała Nr 31/V/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

Uchwała Nr 30/V/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr 29/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

W sprawie nie uchylania uchwał Nr: 318/XXXIV/06 i 319/XXXIV/06

Uchwała Nr 28/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 27/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie: współdziałania i Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 26/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie : bezprzetargowego zbycia nieruchomości i przekazanie jej w użytkowanie wieczyste Spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała Nr 25/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie: zmiany nazw miejscowości.

Uchwała Nr 24/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych

Uchwała Nr 23/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych sa

Uchwała Nr 22/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Gwiezdna, Księżycowa, Poprzeczna w msc. Kłomnice”

Uchwała Nr 21/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej Nr 91 obszaru msc. Lipicze”

Uchwała Nr 20/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.02.2007r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007r.