Uchwała Nr 276/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok

w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Konarach imienia Jana Pawła II.

Uchwała Nr 275/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok

w sprawie : bezprzetargowego zbycia części działki nr 549/3 położonej w Nieznanicach stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz P.A.T. Bugała sp.j. Częstochowa ul. Legionów 100

Uchwała Nr 274/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok

w sprawie: stanowiska dot. zmiany decyzji scaleniowej.

Uchwała Nr 273/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Uchwała Nr 272/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Uchwała Nr 271/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok

W sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2008

Uchwała Nr 270/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr 269/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

w sprawie : rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 268/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

w sprawie: poprawy środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby Gmina Kłomnice – zadanie I

Uchwała Nr 267/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

W sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2008

Uchwała Nr 266/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

w sprawie: ustalenia cen za usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt „As”, Jamrozowizna 1.

Uchwała Nr 265/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr 264/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2006 r.

Uchwała Nr 263/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w 2006 roku

Uchwała Nr 262/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr 261/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2005 rok

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

Uchwała Nr 260/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr 259/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005 rok

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10/II/02 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłomnice.

Uchwala Nr 258/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005r.

w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 257/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005 rok

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 162/XX/01 z dnia 26.02.2001r. w sprawie nadania Statutu GOK w Kłomnicach.

Uchwała Nr 256/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005 rok

w sprawie: podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 255/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005 rok

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006

Uchwała Nr 254/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005 rok

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjal

Uchwała Nr 253/XXVI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005 rok

W sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2008

Uchwała Nr 252/XXVI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

w sprawie: podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 251/XXVI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Uchwała Nr 250/XXVI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do podjęcia działań dotyczących wykupu gruntów w miejscowości Garnek w celu połączenia ul. Nowej z ul.Południową.

Uchwała Nr 249/XXVI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 4033

Uchwała Nr 248/XXVI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

w sprawie : nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice działek położonych w Adamowie od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Nr 247/XXVI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

w sprawie: przebudowy i modernizacji drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Kłomnicach

Uchwała Nr 246/XXVI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

w sprawie: przebudowa drogi gminnej ulicy Wesołej w Bartkowicach

Uchwała Nr 245/XXV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zad. „Termomodemizacja" budynku Urzędu Gminy

Uchwała Nr 244/XXV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

Zmieniająca uchwałę Nr 212/XXII/05 z dnia 23.03.2005 f. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na modernizację dróg powiatowych.

Uchwała Nr 243/XXV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.09.2005 rok

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr 242/XXV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2005 rok

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn.: „Rozbudowa szkoły w miejscowości Kłomnice„

Uchwała Nr 241/XXV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2005 rok

w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Kłomnice o przeznaczeniu środków finansowych w roku 2006 na sfinansowanie zadań w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.

Uchwała Nr 240/XXV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2005 rok

W sprawie określenia limitu wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

Uchwała Nr 239/XXV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2005 rok

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr 238/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie zmiany Uchwały nr 205/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Kłomnicach

Uchwała Nr 237/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

Uchwała Nr 236/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie zmiany Uchwały nr 203/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Kłomnicach

Uchwała Nr 235/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Rzerzęczycach

Uchwała Nr 234/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Nr 233/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice działek położonych w Karczewicacłi od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Nr 232/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr. 212/XXII/05 z dnia 23.03.2005 r.

Uchwała Nr 231/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie: Budowy boisk sportowych przy szkole Podstawowej w Kłomnicach

Uchwała Nr 230/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków finansowych przyznanych gminie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Uchwała Nr 229/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej- ul. Szkolnej w miejscowości Garnek

Uchwała Nr 228/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami” dla Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 227/XXIV/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2005 rok

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr 226/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2005 rok

w sprawie: renowacji boiska sportowego oraz przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych na terenie Parku w miejscowości Garnek.

Uchwała Nr 225/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2005 rok

w sprawie: Remontu zbiornika wodnego – rekreacyjnego w miejscowości Kłomnice przy ul. Sadowej.

Uchwała Nr 224/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2005 rok

W sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Zawada na lata 2005 - 2013

Uchwała Nr 223/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2005 rok

W sprawie: zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Garnek na lata 2005 - 2013

Uchwała Nr 222/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2005 rok

W sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Kłomnice na lata 2005 - 2013

Uchwała Nr 221/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2005 rok

w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia własności działki nr 1680/8 na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stefana w Skrzydlowie

Uchwała Nr 220/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2005 rok

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2004 r oraz podziału zysku Instytucji Kultury Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 219/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2005 rok

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 218/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie:ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ryczałtu dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr 217/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 216/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie : rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 215/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Zberezka

Uchwała Nr 214/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie inwestycji o nazwie: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej 91 obszaru miejscowości Lipicze”

Uchwała Nr 213/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie: przebudowy i modernizacji drogi gminnej ul. Stawowej w Lipiczu

Uchwała Nr 212/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na modernizację dróg powiatowych.

Uchwała Nr 211/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.

Uchwała Nr 210/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie:zmian uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2005r oraz zmian w załączni- kach Nr 1 i 3 do powyższej uchwały.

Uchwała Nr 209/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005r.

Uchwała Nr 208/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kłomnice

Uchwała Nr 207/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie: nadania Zespołowi Szkół w Witkowicach imienia Jana Kochanowskiego.

Uchwała Nr 206/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Rzekach Wielkich, stanowiącej filię Szkoły Podstawowej w Garnku.

Uchwała Nr 205/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr 204/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr 203/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr 202/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr 201/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy.

Uchwała Nr 200/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych sa

Uchwała Nr 199/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2005 rok

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjal

Uchwała Nr 198/XXI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.02.2005 rok

z sprawie: uchylenia Uchwały Nr 183/XX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego

Uchwała Nr 197/XXI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.02.2005 rok

o zamiarze przekształcenia Szkoły Filialnej w Rzekach Wielkich, stanowiącej filię Szkoły Podstawowej w Garnku.

Uchwała Nr 196/XXI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.02.2005 rok

w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego – schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Uchwała Nr 195/XXI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.02.2005 rok

w sprawie : nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice działek położonych w Kłomnicach od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Nr 194/XXI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.02.2005 rok

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 193/XXI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.02.2005 rok

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Uchwała Nr 192/XXI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.02.2005 rok

w sprawie: zabezpieczenia środków na finansowanie inwestycji po nazwą „Przebudowa i modernizacja ul. Zielonej w miejscowości Kłomnice” w pierwszych trzech miesiącach realizacji.

Uchwała Nr 191/XXI/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.02.2005 rok

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK