Uchwała Nr 190/XX/04 Rada Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r.

w sprawie herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 189/XX/04 Rada Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wznowienie działalności przez Młodzieżową Radę Gminy Kłomnice w roku 2005.

Uchwała Nr 188/XX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice działki nr 547/3 położonej w Nieznanicach od Agencji Nieruchomości Rolnej-Oddział Terenowy w Warszawie.

Uchwała Nr 187/XX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r

w sprawie : nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice działki położonej w Adamowie od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Nr 186/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r.

W sprawie zmiany uchwały nr 140/XV/04 z dnia 03.06.2004r.

Uchwała Nr 185/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r.

W sprawie zmiany uchwały RG nr 138/XV/04 z dnia 03.06.2004r.

Uchwała Nr 184/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r.

W sprawie zmiany uchwały RG nr 137/XV/04 z dnia 03.06.2004r.

Uchwały Nr 183/XX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysok

Uchwała Nr 182/XX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2004

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr 181/XIX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.12.2004r.

w sprawie: przystąpienia do porozumienia gmin w celu opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Schematu I „PILOTAŻOWEGO PROGRAMU LEADER+”.

Uchwała Nr 180/XIX/04

Uchwała Nr 180/XIX/04 Rada Gminy Kłomnice z dnia 9.12.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych – stołówek szkolnych, do posiłków wydawanych dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie

Uchwała Nr 179/XIX/04

Uchwała Nr 179/XIX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.12.2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 246/XXIX/02 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2002r. w sprawie łączenia szkół podstawowych i gimnazjów w Zespoły Szkół.

Uchwała Nr 178/XIX/04

Uchwała Nr 178/XIX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.12.2004r. w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Uchwała Nr 177/XIX/04

Uchwała Nr 177/XIX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.12.2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r

Uchwała Nr 176/XIX/04

Uchwała Nr 176/XIX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.12.2004r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na utrzymanie Domu Dziecka w Chorzenicach.

Uchwała Nr 175/XIX/04

UCHWAŁA Nr 175/XIX/04 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 9.12.2004r w sprawie: nadania nazwy terenowi we wsi Garnek

Uchwała Nr 174/XIX/04

UCHWAŁA Nr 174/XIX/04 RADY GMINY KŁOMNICE z dnia 09.12.2004r w sprawie : nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice działki położonej w Nieznanicach od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Warszawie.

Uchwała Nr 173/XIX/04

UCHWAŁA NR 173/XIX/04 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 9.12.2004 r. w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na modernizację dróg powiatowych

Uchwała Nr 172/XIX/04

Uchwała Nr 172/XIX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9 grudnia 2004 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2005r

Uchwała Nr 171/XIX/04

UCHWAŁA Nr 171/XIX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w 2005 roku..

Uchwała Nr 170/XIX/04

Uchwała Nr 170/XIX/04 Rada Gminy Kłomnice z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

Uchwała Nr 169/XIX/04

Uchwała Nr 169/XIX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.12. 2004 w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

Uchwała Nr 168/XVIII/04

Uchwała Nr 168/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004r w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 167/XVIII/04

Uchwała Nr 167/XVIII/04 Rada Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany przebiegu granicy pomiędzy działką nr 499, stanowiącą własność Konrada Chrząstka a drogą gminną – działką nr 498 obr. Pacierzów stanowiącą

UCHWAŁA NR 166/XVIII/04

UCHWAŁA NR 166/XVIII/04 RADY GMINY KŁOMNICE Z DNIA 18.X.2004r. w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 165/XVIII/04

Uchwała Nr 165/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005

Uchwała Nr 164/XVIII/04

Uchwała Nr 164/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice Z dn. 18.10.2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr 163/XVIII/04

Uchwała Nr 163/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr 260/XXIX/02 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2002r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

Uchwała Nr 162/XVIII/04

Uchwała Nr 162/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 152/XVII/04 z dnia 10.08.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR 161/XVII/04

UCHWAŁA NR 161/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004 r. w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2003r oraz podziału zysku Instytucji Kultury Gminy Kłomnice

UCHWAŁA Nr 160/XVIII/04

UCHWAŁA Nr 160/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004 r w sprawie: zmian uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2004r

Uchwała Nr 159/XVIII/04

Uchwała Nr 159/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004r. w sprawie: desygnowania członków – przedstawicieli organu prowadzącego szkołę - komisji konkursowej, która wyłania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

UCHWAŁA Nr 158/XVIII/04

UCHWAŁA Nr 158/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.X.2004r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 276/XXX/02 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kłomnice.

UCHWAŁA Nr 157/XVII/04

UCHWAŁA Nr 157/XVII/04 RADY GMINY KŁOMNICE z dnia 10.08. 2004 roku w sprawie : w sprawie nabycia na własność Gminy Kłomnice działki położonej w Skrzydlowie od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Nr 156/XVII/04

Uchwała Nr 156/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.04 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do ogłaszania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz do wyznaczania przewodniczących komisji w takich konkursac

Uchwała Nr 155/XVII/04

Uchwała Nr 155/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.04 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/I/02 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.XI.2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ryczałtu dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady

UCHWAŁA Nr 154/XVII/04

UCHWAŁA Nr 154/XVII/04 RADY GMINY KŁOMNICE z dnia 10 sierpnia 2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy.

UCHWAŁA Nr 153/XVIII/04

UCHWAŁA Nr 153/XVIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.04r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr 152/XVII/04

Uchwała Nr 152/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004 w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr 151/XVII/04

Uchwała Nr 151/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłomnice”

UCHWAŁA NR 150/XVII/04

UCHWAŁA NR 150/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004 w sprawie: przebudowy i modernizacji drogi gminnej D81 ul. Zielona w Kłomnicach

UCHWAŁA NR 149/XVII/04

UCHWAŁA NR 149/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwał Rady Gminy: Nr 126/XIV/04, 127/XIV/04, 123/XIV/04, 125/XIV/04, 124/XIV/04 z dnia 27.04.2004r. dotyczącego finansowania inwestycji w latach 2004-200

Uchwała Nr 148/XVI/04

Uchwała Nr 148/XVI/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2004r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłomnice”

UCHWAŁA NR 147/XVI/04

UCHWAŁA NR 147/XVI/04 RADY GMINY KŁOMNICE Z DNIA 29.06.2004r. w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Kłomnice

UCHWAŁA Nr 146/XVI/04

UCHWAŁA Nr 146/XVI/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2004 r. w sprawie: zmian uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2004r

UCHWAŁA NR 145/XVI/04

UCHWAŁA NR 145/XVI/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2004r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwał Rady Gminy: Nr 126/XIV/04, 127/XIV/04, 123/XIV/04, 125/XIV/04, 124/XIV/04 z dnia 27.04.2004r. oraz Nr 142/XV/04 z dnia 03.06.2004r. dotyczącego

Uchwała Nr 144/XV/04

Uchwała Nr 144/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 30/IV/99 z dnia 10 marca 1999r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) przeznacz

UCHWAŁA Nr 143/XV/04

UCHWAŁA Nr 143/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3.06.2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 142/XV/04

UCHWAŁA NR 142/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3.06.2004r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwał Rady Gminy: Nr 126/XIV/04, 127/XIV/04, 123/XIV/04, 125/XIV/04, 124/XIV/04 z dnia 27.04.2004r. dotyczącego finansowania inwestycji w latach 2004-2005

UCHWAŁA NR 141/XV/04

UCHWAŁA NR 141/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2004r. w sprawie: rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach

Uchwała Nr 140/XV/04

Uchwała Nr 140/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3.06.2004r. W sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW na przejściowe dofinansowanie budowy kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Pacierzów.

Uchwała Nr 139/XV/04

Uchwała Nr 139/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3.06.2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW na przejściowe dofinansowanie budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompowni ścieków z zasilaniem energety

Uchwała Nr 138/XV/04

Uchwała Nr 138/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3.06.2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW na przejściowe dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompownia ścieków z budową energe

Uchwała Nr 137/XV/04

Uchwała Nr 137/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego z Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn.: „Przebudowa i ulepszenie nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Sądowa) w miejscowości

UCHWAŁA Nr 136/XV/04

Uchwała Nr 136/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego z Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn.: „Przebudowa i ulepszenie nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Wąska) w miejscowości

UCHWAŁA NR 135/XV/04

Uchwała Nr 135/XV/04 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 3.06.2004r w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KŁOMNICACH

UCHWAŁA NR 134/XV/04

Uchwała Nr 134/XV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3.06.2004r. w sprawie: przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Kłomnice na lata 2004-2006”

UCHWAŁA NR 133/XIV/04

UCHWAŁA NR 133/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

UCHWAŁA NR 132/XIV/04

UCHWAŁA NR 132/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: przebudowy i ulepszenia nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Wspólnej) przewidzianej do realizacji w miejscowości Bartkowice

UCHWAŁA NR 131/XIV/04

UCHWAŁA NR 131/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach

UCHWAŁA NR 130/XIV/04

UCHWAŁA Nr 130/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 129/XIV/04

Uchwała Nr 129/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. W sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn.: „Przebudowa i ulepszenie nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Wąska) w miejscowości Bartkowice”

UCHWAŁA NR 128/XIV/04

Uchwała Nr 128/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. W sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn.: „Przebudowa i ulepszenie nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Sądowa) w miejscowości Kłomnice”

UCHWAŁA NR 127/XIV/04

UCHWAŁA NR 127/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: przebudowy i ulepszenia nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Wąskiej) przewidzianej do realizacji w miejscowości Bartkowice

UCHWAŁA Nr 126/XIII/04

UCHWAŁA NR 126/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: przebudowy i ulepszenia nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Sądowej) przewidzianej do realizacji w miejscowości Kłomnice

UCHWAŁA NR 125/XIV/04

UCHWAŁA NR 125/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: budowy kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Pacierzów

UCHWAŁA NR 124/XIV/04

UCHWAŁA NR 124/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompownią ścieków z budową energetycznych przyłączy kablowych w miejscowości zawada, Zberezka – I

UCHWAŁA NR 123/XIV/04

UCHWAŁA NR 123/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Konary

UCHWAŁA Nr 122/XIV/04

Uchwała Nr 122/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

UCHWAŁA Nr 121/XIV/04

Uchwała Nr 121/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004

UCHWAŁA Nr 120/XIV/04

Uchwała Nr 120/XIV/04 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 27.04.2004r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na modernizację dróg powiatowych

UCHWAŁA Nr 119/XIV/04

UCHWAŁA Nr 119/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy

UCHWAŁA Nr 118/XIV/04

UCHWAŁA Nr 118/XIV/04 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 27.04.2004r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodz

UCHWAŁA NR 117/XIV/04

UCHWAŁA NR 117/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice.

UCHWAŁA Nr 116/XIV/04

UCHWAŁA Nr 116/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 kwietnia 2004roku.w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice z wykonania budżetu gminy za 2003rok.

Uchwała Nr 115/XIII/04

Uchwała Nr 115/XIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2004r. W sprawie: zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: „Przebudowa i ulepszenie nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Wąska

UCHWAŁA Nr 114/XIII/04

Uchwała Nr 114/XIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: „Przebudowa i ulepszenie nawierzchni wraz z modernizacją drogi gminnej (ul. Sądowa

UCHWAŁA Nr 113/XIII/04

Uchwała Nr 113/XIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na zad. pn.: Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym w miejsco

UCHWAŁA Nr 112/ XIII/04

UCHWAŁA NR 112/ XIII /2004 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26 luty 2004 roku w sprawie przyjęcia darowizny w postaci nitki wodociągowej.

UCHWAŁA Nr 111/XIII/04

UCHWAŁA Nr 111/XIII/04 RADY GMINY KŁOMNICE z dnia 26.02.2004r. w sprawie : nabycia na własność Gminy Kłomnice działek położonych na terenie gminy od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Opolu.

UCHWAŁA Nr 110/XIII/04

UCHWAŁA Nr 110/XIII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2004r. w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie.

UCHWAŁA Nr 109/XIII/04

UCHWAŁA Nr 109/XIII/04 z dnia 26 lutego 2004r. Rady Gminy Kłomnice w sprawie: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania P

UCHWAŁA Nr. 108/XIII/04

UCHWAŁA NR. 108/XIII/04 RADY GMINY W KŁOMNICACH Z DNIA 26.02.2004r. w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

UCHWAŁA Nr. 107/XIII/04

Uchwała Nr 107/XIII/04 RADY GMINY KŁOMNICE Z DNIA 26.02.2004 w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK