Uchwała nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.

Uchwała Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Uchwała dotycząca Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Poza...

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

Projekt Uchwały Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarz...

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007