główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w miejscowosci Garnek

 

WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz.1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 123/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Miejscowość Garnek przy ul. Głównej działka nr 3086/2 o pow. 0,1139 ha, księga wieczysta CZ1C/00085158/3.

Działka w kształcie prostokąta, szerokość około 19m, długość około 60m. W/w działka jest częściowo ogrodzona. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu Uc – tereny usług centrotwórczych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Głównej , zaliczonej do kategorii drogi powiatowej.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 50 000,00 zł (teren usług centrotwórczych)

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin oraz warunki przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.