główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz - sprzedaż nieruchomości rolnej w drodze przetargu nieograniczonego połozonej w Nieznanicach

 

W  Y  K  A  Z 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 108/2011 z dnia 26.09.2011r,

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1.Obręb NIEZNANICE

2. działka nr 198/2 o pow.0,2484 ha, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00125190/2. 

3. Opis nieruchomości :  nieruchomość gruntowa położona jest na przedłużeniu ul. Ogrodowej.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty orne. Działka o szerokości 18m, przylegająca do drogi gruntowej, nieogrodzona, nieużytkowana, stanowi aktualnie odłóg.

4. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” stanowi teren nie zaliczony do konkretnej strefy, który zgodnie z opinią autora studium należy traktować jako użytki rolne, które mogą być przeznaczone na poszerzenie istniejących stref położonych w najbliższym sąsiedztwie zgodnie z przypisaną im funkcją. Równocześnie w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem; R – tereny rolnicze. 

5. Cena nieruchomości brutto :  7 000,00 zł

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

  odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc

  od dnia wywieszenia wykazu,

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, 

  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia

  wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.