główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.03.2020

OR.0050.38.2020

Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonych w Karczewicach.

Na podstawie art 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 65.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 08.06.2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130 poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zawartą w dniu 21.02.2020 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Dorota Dalkiewicz-Jagiełło w Radomsku ul. Piłsudskiego 4 warunkową umową sprzedaży nieruchomości Rep A Nr 1094/2020, dotyczącej działek będących własnością Małgorzaty i Mieczysława Smolarczyk oznaczonych nr ewid. 231/1, 231/2, 231/3 o pow. 0,3198 ha, obręb Karczewice, k. m.1, zapisanych w księdze wieczystej CZ1C/00078386/8, Wójt Gminy Kłomnice nie skorzysta z prawa pierwokupu przy sprzedaży powyższych działek.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.