główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 122/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.08.2019

 OR.0050.122.2019

 

Zarządzenie Nr 122/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 06.08. 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy główny specjalista d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506, ) art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282, ) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kłomnicach oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice, wprowadzonym Zarządzeniem nr 39/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 marca 2009 r.,

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłasza się nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy główny   specjalista d/s urbanistyki , planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1/2 etatu.

 

2. Ogłoszenie o naborze na wolne  urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Postępowanie w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji  - Justyna Kwarciak – podinspektor d/s kadr

Członek Komisji – Adam Śliwakowski  - zastępca Wójta;

Członek Komisji –Bożena Lara–Kierownik Referatu  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.