główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.07.2019

OR.0050.113.2019

Zarządzenie Nr 113/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.8.2019 z dnia 8 lipca 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 48,34zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 48,34zł.

- zwiększenie wydatków  48,34zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik88 KB