główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.06.2019

OR.0050.101.2019

Zarządzenie Nr 101/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 28.06.2019r

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019–2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Kłomnice Nr 26/IV/2018 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłomnice na lata 2019–2029 wprowadza się objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.