główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.04.2019

OR.0050.62.2019

 

Zarządzenie Nr 62/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.7.2019 z dnia 4 kwietnia 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 30,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.6.2019 z dnia 29 marca 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 40 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.50.9.2019 z dnia 1 kwietnia 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 1 482,00zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

- pismem z KBW nr DCZ-803-1/19 z dnia 3 kwietnia 2019r w sprawie przyznania planu wydatków w kwocie 21 898,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku,

  - bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 63 501,00zł.

- zwiększenie wydatków  63 501,00zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 186 KB