główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.04.2019

OR.0050.61.2019

Zarządzenie Nr 61/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/ 2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich wyborczych w 2019 roku.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz § 23 ust 3 załącznik od 1- 23 Uchwały nr 233/XXVIII/2013 z dn. 04.12.2013 r.  w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice, Wójt Gminy Kłomnice zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie Nr 45/ 2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich wyborczych w 2019 roku w ten sposób, że w Załączniku nr 1 pkt 14 otrzymuje nowe brzmienie:

17.

Rzerzęczyce

28.04.2019r.

(niedziela)

17:00

Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach

§ 2. Pozostałe przepisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Kłomnice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.