główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.04.2019

OR.0050.54.2019

 

Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Witkowice na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2019r. poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wydzierżawia się na czas oznaczony do 3 lat na rzecz P. Wojciecha Taranowicza nieruchomość rolną, będącą własnością Gminy Kłomnice, położoną obręb geodezyjny Witkowice oznaczoną jako działka nr ewid. 2576, o pow. 0,20 ha, k. m. 5, księga wieczysta CZ1C/00165653/8, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

2. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.