główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.03.2019

OR.0050.49.2019

Zarządzenie Nr 49/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 27 marca 2019 r.

 

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok i sprawozdania rocznego samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok:

1) Gminnego Ośrodka  Kultury w Kłomnicach - załącznik Nr 3

2) Gminnej Biblioteki Publicznej -  załącznik Nr 4.

§ 4. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.