główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2019

OR.0050.18.2019

 

Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Zawadzie.

Na podstawie art. 18 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r., zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowaną nieruchomość oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków  jako działka 1083 o pow. 0,2900 ha, k.m.2, obręb Zawada, przy ul. Kościuszki, księga wieczysta CZ1C/00167917/1. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 190/2017r. z dnia 09 listopada 2017r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.