główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.01.2018

OR.0050.6.2019

Zarządzenie Nr 6/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 10 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 294/XL/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

 

  Wójt Gminy Kłomnice

  zarządza, co następuje:

 

§ 1

1.Przeprowadza się konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. zwanego dalej „ projektem Uchwały” stanowiącego załącznik Nr, 1 do Zarządzenia.

 

2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy prowadzących działalność na terenie gminy Kłomnice dotyczących projektu programu.

 

§ 2

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 11 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. w godzinach od 8,00 do 15,00.

2.Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Kłomnice.

 

§ 3

Treść ogłoszenia  w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 wraz z załącznikami (tj. Projekt Gminnego Programu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu ) zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.