główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.01.2019

OR.0050.5.2019

Zarządzenie Nr. 5/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 03.01.2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw niszczenia dokumentów aplikacyjnych kandydatów biorących udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy Kłomnice.

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r.r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.

  1. Powołuję Komisję do spraw niszczenia dokumentów aplikacyjnych kandydatów biorących udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, którzy nie  przeszli pomyślnie procesu rekrutacji i nie odebrali dokumentów aplikacyjnych w podanym terminie:
  1. Barbara Mizera - Przewodniczący Komisji
  2. Justyna Kwarciak - Członek Komisji
  3. Katarzyna Duda -  Członek Komisji .

 

  • 2.

 Do zadań komisji należy :

  1. Dokonywanie niszczenia dokumentów aplikacyjnych
  2. Sporządzanie protokołu zniszczenia dokumentów aplikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do Zarządzenia.
  3. 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 131 KB