główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 94/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

Uchwała Nr 94/X/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art 239§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej 08.08.2019r. przez Pana H.P. na działalność Wójta Gminy Kłomnice, Rada Gminy Kłomnice po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę w całości za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do poinformowania skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi wraz z doręczeniem odpisu uchwały z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Skarżący p. H.P. w dniu 08.08.2019r., złożył skargę na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w ppkt 2 jest rada gminy. Również z przepisów art 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w dniu 30.08.2019 r., posiedzenie celem rozpatrzenia skargi we wskazanym zakresie, zapoznając się z zarzutami, wyjaśnieniami Wójta Gminy Kłomnice oraz analizując akta sprawy.

Stwierdzono, co następuje:

Pan H.P.  w dniu 08.08.2019 r.  złożył skargę na działalność Wójta Gminy Kłomnice zawierającą zarzuty, że organ wykonawczy przekroczył ustawowy termin na rozpatrzenie wniosku o utworzeniu nowego organu do realizacji ustalonych zasad, trybu publikowania oraz wydawania gminnego biuletynu informacyjnego o nazwie Gazeta Kłomnicka oraz sposób jego załatwienia. Skarżący w skardze podkreśla, że powołanie nowego organu nie będzie kolidowało i nie będzie sprzeczny z podjętymi czynnościami prawnymi oraz będzie dobrze służył do pobudzania aktywności obywatelskiej i zagwarantowaniu mieszkańcom gminy prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym lokalnej społeczności i wyrażenia zróżnicowanych poglądów.

Z wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Kłomnice wynika, że zarzut przekroczenia terminu jest bezzasadny. 17.06.2019 roku do Rady Gminy Kłomnice został złożony wniosek o podjęcie uchwały przez Radę Gminy Kłomnice - aktu prawa miejscowego w sprawie utworzenia nowego organu do realizacji ustalonych zasad, trybu publikowania oraz wydawania gminnego biuletynu informacyjnego o nazwie Gazeta Kłomnicka. Po odbyciu się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25.06.2019 w/w komisja stwierdziła, że nie jest kompetentna w sprawie oraz podjęła uchwałę o niezwłocznym przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością do Wójta Gminy Kłomnice. W dniu 02.07.2019 roku pismo o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością zostało wystosowane do organu właściwego wraz z zawiadomieniem wnioskodawcy. Zgodnie z zapisem art. 244§1 w związku z art. 237§1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiedź na wniosek została wystosowana w dniu 01.08.2019r. Wobec powyższego odpowiedzi udzielono w terminie.

Odnośnie niezadowolenia wnioskodawcy ze sposobu załatwienia sprawy Wójt Gminy Kłomnice pozostaje na stanowisku, że "Gazeta Kłomnicka" jest biuletynem informacyjnym prezentującym wydarzenia z życia gminy w sposób neutralny i bezstronny. Sugerowanie powołania „nowego organu” regulującego jej zasady, mogłoby zaburzyć dotychczasową obiektywność biuletynu. Organ wykonawczy wskazał, że jest to działanie własne urzędu, nieuregulowane żadnymi dodatkowymi przepisami. Biuletyn jest materiałem informacyjnym służącym dobru mieszkańców gminy. Organ wykonawczy nie jest prawnie zobligowany do powoływania nowego organu.

W sprawie wątpliwości skarżącego, co do decyzji o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością do właściwego organu, w tym wypadku Wójta Gminy Kłomnice nadmienić należy, że zgodnie z wydanym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.45.8.2017.RB wydawanie gazety przez gminę należy do kompetencji wójta, który zgodnie z art. 30 ust. 1 przedmiotowej ustawy wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa, jak również, z mocy art. 31 tej ustawy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jedynie wójt, jako reprezentant gminy i wykonujący jej ustawowe zadania (w tym w dziedzinie kultury, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy art. 7 ust. 1 pkt 9, 17 i 18 ustawy o samorządzie gminnym) jest władny zdecydować o wydawaniu prasy przez gminę jako osobę prawną. Podobnie orzekł Wojewoda Podkarpacki w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 10 lutego 2015 r. (sygn. P-II.4131.2.12.2015).

W kontekście nałożenia na Wójta Gminy konkretnych obowiązków związanych z działalnością wydawniczą Gminy (udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, kolportaż), mając na uwadze wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP zasadę działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, Organ Nadzoru uważał, że gdyby wolą ustawodawcy było upoważnienie rady gminy do nałożenia na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określonych praw i obowiązków, takie upoważnienie zostałoby zawarte wprost w regulacjach ustawowych. Racjonalność działania ustawodawcy upoważniającego organy stanowiące do podejmowania określonych uchwał pozwala stwierdzić, że w przypadku, gdy wolą ustawodawcy jest, aby rada ustanowiła określone prawa i obowiązki, wprost wskazuje na taką właśnie kompetencję rady. Tak właśnie ustawodawca postanowił w niektórych punktach art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiąc wprost, że rada określa m.in. zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta (pkt 9 lit. „g”), zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości (pkt 9 lit. „a”) czy zasady przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki (pkt 7). Powyższe, w przekonaniu Organu Nadzoru, potwierdził brak kompetencji Rady Gminy do podjęcia kwestionowanych regulacji uchwały, nakładających na Wójta obowiązki związane z wydawaniem gminnego czasopisma.

Według art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym: „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.”. Określanie kierunków działania niewątpliwie obejmuje wskazywanie hierarchii priorytetów w zakresie realizacji celów i zadań wójta, może też wskazywać konieczność zajęcia się przez wójta pewnymi sprawami, które mieszczą się w zadaniach gminy, ale nie zostały bezpośrednio wymienione w zakresie działania poszczególnych organów gminy. Nie wydaje się natomiast, aby określanie kierunków działania wójta obejmowało możliwość nakazania stosowania konkretnych prawnych form działania w celu załatwienia przez wójta określonych spraw. Ustawodawca bowiem postanowił o kierunkach działania a nie o formach działania (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, i in., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004). Rada Gminy nie może zatem zobowiązać Wójta do podejmowania czynności związanych z wydawaniem gminnego czasopisma. Dodatkowo, jak już wyżej wspomniano, wójt wykonuje te czynności na podstawie przysługującej mu z mocy art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym kompetencji do wykonywania zadań gminy określonych przepisami prawa i jako jej reprezentant na zewnątrz. Wobec powyższych zapisów uznać należy, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosku był Wójt Gminy Kłomnice, a nieuwzględnienie przez organ wykonawczy wniosku o powołaniu nowego organu realizacji ustalonych zasad, trybu publikowania oraz wydawania gminnego biuletynu informacyjnego o nazwie „Gazeta Kłomnicka” nie jest sprzeczne z regulacjami prawnymi, gdyż  to wójt decyduje na jakich zasadach i jakiej formie m.in. wydawanie jako materiału promocyjnego pod nazwą „Gazeta Kłomnicka” posiada w swoim zakresie obowiązków Kierownik Referatu ds. Rozwoju i Promocji.

Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o uznanie skargi za bezzasadną wobec przedstawionych zarzutów.

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje skargę za bezzasadną.