główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 88/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

Uchwała Nr 88/X/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 869)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r. w sprawie Budżetu Gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 218 980,00 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 168 980,00 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3) zwiększa się przychody o kwotę 1 950 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5) zmienia się § 2 , który otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę w wysokości 1937 419,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6) zmienia się § 3 , który otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 692 554,00 zł. oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 629 973,00 zł.

7 ) w § 4 dokonuje się następujących zmian:

Uchyla się ust. 1 i dodaje się ust. 3 w brzmieniu

"3. Limit na zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 300 000,00 zł."

8 ) w § 8 dokonuje się następujących zmian:

Uchyla się pkt 5 i dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. Zaciągania kredytu w kwocie 2 300 000,00 zł."

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1216 KB
Załącznik nr 2156 KB
Załącznik nr 356 KB