główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 173A/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2018

OR.0050.173A.2018

 

Zarządzenie Nr 173A/2018
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.  jak również  z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 12/III/2018 z dnia 12.12.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2018 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2018 rok przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów 2 058 999,36zł

- zmniejszenie wydatków 400,00zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik116 KB