główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 155/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2018

OR.0050.155.2018

Zarządzenie Nr 155 /2018
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 14.11.2018r

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art.  230 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z póź. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029, stanowiącej załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Projekt  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  w formie jak w § 1 zostanie przedłożony w terminie do 15 listopada 2018 roku.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.