główna zawartość
artykuł nr 41

Uchwała nr 119/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 42

Uchwała nr 118/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 43

Uchwała nr 117/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

artykuł nr 44

Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 45

Uchwała nr 115/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

W sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Kłomnice”