Uchwała Nr 14/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Uchwała Nr 12/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010 roku Nr 300/XLI/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Uchwała Nr 11/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Kłomnice na lata 2007-2013.

Uchwała Nr 10/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Uchwała Nr 9/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku w miejscowości Zawada na rzecz ZMW w Zawadzie.

Uchwała Nr 8/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Zawada na rzecz Klubu Sportowego „WARTA” w Zawadzie.

Uchwała Nr 7/II/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 2.12.2010r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Uchwała Nr 6/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 2.12.2010r.

w sprawie: wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.

Uchwała Nr 5/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 2.12.2010r.

w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.

Uchwała Nr 4/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 2.12.2010r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 3/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 2.12.2010r.

 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 2/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 2.12.2010r.

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr 1/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 2.12.2010r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr 309/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia ucznia w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.

Uchwała Nr 308/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku.

Uchwała Nr 307/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: nadania statutu Gminnemu Schronisku dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie

Uchwała Nr 306/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie

Uchwała Nr 305/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr 304/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku „Zespół Gminny Nr 2” w Kłomnicach ul. Strażacka 18 na tymczasową siedzibę Komisariatu Policji w Kłomnicach.

Uchwała Nr 303/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Uchwała Nr 302/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2011 rok 

Uchwała Nr 301/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 300/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Nr 299/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

Uchwała Nr 298/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

w sprawie :obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr 297/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi RZERZĘCZYCE

Uchwała Nr 296/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała Nr 295/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

Uchwała Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Uchwała Nr 293/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1395 obręb Kłomnice od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Nr 292/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2010-2017

Uchwała Nr 291/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Uchwała Nr 290/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała Nr 289/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”

Uchwała Nr 288/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego

Uchwała Nr 287/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała Nr 286/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała Nr 285/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice na lata 2009-2016"

Uchwała Nr 284/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klomnice na lata 2009-2016".

Uchwała Nr 283/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Uchwała Nr 282/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia na usunięcie skutków klęski żywiołowej

Uchwała Nr 281/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Radomsko

Uchwała Nr 280/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

 w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie: 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Uchwała Nr 279/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Kłomnice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr 278/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnooprawny.

Uchwała Nr 277/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2010r.

Uchwała uchylona

Uchwała Nr 276/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 275/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice.

Uchwała Nr 274/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 273/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

Uchwała Nr 272/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie: „Budowa kotłowni przy Zespole Szkół w Skrzydlowie

Uchwała Nr 271/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r.

w sprawie: bezprzetargowego zbycia działki nr 439/2 obręb Konary.

Uchwała Nr 270/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Kłomnice oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Uchwała Nr 268/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2010r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 260/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdrowej

Uchwała Nr 267/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzeki Wielkie na lata 2010- 2016

Uchwała Nr 266/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2010r.

w sprawie: współdziałania z Miastem Częstochowa w realizacji zadania własnego gminy z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i świadczenia usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Uchwała Nr 265/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2010r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała Nr 264/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 263/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2010r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 259/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Uchwała Nr 262/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2010r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie: „Przebudowa – remont ulicy Częstochowskiej w miejscowości Konary i ul. Świerczewskiego w miejscowości Bartkowice”

Uchwała Nr 261/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała Nr 260/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdrowej

Uchwała Nr 259/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Uchwała Nr 258/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

Uchwała Nr 257/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

Uchwała Nr 256/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gminie Kłomnice - Rzerzęczycach przy ul. Skrzydlowskiej”

Uchwała Nr 255/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 215/XXIX/09 Rady Gminy Kłomnice, z dnia 23.09.2009r. w sprawie „Budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Rzerzęczyce” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Uchwała Nr 254/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 253/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr 252/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy.

Uchwała Nr 251/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie: nabycia działki nr 2852 o pow.0,12 ha położonej w Kłomnicach przy ul. Szkolnej.

Uchwała Nr 250/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Uchwała Nr 249/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 248/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

Uchwała Nr 247/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Rzerzęczyce – etap II” oraz „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem i garażem dwustanowiskowym dla OSP w Zdrowej”

Uchwała Nr 246/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Uchwała Nr 245/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

Uchwała Nr 244/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2010r.

w sprawie: tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

Uchwała Nr 243/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 242/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzeki Wielkie na lata 2010- 2016

Uchwała Nr 241/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr 240/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Uchwała Nr 239/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010r.

 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdrowej.