Uchwała Nr 19/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjaln

Uchwała Nr 18/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.

w sprawie: Przystąpienia Gminy Kłomnice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Uchwała Nr 17/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007

Uchwała Nr 16/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Uchwała Nr 15/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Uchwała Nr 14/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

Uchwała Nr 13/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 12/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr 11/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr 10/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2007 rok .

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Uchwała Nr 8/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok.

Uchwała Nr 7/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

Uchwała Nr 5/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2006r.

w sprawie : wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.

Uchwała Nr 6/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2006r.

w sprawie : powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.

Uchwała Nr 3/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2006r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 4/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2006r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 2/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2006r.

w sprawie : wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr 1/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2006r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr 322/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.10.2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006r, w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za, usługi.

Uchwała Nr 321/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.10.2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie p.n. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłomnice

Uchwała Nr 320/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.10.2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na zad. „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kłomnicach”

Uchwała Nr 319/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na kierownika GOPS w Kłomnicach.

Uchwała Nr 318/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 317/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 316/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała Nr 315/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 205/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Kłomnicach.

Uchwała Nr 314/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Rzerzęczycach.

Uchwała Nr 313/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 203/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Kłomnicach.

Uchwała Nr 312/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Rzerzęczycach.

Uchwała Nr 311/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 310/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr 309/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2008

Uchwała Nr 308/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Razem na wyżyny.

Uchwała Nr 307/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mykanów na dofinansowanie organizacji dożynek wojewódzkich.

Uchwała Nr 306/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na wycinkę drzew stwarzających zagrożenie przy Domu Dziecka w Chorzenicach oraz zakup opału dla niniejszej placówki

Uchwała Nr 3/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 18 paździ...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Samorządowych na dzień 12 listopada 2006

Uchwała Nr 305/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.10.2006r.

w sprawie : bezprzetargowego zbycia nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod przebudowę drogi krajowej nr 91 w Kłomnicach.

Uchwała Nr 304/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.10.2006r.

w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 188/XX/04 z dnia 29.12.2004r

Uchwała Nr 303/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.10.2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 174/XIX/04 z dnia 09.12.2004r

Uchwała Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.07.2006r.

w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

Uchwała Nr 301/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.07.2006r.

w sprawie podziału gminy na okręgi i obwody głosowania.

Uchwała Nr 300/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.07.2006r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 295/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 czerwca 2006 roku.

Uchwała Nr 299/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 298/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr 297/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie: stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego.

Uchwała Nr 296/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 295/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie podziału gminy na okręgi i obwody głosowania.

Uchwała Nr 294/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.

Uchwała Nr 293/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. Instytucji Kultury Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 292/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2008

Uchwała Nr 291/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu za zad. pn. „Modernizacja dróg gminnych”

Uchwała Nr 290/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr 289/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2006r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

Uchwała Nr 288/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2006r.

w sprawie wyrażenia woli wspierania inicjatywy przywrócenia Województwa Częstochowskiego lub utworzenia nowego województwa pod roboczą nazwą Województwo Jurajskie.

Uchwała Nr 287/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2006r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 279/XXX/2006 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2006r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 286/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2006r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 285/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2006r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zad. „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kłomnicach"

Uchwała Nr 284/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2008

Uchwała Nr 283/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr 282/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2006r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 281/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2006r.

w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie działalności przez Młodzieżową Radę Gminy Kłomnice w roku 2006.

Uchwała Nr 280/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjny

Uchwała Nr 279/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2006r.

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 278/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2006r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych sa

Uchwała Nr 277/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2006r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyh na rok 2006