artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

załącznik do zarządzenia

Wójta Gminy Kłomnice nr 81/2024 r.

z dnia 28 maja 2024 r.

WYKAZ NIERUCHMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024., poz. 609 ze zm.) oraz art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.)oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 535/LXVIII2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzeki Wielkie, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Lp.

Oznaczenie

Wg ewid. grunt

Obszar w m2

Położenie nierucho-mości

Nr KW

Przeznaczenie w mpzp.

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Cena nieruchomości netto

Termin zapłaty

Uwagi

1.

172/3

6000

Rzeki Wielkie

CZ1C/00129923/8

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 117/XIV/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rzeki Wielkie ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 8494, działka 172/3 w obrębie Rzeki Wielkie znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 6MN/RM- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej ok 0,10 ha, 4Rtereny rolnicze, około 0,50 ha

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach odpowiednio: szerokość około 17-21m, długość około 310-313 m. Działka znajduje się w drugiej linii zabudowy. Działka nieogrodzona w większości porośnięta brzozami. Brak przyłączy do działki. Urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci elektroenergetycznej i wodociągowej znajdują się w pasie drogowym ul. Mierniczej Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Najbliższa ul. to ul. Miernicza zaliczona do kategorii gminnej.

Zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze umowy zamiany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 344 ze zm.)

61 000 w tym: Grunt pod zabudowę 32 000 zł +właściwa stawka VAT Grunt rolny 29 000 (zwolnione z VAT)

Dopłata wynikająca z różnych wartości zamienianych nieruchomości zgodnie z protokołem uzgodnień.

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin oraz warunki przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.