artykuł nr 1

Wykaz dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego w miejscowości Kłomnice.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 75/2024 z dnia 16.05.2024 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości że przeznacza się do najmu na okres do 3 lat, lokal użytkowy o pow. ogólnej użytkowej 8,8 m2 znajdujący się w budynku „Zespół Gminny Nr 2” przy ul. Strażackiej 18A, składający się z części holu o pow. 6,6 m2 oraz korytarza i wc o pow. 2,2 m2 , z wejściem od strony północnej, na działce oznaczonej w rej. ewid. gruntów nr 449/14 o pow. 0,0857 ha, zabudowanej dwu kondygnacyjnym budynkiem o charakterze użytkowym, księga wieczysta CZ1C/00120040/1, obręb Kłomnice, w miejscowości Kłomnice na rzecz firmy Nexera F3 Sp. z o. o, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług Internetu.

wartość miesięcznej stawki czynszu najmu została na kwotę 30,00 zł/m2 + właściwa stawka VAT.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: ,,U”- tereny usług

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.