artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 85/2023 z dnia 18.05.2023r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres 10 lat. Część działki nr ewid. 312 o pow. 2,00 ha, obręb geodezyjny Rzeki Wielkie, k.m.1, CZ1C/00103467/5, na rzecz klubu sportowego „ METAL” Rzeki Wielkie z przeznaczeniem na cele sportowe.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: „U”-  tereny usług, „US”- tereny usług sportu i rekreacji.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.