artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w msc. Śliwaków

 

Kłomnice, dnia 15.05.2023 r.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonego  II ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości położonej obręb Śliwaków  oznaczonej  nr 931 o pow. 0,1830 ha,  księga wieczysta CZ1C/00192663/9, który odbył się 08.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 80 750 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości zostali P. Małgorzata i Konrad Powroźnik, którzy w wyniku postąpienia nabywają działkę za kwotę 81 560 zł netto

W związku z powyższym II przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.