artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz 005 typ STAR P244L

o nr rej. SCZ AR98

 

Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice,
NIP 949 21 38 802


Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy:

Marka: Jelcz 005 typ STAR P244L nr rejestracyjny: SCZ AR98,
numer identyfikacyjny pojazdu: P244IM211458,
Rok produkcji: 1988
Data 1 rejestracji: 07.12.1988r.

Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony
Stan licznika: 43813 km,

Zabudowa pożarnicza: STOLARCZYK

Zbiornik na wodę – 2500 litrów

Autopompa: A-16 o wydajności 1600L/Min

Dopuszczalna masa całkowita: 10580 kg
Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy, 6 osobowy

Liczba osi/ rodzaj napędu skrzynia biegów: 4 x 4 / manualna

SILNIK:

Rodzaj: o zapłonie samoczynnym Pojemność: 6842 cm3 Moc: 110 kW (150 KM)

Przegląd techniczny ważny do 22.11.2022r.
Ubezpieczenie OC ważne do 27.02.2023r.

Wartość przedmiotu sprzedaży:
pojazdu została ustalona na kwotę 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu samochodu;

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup samochodu strażackiego" oraz danymi oferenta. Pisemne oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30. 11. 2022r. do godz. 9.00 na adres: Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022r. o godz. 9.15

Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu.

Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek z oferentów najkorzystniejszej oferty.

Upoważnioną do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz udzielenia szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu, jest Przemysław Zieliński -tel. 668 167 359.

 

Wójt Gminy Kłomnice
/-/ Piotr Juszczyk

 

Zdjęcia pojazdu dostępne na stronie www.klomnice.pl

Regulamin i inne dokumenty dot. przetargu dostępne na stronie:
https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=737&x=69&y=125&z=&n_id=7831

Dostępne kategorie:
Rok 2022