artykuł nr 1

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Nieznanicach

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

Obręb

Nr działki

Pow. w ha

W tym użytki w ha

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Proponowany czynsz dzierżawny
w q pszenicy

Termin dzierżawy w latach

Nieznanice

249/1

0,1119

R IVa- 0,1119

 

R/Z- tereny rolnicze

0,20

5

 

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Termin dzierżawy jak wyżej.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości.............................., w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 103 (sekretariat I piętro) w terminie do dnia 23.08.2022 r. do godz. 15:00.

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko i adres oferenta,

- data sporządzenia oferty,

- proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy,

- termin dzierżawy,

- przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),

- podpisaną klauzule RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.